NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

Schválen Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010
Plný text http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_nap-bozp-2011-2012.pdf
V návaznosti na úkoly přecházející z národního programu z předchozího období jsou pro léta 2011 – 2012 stanovena konkrétní opatření v následujících oblastech:

 • zajištění ekonomické podpory systému BOZP,
 • motivace všech subjektů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • zvýšení úrovně bezpečnosti technických zařízení,
 • cílená podpora prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zabezpečení kvalitní a dostupné pracovně lékařské péče,
 • řešení právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů na všech typech škol a školských zařízení,
 • systémové řešení ucelené rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání,
 • vzdělávání specialistů pro oblast BOZP,
 • podpora institucionálního výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
 • aplikace výsledků výzkumných úkolů při realizaci konkrétních projektů v praxi,
 • posílení a podpora systému inspekční a kontrolní činnosti BOZP.

Základní priority národního programu

I. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění

Opatření č. 1 - Projednat v Radě vlády zprávu o aktuálním stavu prací směřujících k urychlenému zavedení systému úrazového pojištění do praxe, se stanovením konkrétních termínů realizace a odpovědnosti za splnění jednotlivých úkolů.
Opatření č. 2 - Důsledně sledovat a vyhodnocovat v Radě vlády stav plnění úkolů k přípravě úrazového pojištění dle závěrů přijatých k opatření č. 1, až do stavu jeho faktického zvedení do praxe.

II. Zajištění financování systému BOZP na období do roku 2013

Opatření č. 3 - Připravit a projednat v Radě vlády návrh možných zdrojů financování projektů BOZP v oblasti prevence a rehabilitace na období let 2011- 2013 a přijmout konkrétní řešení.
Opatření č. 4 - Připravit a projednat v Radě vlády možnosti zajištění finančních zdrojů pro výzkum v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na období 2011 - 2013.
Opatření č. 5 - Připravit a projednat v Radě vlády současný stav úrovně inspekční a kontrolní činnosti nad BOZP v rámci ČR z hlediska rozsahu, odborné kvality a personální kapacity. K zajištění potřebné úrovně činnosti na tomto úseku připravit návrh konkrétních opatření, včetně návrhu na zajištění finanční podpory pro období 2011 - 2013.

III. Prevence pracovních rizik

Opatřepní č. 6 - Zpracovat návrh věcného záměru právní úpravy bezpečnosti provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví.
Opatření č. 7 - Provést komplexní analýzu stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví, navrhnout opatření ke zlepšení nepříznivého stavu a po projednání v Radě vlády stanovit konkrétní úkoly k jejich realizaci.
Opatření č. 8 - Dokončit proces přípravy návrhu právní úpravy pracovnělékařských služeb, zahrnující jejích obsah, rozsah, financování a kontrolu kvality, včetně zajištění preventivní lékařské péče žákům při praktické přípravě na povolání a posuzování zdravotní způsobilosti při volbě povolání.
Opatření č. 9 - Dopracovat standardy pro poskytování základních pracovně lékařských služeb a navrhnout kritéria pro jejich hodnocení.
Opatření č. 10 – V dvouletých intervalech provádět revizi seznamu nemocí z povolání a v případě potřeby navrhnout jeho aktualizaci.

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů

Opatření č. 11 - Připravit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních při teoretické výuce, praktické výuce a praktické přípravě, která bude řešit bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků mateřských, základních a středních škol.
Opatření č. 12 - Zajistit důsledné vyžadování posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů při volbě povolání a v průběhu přípravy na povolání, včetně náplně, frekvence a financování těchto lékařských služeb.
Opatření č. 13 - Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia.

V. Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání

Opatření č. 14 - Připravit a projednat v Radě vlády návrh systémového řešení ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání směřující ke zmírnění sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce a ke zpětnému začlenění do pracovního procesu, včetně stanovení konkrétních opatření k realizaci.

Další termínovaná opatření národního programu
Vzdělávání specialistů v oblasti BOZP

Opatření č. 15 - Sjednotit požadavky na odbornou a zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 309/2006 Sb. a zákona č. 174/1968 Sb., s právní úpravou danou zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Opatření č. 16 - Pokračovat ve stanovování základních požadavků na odborné znalosti a dovednosti specialistů pro BOZP.
Výzkum a vývoj
Opatření č. 17 - Aktualizovat a projednat v Radě vlády priority výzkumu a vývoje BOZP na období let 2011 – 2013 a doporučit konkrétní opatření k jejich realizaci.
Spolupráce orgánů, institucí, sociálních partnerů a odborné veřejnosti
Opatření č. 18 - V souladu se schválenými zásadami pro regionální spolupráci státních orgánů působících na úseku kontroly a dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců, orgánů samosprávy a odborných institucí, pokračovat v přípravě sítě regionálních výborů, vyhodnotit jejich činnost a informovat Radu o postupu prací.

Inspekce práce

Opatření č. 19 - V souladu s Usnesením Vlády ČR č. 509, ze dne 28. června 2010, připravit a projednat v Radě vlády návrh postupu k přípravě výročích zpráv o plnění Úmluv MOP č. 81, o inspekci práce v průmyslu, a č. 129, o inspekci práce v zemědělství.
Průběžně plněná opatření národního programu

Oblast pracovně lékařských služeb

Opatření č. 20 - V rámci systému celoživotního vzdělávání, ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, nadále rozvíjet stávající kurzy a semináře pro zvýšení odborné kvalifikace poskytovatelů pracovně lékařských služeb.
Opatření č. 21 - Průběžně vypracovávat diagnostické a posudkové standardy a kritéria pro onemocnění, která budou uvažována k zařazení do seznamu nemocí z povolání v rámci jeho aktualizací.

Oblast informačních služeb v BOZP

Opatření č. 22 - Pokračovat v budování registru BOZP s odkazem na agregovaná data z veřejných zdrojů.
Oblast osvěty a propagace BOZP
Opatření č. 23 - Napomáhat cestou preventivních programů kontrolních a dozorových orgánů „Bezpečný podnik“, „Bezpečné město“, „Bezpečná škola“, „Podnik podporující zdraví“ a „Zlatý Permon“, ke zvyšování úrovně BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a propagovat tyto programy v Evropě.

Oblast mezinárodní spolupráce

Opatření č. 24 - Realizovat evropské informační a kontrolní kampaně zaměřené na oblast BOZP v úzké spolupráci se zainteresovanými resorty a sociálními partnery, například Evropskou kampaň o hodnocení rizik, Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti a koordinovat celostátní kampaně pro zaměstnavatele, které budou zaměřeny na zdravý životní styl zaměstnanců.