STUDIE A ANALÝZY V BOZP

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) je tripartitní agenturou Evropské unie, jejíž úlohou je poskytovat přehled poznatků z oblasti sociálních a pracovních politik. Nadace Eurofound byla zřízena v roce 1975  nařízením Rady (EHS) č. 1365/75. Jejím úkolem je přispívat k plánování a navrhování lepších životních a pracovních podmínek v Evropě.

Úlohou nadace je poskytovat informace, poradenství a odborné znalosti o životních a pracovních podmínkách, vztazích mezi sociálními partnery a řízení změn v Evropě klíčovým aktérům v oblasti sociální politiky EU na základě komparativních informací, výzkumu a analýz.

Oficiální www stránky http://www.eurofound.europa.eu/

V souladu se čtyřletým programem "Od krize k oživení: lépe informované politiky pro konkurenceschopnou a spravedlivou Evropu" je strategickým cílem nadace Eurofound pro období 2013–2016 poskytovat vysoce kvalitní, včasné a politicky relevantní znalosti jako výchozí informace pro lépe informované politiky ve čtyřech prioritních oblastech:

  • zvyšování účasti na trhu práce a boj proti nezaměstnanosti vytvářením pracovních míst, zlepšováním fungování trhu práce a podporou integrace,
  • zlepšování pracovních podmínek a zajišťování udržitelnosti práce v průběhu celého života,
  • rozvíjení pracovněprávních vztahů s cílem zajistit spravedlivá a přínosná řešení v měnících se politických souvislostech,
  • zvyšování životní úrovně a podpora sociální soudržnosti v reakci na hospodářské rozdíly a sociální nerovnosti.

 

Eurofound - šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě 2015