Biologické faktory

Expozici biologickými činiteli lze očekávat kdekoli jsou zaměstnanci při práci v kontaktu s:

 • přírodními či organickými materiály jako je hlína, jíl atd.,
 • materiály rostlinného původu (seno, sláma, bavlna atd.),
 • materiály živočišného původu (vlna, srst atd.),
 • potravinami,
 • organickým prachem (např. mouka, papírový prach, zvířecí lupy),
 • odpady, odpadními vodami,
 • krví a jinými tělesnými tekutinami.

Pokud pracovní činnost zahrnuje záměrné, úmyslné použití biologických činitelů a materiálů, je možné ho snadněji sledovat a preventivní opatření mohou být přesně přizpůsobena riziku představovanému daným činitelem. Informace o povaze a účincích používaného biologického materiálu musí být zahrnuty do přehledu nebezpečných činitelů (látek, materiálů).

Pokud výskyt biologických činitelů není záměrný a je pouze důsledkem pracovní činnosti s biologickými materiály, je vyhodnocování rizik obtížnější.

Informace o expozicích a ochranných opatřeních ve vybraných odvětvích:

Odvětví / Profese Nebezpečí / Rizika Preventivní opatření

Potravinářský průmysl (sýr, jogurt, salámy), výroba potravinových přísad, pekárny

 • Plísně, kvasinky, bakterie a roztoči způsobující alergie
 • Organický prach ze zrní, mléčný prach, mouka kontaminovaná biologickými činiteli
 • Toxiny (botulotoxiny, aflatoxiny…)
 • Uzavřené procesy
 • Zábrana tvorby aerosolů
 • Oddělení kontaminovaných
 • pracovních prostorů
 • Odpovídající hygienická opatření
Zdravotnictví
 • Některé virové a bakteriální infekce (HIV, žloutenka, tuberkulóza)
 • Poranění způsobená injekční jehlou
 • Bezpečná manipulace s infekčními vzorky, ostrým odpadem, kontaminovaným prádlem a dalšími materiály
 • Bezpečná  manipulace a čištění rozlité krve a jiných tělesných tekutin
 • Adekvátní ochranné prostředky (rukavice, oděvy, brýle)
 • Odpovídající hygienická opatření
Laboratoře
 • Infekce a alergie při manipulaci s mikroorganismy a buněčnými kulturami, např. lidskými tkáněmi
 • Náhodná rozlití a poranění způsobená injekční jehlou
 • Mikrobiologické bezpečnostní skříně
 • Opatření snižující tvorbu prachu a aerosolů
 • Bezpečná manipulace a přeprava vzorků, dekontaminační a nouzová opatření při rozlití
 • Odpovídající osobní ochrana a hygienická opatření
 • Omezení přístupu
 • Biologické bezpečnostní značení

Zemědělství

Lesnictví

Zahradnictví

Výroba potravy a krmiv pro zvířata

 • Bakterie, houby, roztoči a viry přenosné zvířaty, parazity a klíšťaty
 • Respirační problémy způsobené mikroorganismy a roztoči z organického prachu ze zrní, mléčného prachu, mouky, koření
 • Specifické alergické plicní choroby zemědělců a chovatelů ptactva
 • Opatření snižující množství prachu a aerosolů
 • Zábrana kontaktu s kontaminovanými zvířaty, vybavením, zařízením
 • Ochrana proti pokousání, poštípání a pod. zvířaty
 • Použití konzervačních látek do krmiv
 • Čištění a údržba
Kovo- a dřevoprůmysl
 • Kožní problémy způsobené bakteriemi a bronchiální astma z plísní či kvasinek v kapalinách cirkulujících při průmyslovém drcení, mletí, rozmělňování a v řezných kapalinách při zpracování kovů a kamene
 • Místní odsávání
 • Pravidelná údržba, filtrace a dekontaminace kapalin a strojního zařízení
 • Ochrana kůže
 • Odpovídající hygienická opatření

Pracovní prostory s klimatizačními systémy či s vysokou vlhkostí (např. textilní, polygrafický a papírenský průmysl)

 • Alergie a respirační poruchy z plísní či kvasinek
 • Nemoc způsobená bakterií Legionella
 • Opatření snižující množství prachu a aerosolů
 • Pravidelná údržba ventilace, strojního zařízení a pracovních prostorů
 • Snížení počtu zaměstnanců
 • Udržování vysoké teploty vody v horkovodních systémech až k místu spotřeby
Archívy, muzea, knihovny
 • Plísně, kvasinky a bakterie způsobující alergie a respirační poruchy
 • Opatření snižující množství prachu a aerosolů
 • Dekontaminace
 • Odpovídající osobní ochranné prostředky

Stavebnictví (zejména rekonstrukce budov) a průmysl stavebních hmot, zpracování přírodních materiálů (jíl, sláma, rákos…)

 • Plísně a kvasinky spolupůsobící při rozkladu stavebních materiálů
 • Opatření snižující množství prachu a aerosolů
 • Odpovídající osobní ochrana a hygienická opatření

Mikroorganismy mohou vstoupit do lidského těla poškozenou kůží nebo mukózními membránami (sliznicemi). Mohou být vdechnuty či spolknuty, což vede k infekcím horních cest dýchacích nebo zažívacího ústrojí. K expozici rovněž dochází náhodně při poranění zvířaty nebo v důsledku poranění způsobených infikovanými zdravotnickými nástroji.

Zdravotní dopady:

 • infekce způsobené parazity, bakteriemi či viry,
 • alergie způsobené expozicí plísňovému organickému prachu, enzymům a roztočům,
 • otravy či jiné toxické účinky.

Obecná opatření pro odstranění či snížení rizik:

 • Zabraňte tvorbě aerosolů a prachu a to i při provádění čištění nebo údržby.
 • Dobrá úroveň hygieny práce a provozu a používání odpovídajícího bezpečnostního značení (výstražných symbolů).
 • Vytvořte dekontaminační opatření pro odpady, zařízení a ochranné prostředky, jakož i odpovídající hygienická opatření pro zaměstnance.
 • Zpracujte pokyny pro bezpečnou likvidaci odpadu, postupy pro stavy nouze a zajištění první pomoci.
 • Nabídněte zaměstnancům očkování.