Osoby zajišťující BOZP na pracovišti

Manažer BOZP je fyzická osoba, která již získala osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle § 10 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je vedoucím zaměstnancem, který navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené se vznikem a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prevenci rizik.

 Obsahem pracovní činnosti Manažera BOZP jsou tyto činnosti:

 • Účast na činnosti týmu krizového řízení firmy.
 • Seznamování zaměstnavatele, zejména statutárních zástupců a top managementu s povinnostmi v oblasti BOZP, vyplývajícími z právních a ostatních předpisů nebo technických norem.
 • Navrhování a řízení procesů spojených s tvorbou systémů řízení BOZP ve firmách a jejich dalším vývojem ve spolupráci s top managementem firmy.
 • Plnění funkce interního nebo externího auditora systémů řízení BOZP.
 • Řízení procesu identifikace a hodnocení rizik a posuzování opatření navržených k odstraňování nebo minimalizaci jejich působení na bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
 • Provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání, navrhování opatření k jejich snižování a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji.
 • Provádění analýz nedostatků zjištěných v rámci preventivních kontrol a prověrek BOZP na pracovištích z hlediska účinnosti dříve navržených opatření.
 • Provádění analýz účinnosti opatření ke snižování působení faktorů pracovního prostředí.
 • Hodnocení kvality a úplnosti dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy nebo technickými normami.
 • Vyhodnocování ekonomické účinnosti opatření souvisejících s realizací systému řízení BOZP ve firmě.
 • Poskytování poradenství, školení a ověřování znalostí techniků a specialistů BOZP.
 • Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.

Pro výkon pozice Manažera BOZP jsou obvykle požadovány níže uvedené teoretické znalosti z těchto oblastí:

Pro výkon pozice Manažera BOZP jsou obvykle požadovány tyto odborné praktické dovednosti:

 • Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP
 • Zavádění a aktualizace systému řízení BOZP ve firmě
 • Hodnocení a řízení rizik BOZP
 • Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP
 • Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Jednání s kontrolními orgány
 • Prověřování účinnosti preventivních kontrol BOZP na pracovištích
 • Kontrolování úplnosti a aktuálnosti dokumentace BOZP
 • Vyhodnocování ekonomické účinnosti systému řízení BOZP
 • Školení vedoucích pracovníků v BOZP