OCHRANA ZDRAVÍ

Hodnocení rizik je proces kvalitativního a kvantitativního určení rizika při práci pro zdraví a bezpečnost pracovníka. Užívá se různých metod a postupů, jejichž cílem je odhadnout možnost poškození zdraví člověka. Protože se jedná o zdraví člověka, užíváme též pojem hodnocení zdravotních rizik (health risk assasment).

Musíme si uvědomit, že celý systém managementu rizik je tvořen třemi základními částmi:

 • vyhledáváním rizik
 • hodnocením rizik a
 • stanovením opatření.

Základem pro analýzu rizik při práci je systematické sledování všech faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska zátěže lidského zdraví, bezpečnost pracovníků při práci a předpověď možností vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání či jiných poškození zdraví souvisejících s práci a pracovními podmínkami.

Analýza rizik probíhá v následujících krocích:

 • identifikace nebezpečí
 • identifikace exponovaných zaměstnanců
 • hodnocení rizika
 • zvážení, zda riziko může či nemůže být odstraněno
 • rozhodnutí, zda je třeba uplatnit další opatření k odstranění nebo redukci rizika
 • plán prevence rizik.

Pracovní rizika musí být znovu zhodnocena vždy při změnách na pracovišti jako jsou:

 • změny technologií
 • změny pracovních míst
 • použití jiných materiálů, strojů, zařízení
 • změny organizace práce apod.

V ČR byl zaveden v hygienické službě systém kategorizace prací- systém umožňuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek, které jsou charakteristické pro danou práci na konkrétním pracovišti a míru zabezpečení ochrany zdraví pracovníků.

Pro zařazování prací do jednotlivých kategorií jsou vypracovány metody měření jednotlivých faktorů a kriteria pro hodnocení získaných výsledků:

 • kategorie 1. není zvlášť vymezena
 • kategorie 2. a 3. jsou definovány rozpětím hygienických limitů, přičemž v kategorii 2. nesmí být překročen přípustný limit
 • kategorie 4. není definována u faktorů jako je 

Práce spojená s expozici několika faktorům se zařazuje do kategorie odpovídající nejnepříznivěji hodnocenému faktoru.
Kategorizace prací vychází z identifikace nebezpečí pro zdraví pracovníka a z hodnocení rizika práce. Proto jsou v soustavě faktorů především ty, které mají v této souvislosti dominující význam: