NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

Schválen Radou vlády pro BOZP dne 17. prosince 2008
Plný text http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_nap_bozp_2009-2010.pdf
Národní program BOZP naplňuje deset prioritních oblastí Národní politiky BOZP a v souladu se „Strategií Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007-2012 je v něm věnována pozornost zejména:

 • zvýšení preventivní účinnosti dohledu nad zdravím (efektivita prevence v rámci poskytování pracovně lékařské péče),
 • vyrovnání se se sociálními a demografickými změnami (stárnutí společnosti a prodlužování aktivního věku),
 • novým trendům v zaměstnávání (OSVČ, agentury práce, migrace),
 • opatřením ve prospěch rehabilitace a opětovného začleňování pracovníků dlouhodobě vyloučených z trhu práce z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo zdravotního postižení,
 • účinnějšímu vynucování právních předpisů (inspekční orgány),
 • posílení soudržnosti dalších národních politik s cílem snížit celospolečenské ztráty z důvodu poškození zdraví z práce (BOZP, vzdělávání, veřejné zdraví, zaměstnanost, konkurenceschopnost),
 • začlenění tématiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do výchovných a vzdělávacích programů,
 • integraci otázek BOZP do podnikového systému řízení (zejména malé a střední podniky - motivace, technická pomoc, ekonomické pobídky, úloha zástupců zaměstnanců),
 • identifikaci nových a nastupujících rizik (stanovení priorit výzkumu a vývoje), podpoře duševního zdraví na pracovišti (zejména prevenci stresu a šikaně na pracovišti).

Priority národního programu BOZP

Základní priorita: ekonomická podpora systému BOZP

K naplňování cílů národní politiky BOZP a v souladu se strategií Společenství je nutné vytvořit potřebné podmínky pro motivaci a podporu všech subjektů v oblasti prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k zajištění dostupných a kvalitních pracovnělékařských služeb, ke snížení sociálně ekonomických důsledků poškození zdraví z práce cestou cílené rehabilitace a zpětného začleňování po úrazu a nemoci z povolání na trh práce a k vytvoření podmínek pro efektivní výkon státní kontroly v oblasti BOZP. Realizace těchto cílů vyžaduje zásadní ekonomickou podporu celé oblasti BOZP, jejímž předpokladem je využití finančních zdrojů při zavedení funkčního systému úrazového pojištění.

Prioritní opatření národního programu BOZP

Priorita: Urychleně přehodnotit systém úrazového pojištění zaměstnanců, dokončit jeho právní úpravu a zahájit realizaci v praxi.

 • Opatření: 1. Zpracovat harmonogram prací dalšího postupu při zavedení systému úrazového pojištění zaměstnanců. 

Priorita: Zajistit financování systému BOZP na období do zavedení systému úrazového pojištění do praxe.

 • Opatření: 2. Připravit a projednat v Radě vlády pro BOZP návrh na využití přebytků finančních prostředků vybraných ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání. 

Priorita: Zajistit systémové řešení podpory projektů ke zvýšení úrovně BOZP v praxi, dostupné zejména pro malé a střední podniky, s možností zapojení všech dalších zainteresovaných subjektů působících v oblasti poradenství, informací, vzdělávání, výzkumu a vývoje, pracovnělékařské péče a rehabilitace.

 • Opatření: 3. Připravit systém podpory projektů v oblasti BOZP s možností zdrojového financování z úrazového pojištění.
Opatření národního programu BOZP
Prevence pracovních rizik

Vyhledávání, hodnocení a řízení pracovních rizik
Cíl: Zlepšovat úroveň prevence pracovních rizik jejich včasným a kvalitním vyhledáváním, hodnocením a řízením.

 • Opatření: 4. Zpracovat návrh právní úpravy bezpečnosti provozu technických zařízení s vyšší mírou ohrožení.
 • Opatření: 5. Zpracovat a vydat jednoduchý informační materiál pro širokou veřejnost, vysvětlující změny ve značení chemických látek a přípravků podle GHS.
Pracovnělékařské služby

Cíl: Zkvalitnit dohled nad zdravím zaměstnanců, odpovídající zdravotním a bezpečnostním rizikům dle směrnice Rady 89/391/EHS, o zavádění opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zaměstnanců při práci, a zabezpečit pracovnělékařské služby v rozsahu stanoveném mezinárodní úmluvou ILO č. 161.

 • Opatření: 6. Sledovat schvalovací proces návrhu právní úpravy pracovnělékařských služeb, která bude zahrnovat zejména vymezení jejího obsahu, rozsahu, financování a kontroly kvality, včetně zajištění preventivní lékařské péče žákům při praktické přípravě na povolání a posuzování zdravotní způsobilosti při volbě povolání.
 • Opatření: 7. Prosazovat odpovídající kvalifikaci poskytovatelů pracovnělékařských služeb v souladu se stavem, jaký je v ostatních členských státech EU
 • Opatření: 8. V novele zákona č. 95/2004 Sb. a v jeho prováděcích právních předpisech zachovat v souladu s požadavky EU pracovní lékařství mezi základními specializačními lékařskými obory.
 • Opatření: 9. V rámci systému celoživotního vzdělávání, ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, nadále rozvíjet stávající kurzy a semináře pro zvýšení odborné kvalifikace poskytovatelů pracovně lékařských služeb.
Multidisciplinární služby v prevenci rizik

Cíl: Zajistit poskytování kvalitních multidisciplinárních služeb v prevenci pracovních rizik.

 • Opatření: 10. Vypracovat standardy pro poskytování základních pracovnělékařských služeb a navrhnout kritéria pro jejich hodnocení
Ochrana specifických skupin osob

Rizikové práce

Cíl: Omezovat rizikové práce a počty zaměstnanců, kteří je vykonávají.

 • Opatření: 11. Kontrolními orgány důsledně prosazovat plnění povinností zaměstnavateli uložených zákony - sledovat a hodnotit rozhodující faktory a zdravotní rizika při práci, uplatňovat opatření k odstranění nebo minimalizaci rizika a vytváření předpokladů pro převod prací dosud zařazených mezi práce rizikové do kategorií nižších.
 • Opatření: 12. Ustavit pracovní skupinu k problematice institutu ohrožení nemocí z povolání k řešení sociálních a zdravotních dopadů a návrh řešení projednat v Radě vlády.
 • Opatření: 13. V rámci kontrolní činnosti věnovat zvýšenou pozornost pracovištím s výskytem nemocí z povolání, především nemocí z přetěžování, z expozice vibracím, kožním a alergickým nemocem a pokračovat v registru osob exponovaných chemickým karcinogenům Regex. Na základě výsledných dat z Regexu doporučovat vhodná opatření pro snížení expozice karcinogenům.
 • Opatření: 14. V souvislosti s odložením účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, navrhnout další postup při aktualizaci Seznamu nemocí z povolání.
 • Opatření: 15. Vzhledem k vysoké pracovní úrazovosti ve stavebnictví provést právní analýzu postavení „koordinátora BOZP na staveništi“ a navrhnout potřebnou novelizaci stávající právní úpravy.

Děti, žáci, studenti a mladiství zaměstnanci

Cíl: Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních při teoretickém a praktickém vyučování dokončit zpracování právních úprav, které stanoví bližší podmínky ochrany veřejného zájmu v této oblasti, provádět cílenou prevenci u těchto specifických skupin osob a zajistit odborné lékařské posouzení zdravotního stavu žáků a studentů připravujících se na povolání s ohledem na možná pracovní rizika budoucího povolání.

 • Opatření: 16. Zpracovat návrhy právních úprav k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních při vzdělávání a při souvisejících činnostech v poskytování školských služeb.
 • Opatření: 17. Zpracovat analýzu povinností ukládaných vysokoškolským institucím k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů, vyplývajících ze zákona o vysokých školách, a uplatňování nynější právní úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví studentů při výuce. Navrhnout případná legislativní, organizační a metodická opatření.
 • Opatření: 18. Novelou vyhlášky MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, blíže vymezit pojem nepřítomnosti dítěte, žáka a studenta ve škole a školském zařízení.

Zaměstnanci vyšších věkových kategorií
Cíl: V rámci rozvoje lidských zdrojů realizovat opatření k prodloužení pracovního života a k podpoře zaměstnanosti osob vyšších věkových kategorií. Při stanovení pracovních podmínek a řešení pracovního místa uplatňovat základní ergonomické přístupy a umožnit tak bezpečný a kvalitní výkon práce těchto zaměstnanců.

 • Opatření: 19. Projednat v Radě vlády výsledky výzkumného projektu „BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku „a přijmout konkrétní opatření k realizaci na straně státu, zaměstnavatelů i samotné cílové skupiny zaměstnanců.

Osoby se zdravotním postižením
Cíl: Motivovat zaměstnavatele k vytváření pracovních míst, vhodných pracovních podmínek a uspořádání pracoviště pro začleňování osob se zdravotním postižením a jejich rovnocenné uplatnění na trhu práce.

 • Opatření: 20. Připravit a vydat podpůrný materiál pro zaměstnavatele jako pomůcku pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zaměřením na ergonomické řešení pracovního místa dle typu zdravotního postižení.

Agenturní zaměstnanci a zahraniční pracovníci
Cíl: Zajistit bezpečnou a zdraví neohrožující práci agenturních a zahraničních zaměstnanců, odpovídající posuzování jejich zdravotní způsobilosti s ohledem na rizika vykonávané práce a seznámení těchto osob s právními a ostatními předpisy BOZP a s riziky spojenými s vykonávanou činností v jazyce pro ně srozumitelném.

 • Opatření: 21. V rámci kontrolní a dozorové činnosti zaměřit zvýšenou pozornost agenturnímu zaměstnávání a zaměstnávání zahraničních zaměstnanců.
Zmírnění případně odstranění důsledků poškození zdraví z práce

Cíl: Zabezpečit osobám po pracovním úrazu a nemoci z povolání ucelenou rehabilitaci, potřebné poradenství a cílenou podporu ke zmírnění sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce s motivací směřující ke zpětnému začlenění do pracovního procesu.

 • Opatření: 22. Projednat v Radě vlády problematiku ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání, včetně návrhu opatření pro systémové řešení této oblasti.
Výchova a vzdělávání pro oblast BOZP

Cíl: Začlenit bezpečnost a ochranu zdraví při práci do výchovných a vzdělávacích programů, zkvalitnit úroveň vzdělávání v oblasti BOZP při přípravě na budoucí povolání, vzdělávání na podnikové úrovni a vzdělávání odborníků.

 • Opatření: 23. Provést analýzu současného zařazení oblasti BOZP do systému vzdělávání v ČR a na základě této analýzy připravit příslušná opatření.

Výchova a vzdělávání dětí, žáků a studentů
Cíl: Zařadit do výuky dětí, žáků a studentů na školách a školských zařízeních základy BOZP způsobem a formami odpovídajícími věku a zaměření školy, s využitím již existujících výsledků výzkumu.

 • Opatření: 24. Zaměřit kontrolu České školní inspekce na důsledné zařazování tématiky BOZP z rámcových vzdělávacích programů do školních vzdělávacích programů.

Vzdělávání v oblasti BOZP - zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných
Cíl: Cestou vzdělávání zabezpečit kvalitní poskytování informací zaměstnancům o rizicích na pracovištích a opatřeních, která je eliminují nebo snižují na přijatelnou úroveň, a osvojení si správných návyků k zajištění bezpečné a život neohrožující práce. Přijímat a podporovat opatření pro vzdělávání v oblasti BOZP osob samostatně výdělečných činných.

 • Opatření: 25. Zařazovat oblast BOZP jako povinnou součást příslušných rekvalifikačních kurzů zajišťovaných úřady práce.

Vzdělávání specialistů BOZP
Cíl: Zabezpečit kvalitní úroveň celoživotního vzdělávání v oboru pro výkon činností odborně způsobilých osob v prevenci rizik.

 • Opatření: 26. Sjednotit požadavky na odbornou a zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 309/2006 Sb. a zákona č. 174/1968 Sb. s právní úpravou danou zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Opatření: 27. Pokračovat ve stanovování základních požadavků na odborné znalosti a dovednosti specialistů pro BOZP.
Výzkum a vývoj

Cíl: Zabezpečit výzkum a vývoj v oblasti BOZP v souladu se změnami na trhu práce, výskytem existujících, nových a potencionálních rizik a demografickým vývojem a včetně aplikace jejích výsledků do praxe, k jejichž naplňování a uplatňování v praxi je nutné vytvořit potřebné finanční zdroje.

 • Opatření: 28. Informovat Radu vlády o způsobu splnění projektového úkolu na vypracování návrhu metodiky pro provádění cost/benefit analýzy (analýzy nákladů/ přínosů) na úrovni podniku, včetně návrhu na její efektivní zavedení v podnikové praxi.
 • Opatření: 29. Realizovat priority výzkumu a vývoje BOZP schválené na léta 2008 – 2010.
 • Opatření: 30. Výzkum v resortu zdravotnictví zaměřit, v souladu s Globálním akčním plánem WHO, především na výzkum v oblasti fyziologie práce a nanotechnologií.
 • Opatření: 31. Pokračovat v tvorbě jednotné terminologie pro oblast BOZP ve spolupráci se zainteresovanými odbornými subjekty.
Informace a poradenství

Komplexní informační služby
Cíl: Zajistit a podporovat informační systém a poradenství v celém rozsahu BOZP přístupný všem zainteresovaným subjektům a umožňující jejich efektivní využívání pro zlepšení stavu BOZP a životního prostředí, se zvláštním zaměřením na jednotlivé cílové skupiny.

 • Opatření: 32. Zabezpečovat dálkový přístup ke komplexním informacím z oblasti BOZP, zahrnujícím zejména aktuální právní a odborně technické informace, informace o komunitárních a národních strategiích, anotace výsledků výzkumu a vývoje, informace o nových odborných publikacích a o vzdělávacích a školících projektech a programech.


Poskytování informací a poradenství pro malé a střední podnikatele
Cíl: V rámci poskytování informačních služeb se specificky zaměřovat na malé a střední podniky a osoby samostatně výdělečně činné a vytvářet pro ně znalostní základnu k prevenci rizik.

 • Opatření: 33. Připravit návrh systému poskytování informačních a poradenských služeb se specifickým zaměřením na malé podniky, mikropodniky a OSVČ
Osvěta a propagace

Cíl: Podporovat zavádění systémů řízení BOZP v podnicích i s využitím stávajících osvědčených přístupů a metod k zavádění systémů řízení BOZP. Rozvíjet a podporovat systém osvěty a propagace ke zlepšení obecného povědomí a celkové úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech úrovních.

 • Opatření: 34. Napomáhat cestou preventivních programů kontrolních a dozorových orgánů „Bezpečný podnik“, „Bezpečné město“, „Bezpečná škola“ „Podnik podporující zdraví“ a „Zlatý Permon“ ke zvyšování úrovně BOZP a zlepšování pracovních podmínek. Propagovat tyto programy v Evropě.
 • Opatření: 35. Zpracovat návrh programu celostátních a regionálních kampaní k prevenci pracovních úrazů, nemocí z povolání a nemocí souvisejících s prací, zejména s ohledem na prevenci nových rizik a na zlepšování pracovních podmínek, ke zvyšování povědomí o možných rizicích a k prosazování podmínek vytvářejících pracovní pohodu zaměstnanců, mužů žen i mladistvých, popřípadě starších zaměstnanců.
Činnost kontrolních orgánů státní správy

Cíl: Posílit a racionalizovat činnost kontrolních a dozorových orgánů prostřednictvím kvalifikovaných odborníků, integrací přístupů a zjednodušením postupů ve všech oblastech souvisících s ochranou zaměstnanců při práci.

 • Opatření: 36. Projednat v Radě vlády pro BOZP koncepce činností všech kontrolních a dozorových orgánů zainteresovaných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR, ve vazbě na priority strategie Společenství, a přijmout konkrétní opatření k zajištění efektivního zavádění, prosazování a vynucování dodržování právních předpisů v oblasti BOZP.

Součinnost kontrolních úřadů
Cíl: Pro naplnění Národní politiky BOZP v této oblasti zajistit vyšší součinnost kontrolních a dozorových orgánů působících v oblasti BOZP, jejich vzájemnou provázanost v programech kontrolních akcí a tím i zefektivnění jejich činnosti, jakož i zaměření na soustavné vzdělávání odborných pracovníků kontrolních a dozorových orgánů a na výměnu zkušeností, včetně mezinárodní.

 • Opatření: 37. Za účelem koordinace preventivních činností v BOZP vyzvat vybrané orgány státní správy, provozující informační systémy a registry, ke spolupráci při poskytování dat a informací z této oblasti a projednat s nimi jejich zpřístupnění nebo export pro registr BOZP a navrhnout systém k zefektivnění činnosti v této oblasti.


Kontrolní a dozorové orgány státní správy
Cíl: Preventivní a kontrolní činností inspekčních orgánů spolupůsobit na snižování počtu pracovních úrazů, zejména závažných, snížit výskyt nemocí z povolání a nemocí souvisejících s prací. Spolupůsobit na snižování neschopnosti z obecných příčin.

 • Opatření: 38. Předložit k projednání Radě vlády pro BOZP plány inspekčních činností na příslušný kalendářní rok, zaměřených na plnění priorit a cílů národního programu BOZP.
 • Opatření: 39. Kontrolní činností orgánů ochrany zdraví při práci spolupůsobit na prevenci poškozování zdraví zaměstnanců při práci, vedoucí k zachování jejich dlouhodobé zdravotní způsobilosti k práci, a podporovat zdravý životní styl.
Spolupráce orgánů, institucí, sociálních partnerů a odborné veřejnosti

Cíl: Ve smyslu Národní politiky BOZP uplatňovat spolupráci mezi příslušnými orgány státní správy a samosprávy, sociálními partnery a odbornými institucemi na národní, regionální a podnikové úrovni, jako jeden ze základních pilířů prevence a naplňování právních předpisů v oblasti BOZP.

 • Opatření: 40. V Radě vlády pro BOZP projednat vývoj a stav na úseku pracovních úrazů, školních úrazů, úrazů studentů připravujících se na budoucí povolání na pracovištích, nemocí z povolání a ohrožení nemocemi z povolání, zprávy o činnosti kontrolních a dozorových orgánů a navrhovat konkrétní opatření na úseku prevence, propagace a osvěty.
 • Opatření: 41. V souladu se schválenými zásadami pro regionální spolupráci státních orgánů působících na úseku kontroly a dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců, orgánů samosprávy a odborných institucí, pokračovat v přípravě sítě regionálních výborů a informovat Radu o postupu prací.
Mezinárodní spolupráce

Cíl: Aktivně spolupracovat s institucemi Evropské unie, členských zemí EU, Mezinárodní organizace práce a Světové zdravotnické organizace v oblasti BOZP. Podporovat spolupráci a využití osvědčených modelů a přístupů k řešení BOZP v ostatních státech EU a věnovat potřebnou pozornost nově přijímaným dokumentům, aktivitám Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Bilbao a podporovat její evropskou síť informačních center, spolupráci v oblasti harmonizace statistik a výměny informací v oblasti BOZP a aktivně se zapojovat do činnosti Výboru nejvyšších představitelů inspekce práce (SLIC).

 • Opatření: 42. Vytvářet podmínky pro úspěšný průběh aktivit v oblasti BOZP, organizovaných v rámci předsednictví České republiky v Evropské unii, o výsledku podat informaci Radě vlády pro BOZP.
 • Opatření: 43. Připravit návrh na ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci práce v průmyslu a obchodě, a Úmluvy č. 129, o inspekci práce v zemědělství.
 • Opatření: 44. Realizovat evropské informační a kontrolní kampaně zaměřené na oblast BOZP v úzké spolupráci se zainteresovanými resorty a sociálními partnery, například Evropskou kampaň o hodnocení rizik.
 • Opatření: 45. Zapojovat se do dalších aktivit Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti a koordinovat celostátní kampaně pro zaměstnavatele, které budou zaměřeny na zdravý životní styl zaměstnanců.
Kategorie: