Poznatky z kontrol

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce na úseku inspekce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, ve smyslu zákona o inspekci práce. Úsek inspekce BOZP je personálně rozdělen na inspektory BOZP a inspektory vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ). Tato struktura je kopírována i na oblastních inspektorátech. V současné době kontrolní činnost pro oblast BOZP vykonává 89 inspektorů a oblast VTZ 93 inspektorů.

V roce 2017 provedli inspektoři oddělení inspekce BOZP a VTZ celkem 7 224 kontrol. Z provedených kontrol bylo celkem zjištěno 17 164 nedostatků. Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky patřily:

 • chybně nebo nedostatečně vyhodnocené riziko pro pracovní činnost (nevyhledání rizik v rámci pracovních a technologických postupů),
 • neseznámení zaměstnanců s riziky ohrožujícími život a zdraví na pracovišti a chybějící či neúplné školení zaměstnanců z předpisů a návodů výrobce pro obsluhu zařízení,
 • špatný stav pracoviště (poškozené podlahy, nezajištěná místa s rizikem pádu apod.),
 • chybějící revize, nedostatečné kontroly, zanedbaná údržba,
 • nebezpečné pracovní postupy tolerované zaměstnavatelem,
 • nevhodná organizace práce.

Za porušení právních předpisů bylo od počátku roku 2017 v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení uloženo 708 pokut ve výši 28.439.000 Kč.

Kontrolní činnost byla prováděna prostřednictvím hlavních úkolů pro jednotlivá zaměření dle specializací. V rámci těchto hlavních úkolů inspektoři bezpečnosti práce kontrolovali dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce v oblastech dopravy, potravinářství, lesnictví, hutnictví, strojírenství, terciární sféry, stavebnictví a chemického průmyslu. Inspektoři VTZ prováděli v rámci hlavních úkolů kontrolní činnost v oblasti dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečného provozu zařízení elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových.
Probíhaly následné kontroly BOZP a VTZ, včetně kontrol dodržování předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti bezpečnosti práce. Od počátku roku 2017 obdržel Státní úřad inspekce práce na úseku bezpečnosti práce 725 podnětů ke kontrole, z nichž naprostá většina se týkala bezpečnosti práce, malá část pak bezpečnosti technických zařízení, včetně vyhrazených.

Kromě výše popsaných kontrol v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení byly na oblastních inspektorátech prováděny tyto činnosti:

 • vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob v počtu 2 080,
 • účast na 982 kolaudačních řízeních.

Dále oblastní inspektoráty provedly v roce 2017 celkem 38 kontrol příčin a okolností smrtelných pracovních úrazů, dále 617 kontrol příčin a okolností závažných úrazů a 17 kontrol příčin a okolností ostatních pracovních úrazů. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 798 nedostatků, zejména:

 • chybně nebo nedostatečně vyhodnoceno riziko pro pracovní činnost (nevyhledání rizik v rámci pracovních a technologických postupů),
 • chybějící nebo neúplné školení zaměstnanců z předpisů a návodů výrobce pro obsluhu zařízení,
 • špatný stav technických zařízení (revize, kontroly, údržba, servis),
 • používání nebezpečných pracovních postupů.

Také v roce 2018 bude součástí kontrolní činnosti oblast kontrol příčin a okolností vzniku pracovních úrazů. Z předchozích kontrol příčin vzniku pracovních úrazů byly zjišťovány nejčastěji nedostatky, které se týkaly nezajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Jednalo se zejména o nepřijetí opatření k zamezení rizika pádu z výšky, nebezpečné provozování strojů a strojních zařízení bez ochranných zařízení, tolerování nebezpečných pracovních postupů, nevybavení zaměstnanců vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky či špatný technický stav VTZ.

V roce 2018 se budou orgány inspekce práce intenzívně zabývat kontrolou šetření příčin vzniku pracovních úrazů, zejména pracovních úrazů smrtelných a pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů.

Důležitou součástí práce inspektorů BOZP a VTZ je poskytování základních informací a poradenství. V roce 2017 se týkalo bezpečnosti práce a bezpečného provozu VTZ, povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu, revizních zpráv, požadované odborné způsobilosti k provádění servisu, oprav a kontrol VTZ, vyjádření k požadovanému zabezpečovacímu zařízení dle právních předpisů atd.

Poměrně novým prvkem jsou integrované inspekce, které probíhají podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o prevenci závažných havárií).
Součástí činnosti jsou také prověrky systému řízení BOZP zavedeného u zaměstnavatelů, zapojených do programu Bezpečný podnik.
Program Bezpečný podnik vychází z Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která v rámci osvětové činnosti stanoví mimo jiné požadavek na zavedení systému řízení BOZP u zaměstnavatelů, k jehož realizaci by měly napomoci programy a příručky s návodem k zavedení systému řízení BOZP.
Prověrka plnění požadavků programu se provádí jako průběžný úkol všemi oblastními inspektoráty práce na základě žádosti zaměstnavatele o ověření shody zavedeného systému řízení BOZP s požadavky programu. Spolu se žádostí je nutno doložit i další dokumenty, jako je zpráva z auditu, vyplněný seznam kontrolních otázek a zejména stanoviska dotčených orgánů státní správy v oblasti požární ochrany, hygienických požadavků, ochrany životního prostředí, případně stanovisko Českého báňského úřadu.

V případě zjištění nedostatků či neshod zavedeného systému řízení BOZP s programem jsou tyto projednávány se zástupci vedení a odstraňovány. U vydaných doporučení na úpravu systému řízení BOZP se jednalo především o doplnění, úpravu nepřesností a aktualizaci dokumentace a dalších zavedených směrnic tak, aby odpovídaly fyzickému stavu na pracovišti a aby nechyběla vzájemná provázanost těchto dokumentů. Doporučení vychází především ze znalostí a zkušeností inspektorů, kteří významně přispívají ke zlepšování systému řízení BOZP u zapojených zaměstnavatelů.