Poznatky z kontrol

Vyšší četnost smrtelných pracovních úrazů a úrazů s hospitalizací delší jak 5 dnů v oblasti lesnictví vyžaduje zvýšenou kontrolní činnost na dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměření na dodržování bezpečnosti pracovních postupů při provozování těžebně-dopravních prostředků při práci v lese je logickým pokračováním kontrolních činností v létech 2011 až 2013, které byly zaměřeny na bezpečnost práce při manuální těžbě dřeva a jeho soustřeďování. Dodržování bezpečnosti práce osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnavateli při práci v lese je povinností vyplývající jak z relevantních zákonů, tak z nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Zaměstnavatelem se pro tyto účely rozumí rovněž podle § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb., osoba samostatně výdělečně činná.

Předmětem kontroly byla bezpečnost práce při provozování těžebně-dopravních prostředků při práci v lese se zaměřením na:

  • poskytování a používání OOPP
  • školení a přípravu k výkonu práce
  • obsah provozní a průvodní dokumentace strojů a technických zařízení (např.: návod k obsluze výrobce, nebo dodavatele; provádění údržby a oprav strojů a zařízení)
  • provádění předepsaných kontrol strojů a technických zařízení
  • funkčnost ovládacích a bezpečnostních prvků a systémů strojů a zařízení (např.: spuštění stroje; normální a nouzové zastavení; blokování nahodilého chodu pojezdu a hydraulických systémů; varovné upozornění, signalizace; zákaz vstupu do zakázaných prostor pracujícího stroje a pod manipulované dříví)
  • dodržování bezpečných pracovních postupů; dokumentace se vztahem k vyhledání rizik na pracovišti (např.: předání pracoviště; upozornění na možná rizika; vzájemná informovanost; manuální těžba po harvestoru)
  • bezpečné skladování a manipulace s vytěženým dřívím.

Poskytování a používání OOPP

Ochranné pracovní prostředky musí splňovat podmínku ochrany před riziky, nesmí ohrožovat zdraví a nesmí pracovníkovi bránit ve výkonu práce. Kvalitní ochranné pracovní prostředky, splňující stanovená kritéria ochrany, jsou při tak rizikové činnosti, jakou je práce v lese z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků naprostou nezbytností.

Obsluha harvestoru musí být k obsluze stroje vyškolena, seznámena s pracovními postupy a zakázanými způsoby práce a vybavena odpovídajícími OOPP dle návodu k obsluze, chránícími ji před riziky, která ji při práci ohrožují. V rámci provádění kontrol nebylo zjištěno žádné pochybení v souvislosti s poskytováním a používáním OOPP u obsluhy těžebně-dopravních prostředků.

U dřevorubců, kteří prováděli pomocné práce na těchto pracovištích, bylo v několika případech zjištěno, že užitná doba jejich dřevorubecké přilby je prošlá a taktéž bylo v pár případech zjištěno, že u sebe dřevorubec neměl obvazový balíček pro poskytnutí první pomoci.

Školení a příprava k výkonu práce

V této oblasti byla ve většině případů provedených kontrol prokázána standardně vysoká úroveň, a to i ve vazbě na skutečnost, že se zde setkáváme s technikou poměrně finančně náročnou, co do jejího pořízení, a i následně z pohledu vykonávaného servisu a údržby. Vlastníci této techniky - zaměstnavatelé v návaznosti na složitost techniky věnují patřičnou pozornost výchově obsluh a nepřipouštějí obsluhu pracovníkem, který by nebyl odpovídajícím způsobem seznámen s dokumentací od výrobce a s příslušnými bezpečnostními pravidly. Byl zjištěn i případ, kdy mnohaletá obsluha vyvážecí soupravy byla na její žádost převedena na obsluhu harvestoru, kde po krátkém čase byla opět vrácena zpět na vyvážecí soupravu, neboť jako operátor harvestoru neuspěla. Tento případ vypovídá o tom, že se nejedná o jednoduchou profesi, zejména po stránce nároků na psychiku obsluhy.

Obsah provozní a průvodní dokumentace strojů a technických zařízení (např. návod k obsluze výrobce nebo dodavatele, provádění údržby a oprav strojů a zařízení)

Ve většině případů byly kontrolované těžebně-dopravní prostředky vybaveny potřebnou provozní a průvodní dokumentací strojů a technických zařízení. V této dokumentaci byly řádně uvedeny povinnosti obsluhy těžebně-dopravních prostředků i lhůty pro provádění údržby a oprav strojů a zařízení. V této oblasti nebyly shledány závažnější nedostatky proti právním předpisům. Zjištěná skutečnost zřejmě souvisí s obnovováním technických zařízení kontrolovaných osob a tím pádem zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Zejména velký posun nastal u OSVČ, kde motorové pily a ruční nářadí jsou udržovány v dobrém provozuschopném stavu. -

Provádění předepsaných kontrol strojů a technických zařízení

Při provádění kontrol technického stavu strojů a zařízení bylo zjištěno, že u většiny případů kontrolovaných osob nedochází k závažnému porušování právních předpisů. Kontrolované těžebně-dopravní prostředky byly u velké části kontrolovaných osob provozovány v souladu s platnými předepsanými kontrolami a revizemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o moderní stroje, u kterých je vysoká pořizovací cena, tak lze konstatovat, že provozovatelé těchto prostředků termíny předepsaných kontrol a revizí dodržují. V této oblasti nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Funkčnost ovládacích a bezpečnostních prvků a systémů strojů a zařízení (např. spuštění stroje, normální a nouzové zastavení, blokování nahodilého chodu pojezdu a hydraulických systémů, varovné upozornění, signalizace, zákaz vstupu do zakázaných prostor stroje, který je v chodu a pod manipulované dříví)

U kontrolovaných těžebně-dopravních prostředků byla zjišťována funkčnost ovládacích a bezpečnostních prvků a systémů strojů a zařízení. Kontrolou byly zjištěny nedostatky týkající se bezpečnostních značek na ramenech hydraulických ruk harvestorů, které byly poškozeny (nápisy nečitelné) v důsledku odírání o větve při práci stroje. Tyto zjištěné nedostatky byly na místě odstraněny. Konec pracovní části harvestorové ruky byl navíc nastříkán barvou s výrazným luminiscenčním efektem. Tento nově vzniklý bezpečnostní prvek zásadně zvýšil faktor bezpečnosti práce. Takto označený konec ramene harvestorové ruky je při pracovní činnosti v zešeřelém lesním porostu mnohem více vidět. Tato skutečnost byla pozitivně vnímána samotnou obsluhou strojů, ale i vedoucími pracovníky kontrolované osoby. Nefunkční systémy ovládacích a bezpečnostních prvků nebyly u kontrolovaných strojů zjištěny. Přesto lze konstatovat, že v této oblasti je asi největší riziko při práci s těmito technologiemi, protože některé bezpečnostní prvky lze záměrným úkonem obsluhy stroje vyřadit z provozu. Tuto možnost tak někteří pracovníci pověření obsluhou harvestoru využívají (např. vyřazení automatického vypnutí motoru při otevření dveří kabiny harvestoru) a „usnadňují“ si tím práci.

Dodržování bezpečných pracovních postupů, dokumentace se vztahem na vyhledání rizik na pracovišti (např. předání pracoviště, upozornění na možná rizika, vzájemná informovanost, manuální těžba po harvestoru)

U všech kontrolovaných těžebně-dopravních prostředků bylo zjišťováno, zda mají vypracovány bezpečné pracovní postupy a jestli je provedeno vyhledání a vyhodnocení rizik na pracovišti. Z pohledu dřevorubců, kteří provádějí dotěžení porostních zbytků na pracovišti po harvestoru bylo zjišťováno, jestli mají doklad o předání pracoviště, včetně upozornění na možná rizika na daném pracovišti (s ohledem na místní podmínky a charakter terénu) a zda se nepohybují v ohroženém prostoru harvestoru. Jelikož je lesní porost, který zpracovává harvestor většinou velmi rozsáhlý, tak se běžně stává, že ve stejném lesním porostu pracuje zároveň harvestor i dřevorubci. V případech, kdy je lesní porost dostatečně rozsáhlý, se jedná o běžně používanou praxi. Většina kontrolovaných dřevorubců se pohybovala v bezpečném prostoru a byla dobře informována o rizicích spojených s činností harvestoru. Největším nedostatkem při provozu harvestorů bylo nedodržování pracovních postupů při vystupování z kabiny operátora – seskakování, vystupování zády ke kabině operátora bez přidržování se. Účinná kontrola dodržování pracovních postupů u OSVČ je v současném právním stavu téměř neproveditelná bez součinnosti zadavatele práce, který k tomu není povinen žádným právním předpisem. Kontrolu na malé výjimky prakticky nelze provést. I přesto lze konstatovat, že mezi nejčastější porušení patří nedodržování pracovních postupů při kácení dříví v porostu, nesprávné provedení směrového zářezu a neponechání nedořezu. -

Bezpečné skladování a manipulace s vytěženým dřívím

Bezpečné skladování a manipulace s vytěženým dřívím je většinou řešeno v rámci konkrétních pracovních postupů. Harvestor vždy pracuje v součinnosti s vyvážecí soupravou, která odváží z porostu zpracované dřevo. Harvestor je konstruovaný tak, že umožňuje třídění a ukládání vytěženého dřeva na přístupném místě a pro vyvážecí soupravu není problém toto dříví vyvézt z lesního porostu na odvozní místo. Problémem z hlediska bezpečnosti při této činnosti by mohlo být to, že vyvážecí souprava takto zpracované dřevo vyváží s určitým časovým odstupem po harvestoru. Na druhou stranu tyto stroje mají vysokou produktivitu práce (mohou pracovat i v noci a běžně tak i pracují) a nestává se často, aby vytěžené dříví někde v porostu zůstávalo delší dobu. U většiny kontrolovaných těžebně-dopravních prostředků nebylo zjištěno porušení v rámci bezpečného skladování a manipulace s vytěženým dřívím.

 

Provedená kontrolní akce byla logickým pokračováním kontrol, které byly provedeny v roce 2011 a 2013 a které byly cíleně zaměřeny na dodržování bezpečnosti práce jak OSVČ, tak zaměstnavateli při práci v lese. V průběhu kontrol bylo zjištěno, že BOZP v rámci činností spojenými s dodržování bezpečnosti práce zaměstnavateli a OSVČ při provozování těžebně- dopravních prostředků, je na uspokojivé úrovni. Těžba dřeva mechanizačními prostředky je stále více zastoupena. Provozování těchto prostředků je daleko bezpečnější než práce dřevorubce. Tato skutečnost je zástupci kontrolních orgánů vnímána velice pozitivně. Největší přínos je spatřován hlavně při zpracování kalamitního dříví. Nicméně se někdy stane, že se těžební prostředek vzhledem k povaze terénu na pracovišti všude nedostane, proto i přes neustále se zvyšující podíl plně mechanizované těžby dřeva pomocí těžebních prostředků, bude i do budoucna nezanedbatelná část těžby stále ještě prováděna ručně dřevorubci s motorovou pilou. Můžeme tedy téměř s jistotou předpokládat, že ruční těžba bude dál prováděna v těch nejobtížnějších podmínkách a ručně budou káceny stromy mimořádně rostlé, případně špatně přístupné. K výše uvedenému lze konstatovat, že stav lesnictví v oblasti BOZP je i nadále velmi neuspokojivý. K tomu napomáhá i nástup zahraničních firem, které se BOZP příliš nevěnují, nepružnost a slabá vymahatelnost právních předpisů v oblasti BOZP. Problém provedení neohlášené fyzické kontroly jak u OSVČ, tak zaměstnanců právnických firem, aniž by o ní věděla širší veřejnost, moc nadějí na zlepšení situace v BOZP nedává. Pouze změna legislativy a důsledné přenesení odpovědnosti za BOZP na zadavatele prací přispěje k celkovému zlepšení BOZP v dané oblasti.