Systémy řízení bezpečnosti

ISO/DIS 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements

Jedná se o návrh nové normy, kterou připravuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO, International Standard Organization), zabývající se systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o normu, která nahradí normu OHSAS 18001 - přední normu týkající se systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tato norma poskytuje rámec pro zlepšení bezpečnosti zaměstnanců, snižování rizik na pracovišti a vytváření lepších a bezpečnějších pracovních podmínek na celém světě. Norma ISO/DIS 45001 byla připravena s využitím tzv. struktury vysoké úrovně „High Level Structure” (HLS). Záměrem je zajistit soulad s novými ISO normami. Tím se ulehčí organizacím, které již mají zavedeny integrované systémy řízení, při jejím uplatňování. Jedná se tedy o organizace, které musí splňovat požadavky více norem řízení současně. Například u již vydaných norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

První návrh mezinárodní normy (DIS, Draft International Standard) byl zveřejněn v únoru 2016, následně se v červnu 2016 sešel mezinárodní výbor v Torontu a diskutoval více než 3000 připomínek podaných během hlasování. Na posledním plenárním zasedání bylo dosaženo dohody o další činnosti související se zveřejněním druhého návrhu mezinárodní normy, který se očekává v prosinci 2016 nebo v lednu 2017. Poslední verze normy by měla být zveřejněna v polovině roku 2017.

Nová norma zahrnuje:

  • Vedení: Vyšší angažovanost vrcholového vedení v celém procesu BOZP.
  • Řízení rizik: Zvyšování povědomí o nebezpečí a rizicích BOZP v organizacích.
  • Integrovaný přístup: Integrace systému řízení BOZP i do obchodních činností organizace.

Hlavní výhody:

  • snížení pracovních úrazů, nemocí a smrtelných úrazů na pracovišti,
  • vytvořeni a zavedení politiky a cílů BOZP,
  • prokázání odpovědnosti vedení a jeho závazek s ohledem na systém řízení BOZP,
  • eliminaci rizik BOZP.