Koordinátor BOZP

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích byl stanoven v souladu se směrnicí Rady č. 92/57/EHS, která byla postupně implementována do právního řádu všech zemí, které jsou členy Evropské unie. V naší republice bylo zpracovatelem a předkladatelem návrhu zákona Ministerstvo práce a sociálních věcí a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 23. května 2006 nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007. Dne 31. března 2016 vyšel ve Sbírce předpisů ČR zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. května 2016.

Koordinátor BOZP

  • koordinuje opatření bezpečnosti práce v etapě přípravy a realizace stavby;
  • zajímá se z hlediska plánovacího, organizačního a prováděcího o problematiku souběžné a následné bezpečné práce více zhotovitelů na stavbě.

Kvalifikace

Koordinátor je osobou odborně způsobilou. Zákon jej charakterizuje jako absolventa se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo s vysokoškolským vzděláním technického zaměření a odbornou praxi vykonávanou při přípravě nebo realizaci staveb. Měl by být vybaven znalostmi ve funkčním technickém a organizačním plánování a provádění staveb, měl by znát technické předpisy a normy, jednotlivé typy staveb a stavebních objektů, měl by se orientovat v pravidlech organizace výstavby a časových harmonogramů, ve stavebních materiálech a technologiích, měl by vědět, co jsou to přejímky prací, a měl by být specialistou na odhalování rizik.

Bezpodmínečná je znalost platných zákonů a vyhlášek v oblasti výstavby, v bezpečnosti práce na stavbách, v opatřeních BOZP při výstavbě i po jejím dokončení, v pravidlech bezpečnosti při provádění jednotlivých druhů prací – těmto požadavkům vyhovují např. všichni bezpečnostní technici a manažeři zhotovitelů staveb.

Měl by být vybaven také dalšími metodickými, pracovními, instruktážními, textovými a dalšími pomůckami a vybavením (např. SW pro tvorbu Plánu).

Co zpracovává:

  • údaje do „Oznámení o zahájení prací“" s náležitostmi stanovenými nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a doručit jej jeho jménem orgánu státního odborného dozoru – místně příslušné Inspekci práce a zveřejňuje příslušné Oznámení na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  • seznámí se s projektovou dokumentací stavby, v přípravné fázi zejména s dokumentací pro stavební řízení (případně územní rozhodnutí),
  • osobně konzultuje otázky bezpečné práce, ale i provozu stavby po jejím dokončení, s nositelem projekční zakázky, tj. s architektem nebo stavebním inženýrem,
  • připravuje a zpracovává Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který charakterizuje nutná koordinační opatření BOZP při souběžné nebo následné práci v čase i ve způsobu provedení.

Koordinátor BOZP je povinen:
• plnit všechna smluvní ujednání vůči stavebníkovi - zadavateli stavby (investorovi), který jej pro výkon funkce najal v souladu se zákonnou úpravou;

Koordinátor má právo:
• vyžadovat poskytnutí podkladů pro svoji práci a má právo vyžadovat součinnost,
• doporučovat,
• koordinovat bezpečnou práci,
• má právo dávat podněty a upozornění,
• má právo informovat příslušné odpovědné osoby zhotovitele stavby a stavebníka
• dohlížet na bezpečný způsob provádění stavebních prací,
• zápisu do stavebního deníku.

Pravomoci (jsou minimální, jeho role je především preventivní)
Postup při zjištění rizika z nekoordinované stavební činnosti na stavbě je následující:
• neprodleně osobně informovat bezprostřední vedení stavby po odpovědnostní linii mistr - stavbyvedoucí - manažer zhotovitele stavby a teprve poté, nejsou-li učiněny potřebné kroky k nápravě, informuje koordinátor stavebníka (investora).

LEGISLATIVA

• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
• Nařízení vlády 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti