PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Minimální teplota na pracovištích se snižuje

Dlouho slibované snižování teplot na pracovištích a ve veřejných prostorách je již posvěcené zákonem. Tento týden, 11. října, se ve Sbírce zákonů objevilo nařízení vlády č. 303/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, s účinností taktéž od 11. října 2022. Spolu s ním vyšly vyhlášky upravující minimální teplotu v učebnách nebo v pobytových místnostech některých staveb.

Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.

V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, části A tabulce č. 2 se ve sloupci „to,min nebo tg,min“ číslo „20“ nahrazuje číslem „18“ a číslo „18“ se nahrazuje číslem „16“ (viz následující tabulka, která je součástí tabulky č. 2).

Pro vysvětlení, o jaké třídy práce jde, přikládáme následující tabulku, která je součástí tabulky č. 1 - Příloha č. 1 část A k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V příloze č. 1 části A se mění také tabulka č. 3:

Tabulka č. 3 - Příloha č. 1 část A k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa

V příloze č. 10 tabulce č. 1 se ve sloupci „Výsledná teplota °C“ číslo „20“ nahrazuje číslem „18“, číslo „22“ se nahrazuje číslem „19“, číslo „25“ se nahrazuje číslem „19“ a číslo „18“se nahrazuje číslem 15“ (viz následující tabulka).

Tabulka č. 1 - Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Výsledné teploty a výměna vzduchu v sanitárních zařízeních

Od 1. července 2024 začnou platit opět původní hodnoty, to znamená:

Tabulka č. 3 - Příloha č. 1 část A k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa

Tabulka č. 1 - Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Výsledné teploty a výměna vzduchu v sanitárních zařízeních


Vyhláška č. 304/2022 Sb.

Vzhledem k měnícím se minimálním teplotám, by nás mohla zajímat také vyhláška č. 304/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, jejíž účinnost je od 12. října 2022.

Tabulka č. 1 - Příloha č. 1 k vyhlášce č. 6/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 304/2022 Sb.: Požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru

Tabulka č. 4 - Příloha č. 1 k vyhlášce č. 6/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 304/2022 Sb.: Teploty a množství odváděného vzduchu pro hygienická zařízení u pobytových místností

Vyhláška č. 306/2022 Sb.

Teploty se změnily i pro školy. Vyšla vyhláška č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Nabyla účinnosti v den jejího vyhlášení, taktéž 11. října 2022.

V § 18 odst. 2 došlo k drobné úpravě: „Provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se zastaví v případě, že tři dny po sobě jdoucí klesne minimální teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu uvedenou v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.

V § 18 se zrušil odst. 6, který zněl: „Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami.“.

Tabulka č. 1 - Příloha č. 3 k vyhlášce 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Množství přiváděného venkovního vzduchu v učebnách a tělocvičnách a množství odváděného vzduchu v šatnách a hygienických zařízeních v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání

Tabulka č. 2 - Příloha č. 3 k vyhlášce 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Hodnoty teplot, rychlosti proudění a relativní vlhkosti vzduchu

Kontrolu teploty vzduchu v prostotách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření a musí být umístěny minimálně 1 m nad úrovní podlahy.