Kategorie:

Orgány inspekce práce nemohou v rámci svých kompetencí řešit uspokojování individuálních nároků zaměstnanců vůči zaměstnavateli (např. nemohou vymáhat nevyplacenou mzdu či jinou finanční pohledávku, či jakoukoliv jinou pohledávku). Orgány inspekce práce rovněž nemohou vydávat stanoviska a výklady k jednotlivým ustanovením pracovněprávních předpisů, mohou vyslovit pouze svůj názor týkající se problematiky pracovních vztahů a podmínek, který ale není právně závazný.

Do působnosti orgánů inspekce práce tedy nepatří:
 • pomoc zaměstnancům při platební neschopnosti zaměstnavatele – spadá pod působnost příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR;
 • problémy týkající se průměrného měsíčního čistého výdělku pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti – spadá pod působnost příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR;
 • záležitosti týkající se plateb sociálního pojištění (důchodové pojištění, nemocenské pojištění, peněžitá pomoc v mateřství) – spadá pod správu sociálního zabezpečení;
 • záležitosti týkající se plateb zdravotního pojištění – spadá pod správu příslušné zdravotní pojišťovny;
 • dávky pomoci v hmotné nouzi – spadá pod působnost příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR;
 • uznání nemoci z povolání – spadá pod působnost zdravotnických zařízení;
 • stížnosti na hygienické požadavky v pracovním prostředí (osvětlení, větrání, teplota, hluk, poskytování ochranných nápojů na pracovišti) – spadá pod působnost krajských hygienických stanic.

 

Dle ustanovení zákona o inspekci práce vychází inspektor při výkonu kontroly z dokladů a informací předložených zaměstnavatelem. Zjištěné porušení pracovněprávních přepisů musí být prokázáno a je uvedeno inspektorem v pro tokolu o provedené kontrole. Orgány inspekce práce mají právo vyžadovat podání písemné zprávy o opatřeních přijatých zaměstnavatelem k odstranění zjištěných nedostatků a za zjištěná porušení zaměstnavatelům ukládat pokuty.

Oprávnění inspektora:
 • vykonávat kontrolu podle zákona o inspekci práce,
 • vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor,
 • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby,
 • při kontrole požadovat prokázání totožnosti fyzických osob, jež jsou přítomny na místě kontroly,
 • v případě hodného zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,
 • dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby na záležitosti související s vykonávanou kontrolou,
 • nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,
 • vydávat rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací ohrožujících bezpečnost zaměstnanců nebo dalších osob, a to až do doby odstranění závady,
 • vydávat rozhodnutí o zákazu práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu s právními předpisy,
 • ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků, určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,
 • pořizovat obrazové a zvukové záznamy v souvislosti s výkonem kontroly,
 • v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou,
 • vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost k výkonu kontroly.

 

Co mohou zaměstnanci udělat, jestliže se domnívají, že zaměstnavatel nedodržuje pracovněprávní předpisy

 • Zaměstnanec může využít osobně poradenských dnů na místně příslušném oblastním inspektorátu práce, případně v jeho regionální kanceláři.
 • Zaměstnanec může zaslat dotaz písemně prostřednictvím elektronické pošty na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Zaměstnanec má také možnost podat podnět k provedení kontroly, a to buď přímo na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo případně na Státním úřadu inspekce práce

Místní příslušnost oblastního inspektorátu práce k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby (zaměstnavatele), tj. místem, kde dochází k samotnému výkonu práce. Pokud se zaměstnanec rozhodne podat podnět, bylo by vhodné k němu přiložit i kopie dokumentů týkajících se pracovního poměru zaměstnance (pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení o zaměstnání, popř. další doklady související s výkonem práce). Současně je třeba uvést místo výkonu práce, neshoduje-li se se sídlem zaměstnavatele. Podnět ke kontrole je možné podat písemně, ústně nebo telefonicky. Kontrola na základě podnětu je provedena příslušným oblastním inspektorátem práce.
Předmětem této kontroly je především dodržování právních předpisů v oblasti, na kterou podnět upozorňuje. Po ukončení kontroly je podateli podnětu (pokud podatel podnětu uvedl doručovací adresu) zaslána písemná informace o výsledku spolu se sdělením, zda byly
skutečnosti uváděné v podnětu kontrolou potvrzeny.

 

Oblast prováděné kontroly (§ 3 zákona o inspekci práce)
 1. Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů:
  • z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům,
  • stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
  • k zajištění bezpečnosti práce,
  • k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví včetně vyhrazených technických zařízení,
  • o zaměstnávání některých skupin zaměstnanců (žen, mladistvých apod.), upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi, které stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu.
 2. Dodržování:
  • kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývajících z právních předpisů, jakož i z vnitřních předpisů podle § 305 zákoníku práce,
  • vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, jestliže zakládají práva zaměstnanců.
 3. Kontroly v případech stanovených zvláštními právními předpisy (např. zákon o prevenci závažných havárií atd.).