HORECA

Mezi nejvýznamnější rizika práce v odvětví hotelových, restauračních a stravovacích služeb patří:

 • fyzicky náročná práce zahrnující dlouhé stání a statické polohy, přenášení, zvedání a pohyby s vysokou četností, často spojené s dalšími nepříznivými pracovními podmínkami, jako je špatné rozvržení pracoviště;
 • vystavení vysokým hladinám hluku
 • horké nebo chladné pracovní prostředí, zejména spojení vysokých teplot a průvanu, otevřených dveří, střídání práce v horkém a vlhkém prostředí s prací v chladném prostředí, jako jsou sklady;
 • řezná poranění a popáleniny;
 • zakopnutí, uklouznutí a pády na vlhké a kluzké podlaze a pády z výšky;
 • nebezpečné látky, například široce rozšířené používání čisticích prostředků.

 

Mezi nejvýznamnější psychosociální rizika v odvětví patří:

 • dlouhá a nestandardní pracovní doba: pro odvětví jsou typické dlouhé směny, nepravidelná a neobvyklá pracovní doba; mnoho práce se vykonává v době, kdy jiní lidé nejsou v práci;
 • obtížné udržování vyváženosti pracovního a osobního života, zejména při nepředvídatelné pracovní době, délce pracovního dne a práci pod vlivem vnějších tlaků;
 • vysoké pracovní zatížení a časový stres
 • nízká kontrola nad prací: velmi rozšířená je monotónní práce, která postrádá tvořivost a vyžaduje jen málo iniciativy;
 • kontakt s kolegy a šéfkuchařem
 • neustálý kontakt se zákazníky, který může být zdrojem stresu nebo může v nejhorších případech vést i k obtěžování nebo dokonce násilí;
 • nedostatečná odborná příprava a vzdělání

Úspěšná prevence rizika zahrnuje:

 • kvalitní hodnocení rizik: předběžné zjištění rizik má základní význam pro zajištění toho, že budou řešeny nejdůležitější problémy;
 • zapojení pracovníků s cílem zajistit identifikaci všech problémů a vytvořit nezbytnou podporu pro úspěšné zavedení preventivních opatření;
 • angažovanost vedení;
 • úspěšná partnerství při zahajování rozsáhlých iniciativ na regionální, celostátní nebo odvětvové úrovni: pro zajištění úspěchu tohoto druhu projektů musí být zapojeny všechny zainteresované strany;
 • komplexní přístup využívající nejrůznější kroky, který může zvýšit celkový úspěch každého opatření.

Více informací o BOZP v odvětví hotelů, restaurací a stravování naleznete na: http://osha.europa.eu/sector/horeca/
Více informací o BOZP v odvětví hotelů, restaurací a stravování v České republice naleznete na: http://cz.osha.europa.eu