Zdravotnictví

S dvaceti miliony zaměstnanců patří zdravotnictví k největším zaměstnavatelům v Evropě. Mnoho států se však potýká s nedostatkem pracovních sil, což se v nadcházejících letech může ještě zhoršit. Snižování vysokého podílu onemocnění z pracovního přetížení, absencí a předčasného odchodu do důchodu jsou pro zaměstnavatele ve zdravotnictví prioritou. Avšak pracovníci ve zdravotnictví si také zasluhují lepší pracovní podmínky

Statistiky nehod ve zdravotnictví jsou o 30 % vyšší než průměrná čísla v EU a statistiky onemocnění z pracovního přetížení, ke kterým dochází převážně v důsledku muskuloskeletárních poruch (MSD), stresu a depresí, jsou v tomto sektoru také vyšší. Ženy jsou zpravidla méně vystaveny fyzickým rizikovým faktorům vzniku MSD, nicméně při pracích, jež obnáší fyzickou manipulaci s lidmi, jsou ženy vystaveny určitým rizikům podstatně více. Ve zdravotnictví například šest až sedm milionů žen zvedá nebo přesouvá pacienty, přičemž tři až čtyři miliony z nich si stěžují na bolesti zad.

Metoda pro vyhodnocení manipulace s pacienty

V několika studiích byly práce obnášející přemísťování pacientů spojovány se vznikem MSD. Doporučovaná metoda pro přemísťování pacientů vychází z ergonomických zásad založených na snižovaní fyzické zátěže muskuloskeletárního systému při splnění potřeb pacienta ohledně kvality péče. Školící programy mohou posloužit jako primární prevence před MSD, avšak na upřednostňovanou metodu zatím neexistuje jednotný názor.
Řecký institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci provedl pilotní studii v jedné řecké nemocnici. Za použití metody přímého pozorování, která byla původně vyvinuta ve Švédsku, analyzoval techniky zdravotních sester pro přemisťování pacientů. Tato metoda DINO obsahuje 16 položek ve třech fázích přesunu: příprava, např. zda je pacient vyzván ke spolupráci, výkon, např. do jaké míry byla využita dobrá rovnováha, koordinace a nízká zátěž zad a ramen, a dokončení, např. zda zvolená technika působí nějakou bolest, obavy nebo nejistotu a zda se pacient na konci přesunu nachází ve funkční pozici.
Tato metoda DINO se osvědčila díky jejímu snadnému použití, cenové přístupnosti a jednoduchosti. Vyhodnocení lze učinit bez potřeby speciálního vybavení a metodu lze použit jak ve zdravotních, tak i vzdělávacích zařízeních.

Jak snížit napětí

Pravidelná manipulace s pacienty a absence zdvihacích pomůcek jsou již dlouho pokládány za příčiny poranění zad zdravotních sester. Směrnice EU týkající se ruční manipulace podporuje zavádění politiky bez ručního zvedání jako prostředek prevence před muskuloskeletárními poruchami u pracovníků ve zdravotnictví. Náročné zvedání, ruční manipulace a namáhavé pracovní pozice se běžně vyskytují při asistenci pacientům. Lze se s nimi však setkat i při jiných úkolech jako při manipulaci s prádlem, přesouvání lůžek a úklidu. Namáhavé pracovní pozice se též mohou vyskytovat při operacích nebo laboratorní práci.

Jakýkoliv manipulační úkon, a to i za použití manipulačních pomůcek určených pro pacienty, vychází s několika základních zásad:

  1. V nutných případech využijte asistence pomocníka: manipulační úkony s nepohyblivými pacienty musí provádět minimálně dvě osoby a, pokud to situace vyžaduje, za použití podložek rozprostřených pod pacientem nebo ještě lépe za použití speciálních pomůcek jako jsou přesouvací podložky.
  2. Zaujměte pozici co nejblíže k pacientovi: sníží se tak potřeba ohýbání nebo natahování se přes lůžko při zdvihání a přemisťování pacienta a současně se tak vyvarujete nezbytného fyzického zatížení v momentě, kdy jsou záda ohnuta nebo přetočena.
  3. Vysvětlete postup pacientovi a vyzvěte ho ke spolupráci: je to výhodné jak pro pacienta, tak i pro pracovníka; je-li pacient schopen samostatného pohybu, byť pomalého, bude schopen provést úkon sám a v takovém případě pracovník na přesun jen dohlíží.
  4. Zachovejte správné držení těla v průběhu manipulace s pacientem: dříve než začnete se zvedáním nebo přemisťováním pacienta, mírně se rozkročte a jednu nohu mírně předsuňte, abyste si zajistili dobrou stabilitu. V průběhu zvedání pacienta byste měli používat svaly na nohou a bocích namísto svalů v horní části těla. Nejprve pokrčte kolena, která při zvedání pacienta pomalu narovnávejte; páteř by měla zůstat v pozici přirozeného zakřivení, přičemž dbejte na to, abyste ji při natahování nebo ohýbání nepřetížili.
  5. Snažte se pacienta při manipulačních úkonech dobře uchopit: nikdy nedržte pacienta jen prsty; používejte celé paže a pokuste se nalézt oblasti umožňující bezpečné uchopení. Uchopte pacienta kolem oblasti pánevní, pasu a lopatek; nikdy jej neberte jen za paže nebo nohy.
  6. Používejte vhodnou obuv a oděv: používejte dostatečně pevnou obuv, oděv by neměl omezovat pohyby pracovníka.