STUDIE A ANALÝZY V BOZP

Integrace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vzdělávání - správná praxe ve školách a při odborném vzdělávání

Ve strategii Evropské unie pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je kultura vzdělávání a prevence definována jako jeden z klíčových faktorů pro udržování a zlepšování kvality práce. V rámci podpory této strategie vydala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zprávu nazvanou Integrace bezpečnosti a ochrany zdraví do vzdělávání: Správná praxe ve školách a při odborném vzdělávání. Tato zpráva poskytuje komplexní přehled příkladů správné praxe z celé Evropy a popisuje jednotlivé kroky, které je třeba podniknout při přípravě systematické strategie pro integraci tematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) do vzdělávání a školicích programů. Zde je uveden souhrn zprávy.

Správná praxe

Zpráva obsahuje 36 příkladů správné praxe, z nichž 14 je popsáno jako případové studie. Příklady správné praxe jsou rozděleny na základě tří různých přístupů: integrovaný přístup, přístup podle školních osnov a přístup podle orientace na pracoviště.

Holistický přístup

Případy založené na integrovaném přístupu se vyznačují komplexnějším pojetím bezpečnosti a ochrany zdraví, zahrnujícím rovněž fyzickou, psychickou a sociální pohodu jednotlivců. Tyto případy se zaměřují na celý systém školství a usilují o zlepšení pracovního a výukového prostředí ve školách. 

info yellow Konkrétní příklady

 • Národní standard zdravého školství (Anglie) je národní program, který zajišťuje akreditační proces pro partnerskou spolupráci mezi subjekty v rezortech školství a zdravotnictví.
 • Bezpečná škola (Nizozemsko) je iniciativa zaměřená na lepší komunikaci o bezpečnosti a násilí ve školách a jejich okolí.
 • FAOS (Světlo v bezpečné škole, Řecko) je soubor komplexních postupů pro hodnocení bezpečnosti v každodenním vyučovacím procesu a v prostředí okolo škol s využitím spolupráce mezi subjekty z veřejného a soukromého sektoru.
 • Iniciativa pro školní prostředí (Švédsko) je systém pro navrhování pracovního a výukového prostředí ve školách.

Přístup podle školních osnov

Případy zabývající se posledním a velmi důležitým krokem ve vzdělávacím procesu, tj. přechodem ze školy do pracovního života, se zaměřují na seznamování studentů s pracovištěm, na jednotlivé kroky v profesním životě a na rizika, kterými je třeba se zabývat. Tyto případy řeší danou problematiku na úrovni všeobecné nebo na úrovni jednotlivých odvětví.Případy, v nichž jsou otázky bezpečnosti a ochrany zdraví integrální součástí školních osnov, se neomezují na zahrnutí této oblasti do jediného konkrétního předmětu. Bezpečnost a ochrana zdraví se objevují jako tzv. průřezová témata. Vyskytují se na všech úrovních vzdělávání a v různých předmětech, např. i při výuce jazyků a literatury.

info yellow Konkrétní příklady

 • V bezpečné škole (Itálie) je název koncepčního a metodického rámce pro učitele, zaměřeného na integraci BOZP do učebního plánu. Příklady správné praxe v základní škole (Itálie) představují systém přípravy a rozšiřování didaktických nástrojů na národní úrovni, zaměřený na podporu prevence.
 • Splaat (Bezpečná hra za všech okolností, Anglie) je program zvyšování povědomí v základních školách o bezpečnosti v souvislosti se staveništi. Slouží k přípravě nástrojů, které jsou používány pro přípravu učebních plánů v různých předmětech.
 • Projekt Armi: Ar a Mi ve škole – noví kamarádi v práci (Dánsko) se zabývá rozvojem základních postojů a znalostí a pozitivním ovlivňováním zdraví a bezpečnosti vlastní i ostatních.

Přístup podle pracoviště

Případy zabývající se posledním a velmi důležitým krokem ve vzdělávacím procesu, tj. přechodem ze školy do pracovního života, se zaměřují na seznamování studentů s pracovištěm, na jednotlivé kroky v profesním životě a na rizika, kterými je třeba se zabývat. Tyto případy řeší danou problematiku na úrovni všeobecné nebo na úrovni jednotlivých odvětví.

info yellow Konkrétní příklady

 • Prevence nehod dětí a mládeže v zemědělství (Irsko) se zabývá přípravou a praktickým uplatňováním postupů, které zajišťují principy BOZP na farmách.
 • Synergie (Francie) je projekt zaměřený na to, aby studenti získali odpovídající ekonomickou a sociální pozici v rámci podniků na základě práce v rámci jednotlivých odvětví. Studenti zajišťují bezpečnost strojů (Belgie) je speciální program účasti studentů na zlepšování bezpečnosti strojního zařízení.
 • Zkontroluj to (Velká Británie) je učební pomůcka ve formě videa s konkrétními příklady rizik na pracovišti.
 • Mladí lidé chtějí žít bezpečně (Německo) je název soutěže pro studenty odborných škol. Integrace BOZP do norem pro školní osnovy (Itálie) je program plánování a testování standardních výukových modulů o bezpečnosti ve školách a střediscích odborné přípravy.
Propojení případů správné praxe s budoucí strategií v dané oblasti

Zpráva využívá uvedené příklady správné praxe k popisu nejdůležitějších prvků nutných pro integraci tematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vzdělávání. 

model integrace

Tento model je postaven na integrovaném přístupu škol podporujících ochranu zdraví. Demonstruje klíčové vnější vlivy působící na integraci BOZP do vzdělávání, jakož i vnitřní aspekty, které ovlivňují propagaci zmiňovaného procesu integrace v rámci škol nebo jiných vzdělávacích zařízení. Model je založen na analýze šestistupňového procesu určeného k integraci tematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do výuky.

Proces integrace BOZP do vzdělávání

integrace

Krok č. 1: Informace

Před zahájením projektu získejte potřebné informace, např. údaje o nehodách dětí a mládeže, počet hodin věnovaných bezpečnosti při vyučování ve školách, informace o pracovních podmínkách ve školách a jiných vzdělávacích zařízeních. Vezměte rovněž v úvahu zkušenosti z podobných projektů. 

Krok č. 2: Plánování

Vyjasněte si dopředu, kteří partneři by se měli projektu účastnit. Pro projekt mohou být užitečné již existující zkušenosti a struktury, např. sítě projektů na podporu zdraví, spolupráce s úřady s kompetencemi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a s jejich školicími zařízeními. Prověřili jste všechny možné zdroje financování? 

Krok č. 3: Rozhodnutí

Po dokončení výše uvedených dvou kroků se můžete rozhodnout, zdali provedete pilotní studii projektu. Definujte obecný záměr projektu a jeho provozní cíle. Sestavte plán úkolů s konkrétními termíny a odpovědností za jednotlivé záležitosti. 

Krok č. 4: Realizace

V realizační části projektu bude úspěšnost s největší pravděpodobností záviset na následujících faktorech: uznání bezpečnosti a ochrany zdraví jako integrální součásti celoživotního vzdělávání, široké porozumění tematice bezpečnosti a ochrany zdraví včetně ochrany fyzické, psychické a sociální pohody jednotlivců, přímý vztah opatření v oblasti vzdělávání k danému pracovišti, angažování zkušených školitelů při přípravě programu a příslušných materiálů. 

Krok č. 5: Hodnocení

Hodnocení by mělo být nedílnou součástí projektu. Příslušná opatření v této oblasti by měla doprovázet a podporovat integrační proces. Kromě toho byste měli vyhodnotit výsledky vašeho projektu se zřetelem k jejich udržitelnosti a převoditelnosti na jiné instituce a do situací v kontextu jiné kultury. 

Krok č. 6: Následná činnost

Před ukončením projektu připravte plán propagace a co nejdříve zpracujte plány pro aktivní následnou činnost.