STUDIE A ANALÝZY V BOZP

iloMezinárodní organizace práce (ILO) je specializovaná organizace OSN usilující o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Sídlí v Ženevě a v současné době má 187 členů.

Tato instituce formuluje mezinárodní přístupy a programy přispívající ke zlepšení pracovních a životních podmínek, vytváří mezinárodní pracovní standardy sloužící vládám států jako model při zavádění vlastních programů, organizuje rozsáhlý program technické spolupráce, který má pomoci vládám zvýšit efektivnost nových strategií, a angažuje se v oblasti školení, vzdělávání a výzkumu za účelem dosažení pokroku ve výše uvedených oblastech.

Oficiální www stránky http://www.ilo.org/

Současná strategie nazvaná „Důstojná práce“ (ILO´s Decent Work Agenda) pomáhá zlepšit ekonomické a pracovní podmínky, které poskytují všem pracovníkům, zaměstnavatelům a vládám podílet se na trvalém míru, prosperitě a pokroku V rámci této agendy jsou definovány 4 strategické cíle:

  • nastavit a prosazovaní standardů a základních zásad a práv při práci,
  • vytvářet více příležitostí pro ženy a muže na důstojné zaměstnání a příjmu,
  • zvýšit pokrytí a účinnost sociální ochrany pro všechny,
  • posílit tripartitu a sociální dialog.


Hlavní témata práce ILO:

  • dětská pracovní síla,
  • sociální ochrana,
  • intenzivní investice do zaměstnanosti,
  • lepší pracovní podmínky.

Další aktuální strategií ILO je „Agenda pro trvalý udržitelný rozvoj 2030” (the 2030 Agenda for sustainable development). Tato agenda je akčním plánem pro lidi, planetu a prosperitu. Jejím cílem je posílit všeobecný mír ve větší svobodě, usilující o vymýcení chudoby ve všech jejích formách a rozměrech, včetně extrémní chudoby. Je to v současnosti největší globální výzva a nezbytná podmínka pro trvale udržitelný rozvoj.

Úmluva ILO č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

Úmluva ILO č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci