Kategorie:

Mladí lidé ve věku do 25 let představují příští generaci naší pracovní síly. Vaší úlohou je umožnit jim bezpečný a přínosný start. Jako zaměstnavatel musíte zajistit, aby pracovali bezpečně, poskytováním dobrého systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), který chrání každého. Mladí lidé mohou být zvlášť ohroženi, jelikož postrádají zkušenosti, odbornou přípravu a znalosti. Potřebují dobré rady, informace a vedení, ale také vhodnou, bezpečnou a zdraví neohrožující práci.

Přínosy správné praxe

  • Kromě dodržování právních předpisů přináší pozornost věnovaná bezpečnosti a ochraně mladých pracovníků při práci jednoznačné přínosy.
  • Kvalitní řízení bezpečnosti je dobré pro podnik a je znakem účinně řízené organizace.
  • Opatření, která mají zajistit bezpečnost pro mladé lidi, pomohou chránit všechny zaměstnance.
  • Odpovídající odbornou přípravou a vzděláváním mladých lidí můžete těžit z jejich energie, entuziasmu a ochoty učit se a zároveň zajistit jejich bezpečnost při práci.
  • Dobrá kontrolní činnost vám pomůže posoudit, jak se mladým lidem v práci daří, a sledovat efektivitu jejich odborné přípravy.
  • Vaše pověst jakožto dobrého zaměstnavatele vám pomůže získat nové mladé kvalitní pracovníky.
Kategorie:

1. Před uzavřením pracovněprávního nebo obdobného vztahu jsi za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci povinen/povinna podstoupit vstupní lékařskou prohlídku. Vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis jinaka jde-li o práce zařazené podle zákona oochraně veřejného zdravído první kategorie.

Kategorie:

Během léta jsou aktuální studentské brigády, díky pozitivní situaci na trhu práce je výběr opravdu velký. Pracovní servery jich nabízejí okolo 2-3 tisíc. Pod pojmem brigáda si představíme krátkodobou práci většinou na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Ty mohou mladí lidé nejdříve uzavřít v 15 letech, po ukončení povinné školní docházky.

Kategorie:

Mladý člověk, který právě začíná pracovat, je případnými riziky ohrožen více než starší kolegové. Jelikož je nováčkem na daném pracovním místě i pracovišti, nemá dostatek zkušeností s náplní práce a s ní spojenými bezpečnostními a zdravotními riziky. Mladí pracovníci mají právo na práci, která neohrožuje jejich bezpečnost a zdraví, májí nárok na náležité zaškolení a vedení a právo klást otázky a upozorňovat na skutečnosti, které jim připadají nebezpečné. Pokud nebylo pracovníkovi 18 let, zákony mu z důvodu nezkušenosti a možné nezralosti nedovolují vykonávat určité rizikové práce. 

Podle evropských statistik je počet pracovních úrazů u mladých lidí ve věku 18–24 let o 50 % vyšší, než je tomu u kterékoli jiné věkové skupiny pracovníků. Mezi příčiny nehod a poškození zdraví patří nebezpečná zařízení, stresující podmínky, práce ve vnuceném pracovním tempu, nedostatečné zaškolení a vedení a chybějící postupy a kontrola.

Kategorie:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Část 2: Hlava VII: Pracovní podmínky žen a mladistvých: Oddíl třetí: Pracovní podmínky mladistvých

§ 163

  • Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek. Při řešení důležitých otázek týkajících se mladistvých zaměstnavatelé úzce spolupracují s rodiči mladistvých.

§ 164

  • (1) K uzavření pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen si vyžádat vyjádření zákonného zástupce, jde-li o mladistvého zaměstnance.
  • (2) Výpověď daná mladistvému zaměstnanci i okamžité zrušení pracovního poměru s mladistvým zaměstnancem ze strany zaměstnavatele musí být dány na vědomí též jeho zákonnému zástupci. Rozvazuje-li pracovní poměr mladistvý zaměstnanec nebo má-li být jeho pracovní poměr rozvázán dohodou, je zaměstnavatel povinen vyžádat si vyjádření zákonného zástupce.
Kategorie:

Mladí lidé jsou více ohroženi kvůli nedostatku zkušeností, odborné přípravy a znalostí, proto se na osoby mladší 18 let vztahují přísnější předpisy, které omezují jejich vystavení nebezpečím na pracovišti.

Povinnosti zaměstnavatelů bez ohledu na věk pracovníků:

  • identifikace nebezpečí a provádění hodnocení rizik zahrnující nejen mládež pracující na plný úvazek, ale také všechny mladé brigádníky, například ty, kteří jsou najímáni na výpomoc o víkendech či o prázdninách, dále pak učně a studenty na odborné praxi,

Kategorie:

Nový zaměstnanec, ať už se jedná o jeho první, druhé nebo třetí zaměstnání, čelí vysokému riziku zranění nebo poškození zdraví. A proč? Zaměstnanec není dostatečně seznámen s procesy na pracovišti. Statistiky vývoje pracovní úrazovosti v České republice hovoří jasně, k největšímu počtu pracovních úrazů dojde v prvním roce zaměstnání.

Nemusí se jednat pouze o mladé zaměstnance, ale jakékoliv "nové zaměstnance", kteří přicházejí do nového pracovního prostředí, a to včetně zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, osob samostatně výdělečně činných nebo agenturních zaměstnanců.