Rizikové faktory

Mezi hlavní fyziologické faktory práce patří fyzická náročnost práce, a to nejen z hlediska celkové fyzické zátěže ale i jednostranného přetěžování určitých pohybových struktur, a dále všechny ergonomické faktory práce, které mají vliv zejména na vznik onemocnění kosterně-svalového aparátu.

Fyzická zátěž – zvýšené (nadměrné) zatížení pohybového, srdečněcévního a dýchacího systému, které ovlivňuje metabolické procesy a termoregulaci organismu. Kritériem pro hodnocení fyzické namáhavosti práce jsou hodnoty energetického výdeje a srdeční frekvence (max. 150 tepů za minutu). Za nežádoucí zátěž je nutno považovat překročení limitů uvedených v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro práce vykonávané velkými svalovými skupinami je to např. pro muže 6,8 MJ , pro ženy 4,5 MJ , který nesmí být překročen v průběhu směny při rovnoměrném rozdělení pracovní doby.

Senzorická zátěž – pracovní zátěž spojená s převahou nároků na zrak a sluch a jim odpovídajícím strukturám centrálního nervového systému. 
Psychická zátěž – pracovní zátěž se zvýšenými nároky na psychické procesy zejména na pozornost, paměť, představivost, myšlení, rozhodování apod. Vědomí zvýšené odpovědnosti, rizika atd., ovlivňující emoční stabilitu. 
Pracovní stres – synonymum nepřiměřené pracovní zátěže, jež je vyvolána nějakým vnějším činitelem (stresorem). Odezva na působení stresorů (stresová reakce) se obvykle projevuje změnami ve vegetativních funkcích (např. v srdečněcévním, v zažívacím systému) a v prožívání jako je úzkost, strach, pocity napětí atd. 
Hodnocení fyzické zátěže - musíme zvažovat následující okolnosti:

 • pracovní polohu, v níž je manipulace s břemeny prováděna
 • způsob manipulace (zvedání, ukládání, posunování)
 • hmotnost břemene (v kg), energetická náročnost
 • tvar, rozměry břemene
 • nebezpečné vlastnosti břemene
 • způsob úchopu břemene
 • dráhu pohybu s břemenem (výchozí a konečná poloha)
 • vzdálenost břemene od těla, těžiště, úhel otáčení trupu, sklon trupu (cm,úhel)
 • vzdálenost při přenášení břemen
 • frekvenci pohybů s břemenem
 • kumulativní hmotnost břemene za pracovní dobu
 • prostorové uspořádání pracovního místa a pracoviště
 • věk, pohlaví.

Nevhodné pracovní polohy
Jedná se o pracovní polohy, kdy dochází k nepřiměřené pracovní zátěži v důsledku obtížných až fyziologicky nevhodných pracovních poloh k přetížení pohybového aparátu.