Future Healthy Workplaces Campaigns

Expozice nebezpečným látkám je na evropských pracovištích častější, než si řada lidí dokáže představit. Nebezpečné látky na pracovišti mohou způsobovat celou řadu zdravotních problémů a onemocnění i bezpečnostní rizika. Cílem kampaně pro období 2018–2019 je zvýšit povědomí o rizicích, která představují nebezpečné látky na pracovišti, a prosazovat kulturu prevence rizik.

Cíle kampaně

 • zvýšit povědomí o důležitosti předcházení rizikům vyplývajícím z nebezpečných látek, což pomůže vyjasnit běžná nedorozumění,
 • podpořit posuzování rizik pomocí poskytování informací o praktických nástrojích a vytváření příležitostí ke sdílení osvědčených postupů se zvláštním důrazem na:
  • odstranění nebo nahrazení nebezpečných látek na pracovišti,
  • hierarchii preventivních opatření (tj. sledování hierarchie uvedené v předpisech tak, aby byl vždy zvolen nejúčinnější druh opatření),
 • zvýšit povědomí o rizicích spojených s expozicí karcinogenům při práciprostřednictvím podpory výměny osvědčených postupů. EU-OSHA je signatářem ujednání, kterým se zavázala k dodržování EU Carcinogens Roadmap (Plánu EU týkajícího se karcinogenů),
 • zaměřit se na skupiny pracovníků se specifickými potřebami a vyššími riziky a poskytovat jim na míru uzpůsobené informace i příklady osvědčených postupů. Rizika mohou být vyšší z toho důvodu, že tito pracovníci jsou nezkušení, neinformovaní nebo fyzicky zranitelnější nebo že často mění pracovní místo nebo pracují v odvětvích, kde je nízké povědomí o této problematice, nebo že mají vyšší či odlišnou fyziologickou citlivost (například mladí učni nebo rozdíly mezi muži a ženami),
 • zvýšit vědomosti o silném legislativním rámci, který je již na ochranu pracovníků zaveden, a rovněž poukázat na vývoj politik.

Několik významných dat v rámci kampaně:

 • Zasedání partnerství EU: březen 2018
 • Zahájení kampaně a zahájení soutěže Ceny za správnou praxi: duben 2018
 • Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2018
 • Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2018
 • Akce zaměřená na sdílení správné praxe: druhé čtvrtletí roku 2019
 • Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2019
 • Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2019
 • Summit kampaně Zdravé pracoviště a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi: listopad 2019

Zúčastnit se mohou všichni, kdo se zajímají o bezpečnost a zdraví při práci. K účasti v kampani vyzýváme zejména tyto skupiny:

 • kontaktní místa EU-OSHA a jejich sítě,
 • sociální partnery (evropské i vnitrostátní),
 • výbory pro kolektivní vyjednávání,
 • tvůrce politik (evropské i vnitrostátní),
 • velké podniky, odvětvové federace a sdružení malých a středních podniků,
 • evropské orgány a jejich sítě (Enterprise Europe Network),
 • evropské nevládní organizace,
 • odborníky na BOZP a jejich sdružení,
 • výzkumnou obec v oblasti BOZP,
 • inspektoráty práce a jejich sdružení,
 • sdělovací prostředky.

Zapojit se můžete různým způsobem. Například byste mohli (nebo vaše organizace):

 • zvyšovat povědomí prostřednictvím distribuce materiálů kampaně,
 • pořádat akce a aktivity,
 • používat a propagovat praktické nástroje,
 • stát se oficiálním partnerem kampaně,
 • navštívit webové stránky kampaně a sledovat hashtag kampaně #EUhealthyworkplaces na sociálních médiích (FacebookTwitter a LinkedIn).