NÁRODNÍ POLITIKA BOZP


Schválen Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012.
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2015 – 2016 je realizačním dokumentem Národní politiky BOZP, schválené Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008.
Plný text http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_nap-2013-2014.pdf

Národní akční program pro období 2015 – 2016 je rozvržen do sedmi základních priorit:

I. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění

Opatření č. 1 - Projednat v Radě vlády zprávu o aktuálním stavu prací na právní úpravě úrazového pojištění, směřující k nabytí účinnosti od 1. ledna 2015, a dále důsledně sledovat a vyhodnocovat stav plnění úkolů k přípravě systému úrazového pojištění až do stavu jeho faktického zvedení do praxe.

II. Zajištění financování oblasti BOZP

Opatření č. 2 - Připravit a projednat v Radě vlády návrh na zajištění financování opatření k realizaci priorit a cílů Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, schválené usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008.
Opatření č. 3 - Navrhnout, aby mezi priority výzkumu financovaného grantovými agenturami (zejména TAČR a IGA MZ) byla zařazena problematika BOZP.
Opatření č. 4 - Při přípravě programového období 2014 – 2020 Evropského sociálního fondu uplatnit v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na programy prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce.

III. Prevence pracovních rizik

Opatření č. 5 - Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví.
Opatření č. 6 - Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění zvláštní odborné způsobilosti obsluh stavebních strojů, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, v návaznosti na ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.
Opatření č. 7 - Zpracovat návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání.

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů

Opatření č. 8 - Předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 školského zákona, se zvláštním zaměřením na teoretickou výuku, praktickou výuku a praktickou přípravu na povolání.
Opatření č. 9 - Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia

V. Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání

Opatření č. 10 - Připravit a projednat v Radě vlády návrh systémového řešení ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání směřující ke zmírnění sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce a ke zpětnému začlenění do pracovního procesu, včetně stanovení konkrétních opatření k realizaci.
Opatření č. 11 - Navrhnout zadání projektu na zpracování komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání; dle závěrů analýzy přijmout příslušná doporučení.

VI. Vzdělávání specialistů v oblasti BOZP

Opatření č. 12 - Zpracovat návrhy kvalifikačních a hodnotících standardů pro další profesní kvalifikace u oborů BOZP podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Opatření č. 13 - Pokračovat ve stanovování základních požadavků na odborné znalosti a dovednosti specialistů pro BOZP.
Opatření č. 14 - Položit základy k tzv. „Celoživotnímu vzdělávání v oblasti BOZP“.

VII. Výzkum a vývoj

Opatření č. 15 - Projednat v Radě vlády priority výzkumu a vývoje BOZP pro rok 2013 a následující období a doporučit konkrétní opatření k jejich realizaci.
Opatření č. 16 - Výzkum BOZP při práci s nanomateriály – monitorování prací s nanomateriály v rámci státního zdravotního dozoru, výzkum zdravotních dopadů expozice nanomateriálům, vývoj metod pro měření a odhad expozice, vývoj nástrojů prevence (OOPP).
Opatření č. 17 - Výzkum problematiky muskuloskeletálních onemocnění se zaměřením na onemocnění bederní páteře související s prací, vývoj metod kvantifikace zátěže a ergonomických nástrojů prevence.
Opatření č. 18 - Vývoj metod biologického monitorování expozice nových chemických látek a nových technologií - konkrétní téma: Vývoj biologického expozičního testu pro práci s etylenoxidem, implementace této metody do praxe.
Opatření č. 19 - Vyvíjet pracovně-fyziologické normy adaptované na stárnoucí populaci s ohledem na hodnocení zdravotní způsobilosti pro práci.
Průběžně plněná opatření národního programu
Oblast pracovně lékařských služeb
Opatření č. 20 - V rámci systému celoživotního vzdělávání, ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, nadále rozvíjet stávající kurzy a semináře pro zvýšení odborné kvalifikace poskytovatelů pracovně lékařských služeb.
Oblast osvěty a propagace BOZP
Opatření č. 21 - Napomáhat cestou preventivních programů kontrolních a dozorových orgánů „Bezpečný podnik“, „Bezpečné město“, „Bezpečná škola“, „Podnik podporující zdraví“ a „Zlatý Permon“, ke zvyšování úrovně BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a propagovat tyto programy v Evropě.
Oblast mezinárodní spolupráce
Opatření č. 22 - Realizovat evropské informační a kontrolní kampaně zaměřené na oblast BOZP v úzké spolupráci se zainteresovanými resorty a sociálními partnery, například Evropskou kampaň o hodnocení rizik, Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti a koordinovat celostátní kampaně pro zaměstnavatele, které budou zaměřeny na zdravý životní styl zaměstnanců.

Kategorie: