Osobní ochranné pracovní prostředky

S účinností od 1. listopadu 2021 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které nahradilo NV č. 495/2001 Sb. Důvodem pro vydání tohoto NV byla povinnost ČR provést transpozici směrnice Komise (EU)2019/1832, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu, a to v rozsahu, v jakém byla směrnice 89/656/EHS transponována nařízením vlády č. 495/2001 Sb.

 „Novelizaci nařízení vlády č. 495/2001 Sb., která by spočívala pouze v nahrazení jeho příloh č. 1 až 3 novými přílohami, nebylo možno provést, neboť toto nařízení vlády bylo vydáno na základě zmocnění ve zrušeném zákoníku práce (č. 65/1965 Sb.). Sledován byl stejný záměr jako na úrovni EU, tj. poskytnout v přílohách č. 1, 2 a 3 návody, jejichž cílem je usnadnit a podpořit výběr přiměřených osobních ochranných prostředků pro příslušná rizika, aktivity a odvětví, dále pak zajistit soulad s klasifikací rizik uvedenou v nařízení (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS [dále jen nařízení (EU) 2016/425] a jejich sladění s terminologií použitou v nařízení (EU) 2016/425, a také soulad s typy osobních ochranných prostředků uvedených v nařízení (EU) 2016/425,“ říká Ing. Zdeněk Cais z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Změny oproti předchozímu nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

V § 3 odst. 3 se uvádí, že zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen. V předchozí verzi pouze seznámen.

V § 3 přibyl odst. 5, který se týká životnosti osobních ochranných pracovních prostředků (dále OOPP): OOPP se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.

V § 5 se rozšiřuje odst. 2, který nyní zní: Zaměstnanci, který přichází do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, případně regenerační krémy a masti. Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. V případě, že je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který vykonává práci velmi nečistou nebo práci nečistou podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

Významnější změny zaznamenaly přílohy.

V příloze č. 1 je opět Tabulka pro výběr OOPP na základě vyhodnocení rizik (příklady rizik a částí těla a orgánů). Jsou zde lépe a přesněji specifikována rizika, proti kterým má OOPP chránit.

V příloze č. 2 Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků jsou tyto lépe rozděleny do skupin a je tam taktéž bližší upřesnění podle rizik, proti kterým má OOPP chránit.

Příloha č. 3 se nazývá Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků. Je od předchozí verze změněná nejvíce, a jak název napovídá, kromě prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP, jsou zde uvedena také rizika, proti kterým má OOPP chránit. Například ochranná přilba má chránit proti nárazu způsobenému padajícími nebo vyčnívajícími předměty, střetem s překážkou a vysokotlakými tryskami.

Příloha č. 4 Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků se nezměnila.

Přílohy k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. najdete pod článkem.

Na otázku, v čem je přínos nového nařízení, Ing. Zdeněk Cais říká:

Jako přínos lze uvést, že nad rámec transpozičních ustanovení se v § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 390/2021 Sb., pro odstranění aplikačních nejasností, doplňuje postup pro případy, kdy je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště. V takových případech není nutno mycí a čisticí prostředky přidělovat jednotlivým zaměstnancům, avšak stanoví se výjimka z této zásady pro zaměstnance vykonávající práci velmi nečistou nebo práci nečistou – těm se textilní ručníky poskytují vždy, bez ohledu na případnou trvalou dostupnost ručníků jednorázových v sanitárních zařízeních pracoviště.

Je třeba také upozornit, že oproti nařízení vlády č. 495/2001 Sb. v Příloze č. 1 bylo z důvodu zajištění plné transpozice a souladu s přílohou I ke směrnici EU změněno číslování sloupců (rizik) i označení částí těla písmeny.

Soubory ke stažení