Zaměstnávání starších zaměstnanců

Co může zaměstnavatel udělat ke zvýšení péče o starší pracovníky?
 • Provádět soustavnou evidenci starších pracovníků (nad 45 let) v organizaci, jejich činností (profesí) a hodnotit jejich zdravotní stav (nutná spolupráce s odborníky pracovní lékařské péče).
 • Zajistit provádění periodických zdravotních prohlídek starších pracovníků po 40. roce věku každé 2 – 3 roky, po 50. roce věku každý rok (spolupráce s odborníky pracovní lékařské péče).
 • Sledovat a analyzovat příčiny pracovních úrazů starších pracovníků, ale také pomáhat při jejich návratu do práce po závažnějších úrazech.
 • Plánovat pracovní náplň vhodných pozic (zaměstnání, činností) pro starší pracovníky, tj. stanovit tělesné, smyslové a psychické požadavky na příslušné pozice.
 • Upravovat režim práce (délku pracovní doby, délku odpočinku, způsob střídání směn apod.), tak aby nedocházelo k nepřiměřené pracovní zátěži starších pracovníků.
 • Analyzovat příčiny vnitropodnikové fluktuace (časté změny pozic, přechod do jiných provozů, dílen apod.), žádostí o předčasný odchod do důchodu.
 • Sledovat a analyzovat příčiny špatného sociálního klimatu v pracovních skupinách (např. konflikty generačního typu – starší kontra mladí, či z jiných interpersonálních příčin).
 • Provádět na pracovních místech starších pracovníků technické úpravy či zlepšení, které by jim usnadnily práci. Např. vhodný typ sedadel, možnost střídání pracovních poloh, zlepšení osvětlení, vybavení mechanizačními zařízeními pro manipulaci s těžkými břemeny.
 • Při změně pozice (přechodu staršího pracovníka na jiné pracovní místo) informovat ho o případných nových nebezpečích a rizicích práce, o používání bezpečných pracovních postupů a osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Kontrolovat systematicky stav bezpečnostně-technických opatření, kde v důsledku selhání staršího pracovníka s ohledem na předpokládané změny v jeho pracovní způsobilosti je zvýšená pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu.
 • Prověřovat, zda fyzická náročnost při ruční manipulaci s břemeny (zdvihání, přenášení a přemisťování) či v jiné souvislosti, nepřekračuje příslušné limity síly a energetického výdeje s ohledem na věk a pohlaví.
 • Zvažovat přidělení starších pracovníků na pracovní místa, kde pracovní činnosti vyžadují časté zaujímání nefyziologických pracovních poloh (např. otáčení trupu, shýbání, postoj v podřepu, práce nad hlavou, práce v omezeném prostoru apod.).
 • Omezit či vyloučit práci starších pracovníků ve výškách, na plošinách apod. spojenou s nebezpečím pádu.
 • Zvažovat přidělení starších pracovníků na činnosti vyžadující rychlé pracovní tempo, či vnucené pracovní tempo, např. taktem stroje, pohybem pásu, dopravníku apod.
 • Pokud starší pracovník pracuje v nepřetržitém provozu s nepravidelnou a různě dlouhou pracovní dobou, zajistit, aby byla splněna příslušná ustanovení zákoníku práce.
 • Umožnit starším pracovníkům uplatnit jejich pracovní zkušenosti, dovednosti a znalosti (pokud pro to mají osobní předpoklady), např. při školení a instruktážích, při řešení problémů v pracovní skupině apod.
 • Hodnotit starší pracovníky podle jejich výkonu, jejich vlivu a autority v pracovním kolektivu a nikoliv podle jejich věku.
 • Věnovat zvláštní pozornost pracujícím ženám, které nastupují znovu do zaměstnání po několika letech, kdy byly v domácnosti, např. zkrácením či úpravou pracovní doby, vhodnou rotací pracovních směn, omezením práce na nočních směnách, dodržením limitů hmotnosti při manipulaci s břemeny podle platných předpisů apod.

pdf Dotazník pro staršší pracovníky (33 KB)