Fyziologické faktory

Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

Břemeno obecně představuje fyzické těleso, vyznačující se určitým geometrickým tvarem (pravidelným nebo nepravidelným), velikostí, hmotností, tepelným stavem, popřípadě dalšími znaky jako je druh materiálu, hladkost povrchu, barevnost a jiné.
Pod pojmem "břemeno" v technické praxi se rozumí polotovary, výrobky, přepravky, různé dílce, nádoby, balíky apod., se kterými se předpokládá ručně manipulovat. Z ergonomického hlediska je při stanovení limitů pro zdvíhání (resp. dopravu) břemen rozhodující hmotnost, tvar (tj. úchopové možnosti), sklon, a povrch terénu, vlastnosti břemena (riziko popálení, poleptání, rozlití aj.), frekvence a dráha pohybů s břemenem atd.
Mechanizací a automatizací spojenou s výrobou jednoho druhu výrobku dochází ke zkrácení výrobního cyklu. Současně s tím však vzrůstá frekvence manipulace při vkládání a vyjímání materiálu a výrobků. Tyto činnosti tvoří podstatnou část všech operací při manipulaci. Pracovní úrazy a další negativní důsledky na lidský organismus plynoucí z potřeby manipulovat s materiálem a výrobky se vzhledem k povaze pracovní činnosti v největší míře vyskytují u nekvalifikovaných manuálních dělníků a dále u řidičů, pracovníků v obchodě, nosičů, ošetřovatelů v nemocnicích apod., kteří ošetřují ležící pacienty.
V důsledku toho pak dochází k jednostranné, dlouhodobé a nadměrné zátěži pohybového systému.
Ruční manipulace s břemeny jako rizikový faktor musí být omezována. Pokud je ruční manipulace s břemeny nevyhnutelná, musí být pracoviště uspořádána tak, aby byla manipulace s břemeny co nejbezpečnější a neohrožovala zdraví zaměstnanců.
Dobré úchopové možnosti jsou při zvedání a přenášení břemen dány tehdy, pokud je možné břemeno uchopit podhmatem, přičemž osa předloktí svírá se sagitální rovinou těla úhel nejvýše 30°.

Svalové napětí při ruční manipulaci způsobuje zvýšení srdečního rytmu a dýchání a vytváří teplo. Pod vlivem tohoto svalového vypětí a hmotnosti manipulovaných předmětů mohou být trvale vážně poškozena kloubní spojení a především páteř (opotřebení mezikloubních destiček, blok bederní páteře, utlačení nervů, apod.).
Pronikavá bolest, která omezuje pohyblivost a vitalitu, se projevuje spíše při práci s břemeny:

 • větší hmotnosti,
 • se kterými je třeba manipulovat v rychlém tempu,
 • majícími větší rozměry
 • zvedanými a odkládanými v poloze těla nakloněné dopředu,
 • zvedanými nebo přenášenými daleko od osy těla,
 • jestliže je dráha, po které se s břemenem manipuluje (zejména svislá), dlouhá,
 • jestliže manipulace vyžaduje pohyby křivící tělo,
 • jestliže se ruční manipulace provádí na velké vzdálenosti.

Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem

 • při občasném zvedání a přenášení je 50 kg,
 • při častém zvedání a přenášení je 30 kg.

Hygienický limit pro kumulativní hmotnost je 10 000 kg za osmihodinovou směnu.

Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou

 • při občasném zvedání a přenášení je 20 kg,
 • při častém zvedání a přenášení je 15 kg.

Hygienický limit pro kumulativní hmotnost je 6 500 kg za osmihodinovou směnu.

Občasným zvedáním se rozumí manipulace nepřesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu. Pokud je manipulace s břemeny delší, považuje se za častou.

Jsou stanoveny i limity pro práci v sedě – muži 5 kg, ženy 3 kg.

Při přepravě břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku nesmí svalové síly tlačné vynakládané:

 • mužem překročit hodnotu 310 N a tažné 280 N,
 • ženou překročit hodnotu 250 N a tažné 220 N.

Jde-li o práci ve směnách delších než osmihodinových, přípustné minutové hodnoty celkové fyzické zátěže mužů nebo žen musí být sníženy o 20 % a kumulativní hmotnost zvedaných a přenášených břemen muži nebo ženami nesmí být zvýšeny o více než 20 % v žádné směně.

I u tohoto faktoru se zavádí právní úprava hygienických limitů pro práci ve směně delší, než je osmihodinová. Zvláštní úprava ruční manipulace s břemenem je pak vymezena odkazem na vyhlášku č. 180/2015 Sb., která upravuje tuto problematiku pro těhotné a kojící zaměstnankyně do konce devátého měsíce po porodu a pro mladistvé.

Při hodnocení tohoto typu fyzické zátěže je nutné zvažovat následující okolnosti:

 • pracovní polohu, ve které je manipulace s břemeny prováděná
 • způsob manipulace (zvedání, ukládání, posunování)
 • hmotnost břemene
 • tvar, rozměry břemene
 • nebezpečné vlastnosti břemene
 • způsob úchopu břemene
 • dráhu pohybu s břemenem
 • vzdálenost břemene od těla, těžiště, úhel otáčení trupu, sklon trupu
 • vzdálenost při přenášení břemene
 • frekvenci pohybů s břemenem
 • kumulativní hmotnost břemene za pracovní dobu
 • prostorové uspořádání pracovního místa a pracoviště
 • věk, pohlaví.

Zásady prevence:
Je třeba se shodnout na podmínkách a kritériích, jimiž se bude řídit ruční manipulace.
Nejprve je třeba omezit ruční manipulaci úpravami, uspořádáním a vybavením pracoviště nebo úpravou organizace práce.

Jestliže toto není možné, je třeba pro zvýšení bezpečnosti:

 • určit a zhodnotit rizika, která působí při ruční manipulaci, na bezpečnost a zdraví zaměstnanců,
 • najít vhodné technické řešení a prostředky (mechanická zařízení k vyloučení ruční manipulace s břemeny), která mohou zjednodušit práci: organizovat manipulační práce s přihlédnutím k nárazovým pracovním činnostem,
 • zajistit možnost střídání pracovníků při manipulaci s velkým objemem materiálu
 • přizpůsobit místa pro skladování a jejich návaznost na výrobní linky,
 • vybavit zaměstnance vhodnými osobními ochrannými prostředky (rukavice, boty apod.) stanovit způsob komunikace a signalizace a pro případy, kdy je třeba, aby manipulaci provádělo několik zaměstnanců současně, stanovit i místa pro uchopení
Některé příčiny úrazu:

RUČNÍ PŘEMISŤOVÁNÍ BŘEMEN
• nesprávné uchopení, zdvihání a přemisťování břemen
• stísněný prostor - nedostatek prostoru ve svislém směru (výška pracovní roviny)
• nerovný, kluzký nebo vratký/nestabilní povrch (cesta/podlaha)
• překážky na cestě (např. i nepořádek nebo zatarasené cesty)
• špatné rozložení břemen nebo sypkých materiálů
• přílišný spěch
PŘEMISŤOVÁNÍ BŘEMEN POMOCÍ RUČNÍCH, HYDRAULICKÝCH NEBO JINÝCH MOTOROVÝCH VOZÍKŮ
• zakázaná přeprava osob na vozíku
• příliš rychlá jízda (nedodržená maximální rychlost)
• nedodržování dalších zásad práce s ručními nebo motorovými vozíky
• podcenění možnosti zranění sebe i druhých při práci zejména s motorovými vozíky
• špatná volba zařízení pro přepravu (rozhodnutí, jaký vozík použít)
• špatné upevnění/uložení břemen nebo materiálu na vozíku
• špatné rozložení váhy břemen nebo materiálu na vozíku
• nerovný, kluzký nebo vratký/nestabilní povrch (cesta/podlaha)
• překážky na cestě (např. i nepořádek nebo zatarasené cesty)
• stísněný prostor - nedostatek prostoru pro pohyb/jízdu vozíku