NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

Schválen Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014.
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2015 – 2016 je realizačním dokumentem Národní politiky BOZP, schválené Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008.
Plný text http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_nap_bozp_2015-2016111.pdf

Národní akční program pro období 2015 – 2016 je rozvržen do sedmi základních priorit:

I. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění

Opatření č. 1 - Sledovat průběh přípravy právní úpravy systému úrazového pojištění a spolupracovat na její přípravě, přitom prosazovat uplatňování prevence, rehabilitace a souvisejících motivačních nástrojů ke zlepšování úrovně BOZP.

II. Zajištění financování oblasti BOZP

Opatření č. 2 - Připravit a projednat v Radě vlády návrh aktualizace Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně finančního zajištění jejího naplňování.
Opatření č. 3 - Při přípravě programového období 2014 – 2020 Evropského sociálního fondu uplatnit v rámci Operačního programu „Zaměstnanost“ a Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na programy prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce.

III. Prevence pracovních rizik

Opatření č. 4 - Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví.
Opatření č. 5 - Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění zvláštní odborné způsobilosti obsluh stavebních strojů, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, v návaznosti na ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.
Opatření č. 6 - Zpracovat návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání.

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů

Opatření č. 7 - Předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Opatření č. 8 - Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia.

V. Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání

Opatření č. 9 - V rámci přípravy návrhu právní úpravy úrazového pojištění sledovat uplatňování systémového řešení ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání směřující ke zmírnění sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce a ke zpětnému začlenění do pracovního procesu.

VI. Vzdělávání specialistů v oblasti BOZP

Opatření č. 10 - MPSV se bude nadále podílet svojí účastí v příslušných sektorových radách určených MŠMT pro tvorbu profesních kvalifikací na zpracování nových profesních kvalifikací nebo na revizi stávajících profesních kvalifikací v oblasti BOZP a usilovat o využití schválené profesní kvalifikace pro jejich zapracování do jiných právních předpisů, kde je daná odborná způsobilost fyzických osob požadována.
Opatření č. 11 - Pokračovat ve zpracovávání metod, způsobů, popř. výukových materiálů, pro další vzdělávání odborně způsobilých osob podle zákona č. 309/2006 Sb., a spolupracovat v této věci s držiteli akreditací podle tohoto zákona.
Opatření č. 12 - Vyhodnotit existující stupně, způsoby a formy dalšího vzdělávání dospělých v BOZP v České republice.

VII. Výzkum a vývoj

Opatření č. 13 - Prosazovat návrat původního systému financování výzkumných potřeb přímo na jednotlivých rezortech tak, aby příslušný rezort mohl přímo ovlivňovat zadávání a průběh projektů vědy a výzkumu, včetně nejvyšších kvalitativních ukazatelů hodnocení výsledků.
Opatření č. 14 - Aktualizovat priority výzkumu a vývoje BOZP v návaznosti na výzvy a klíčové cíle Strategického rámce EU pro BOZP na období 2014-2020. Projednat tyto priority v Radě vlády pro BOZP a doporučit konkrétní opatření k jejich realizaci.
Opatření č. 15 - Pokračovat ve výzkumu BOZP při práci s nanomateriály – monitorování prací s nanomateriály v rámci státního zdravotního dozoru, výzkum zdravotních dopadů expozice nanomateriálům, vývoj metod pro měření a odhad expozice, vývoj nástrojů prevence (OOPP).
Opatření č. 16 - Pokračovat ve výzkumu problematiky muskuloskeletálních onemocnění se zaměřením na onemocnění bederní páteře související s prací, vývoj metod kvantifikace zátěže a ergonomických nástrojů prevence.
Opatření č. 17 - Vyvíjet pracovně-fyziologické normy adaptované na stárnoucí populaci s ohledem na hodnocení zdravotní způsobilosti pro práci.

Průběžně plněná opatření národního programu
Oblast pracovně lékařských služeb

Opatření č. 18 - V rámci systému celoživotního vzdělávání, ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, nadále rozvíjet stávající kurzy a semináře pro zvýšení odborné kvalifikace poskytovatelů pracovně lékařských služeb a poskytovatelů zdravotních služeb posuzujících zdravotní způsobilost žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání.
Opatření č. 19 - Doporučovat u poskytovatelů pracovnělékařských služeb se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatelů v oboru praktické lékařství pro děti a dorost absolvování certifikovaného kurzu pracovního lékařství v trvání minimálně 150 hodin.
Opatření č. 20 - Zachovat základní obor postgraduálního vzdělávání v pracovním lékařství (4 roky v zemích EU), vydat co nejdříve navržený vzdělávací program pro obor pracovní lékařství.

Oblast osvěty a propagace BOZP

Opatření č. 21 - Napomáhat cestou preventivních programů kontrolních a dozorových orgánů „Bezpečný podnik“, „Bezpečné město“, „Bezpečná škola“, „Podnik podporující zdraví“ a „Zlatý Permon“, ke zvyšování úrovně BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a propagovat tyto programy v Evropě.
Opatření č. 22 - Zajistit tvorbu jednotné terminologie pro oblast BOZP v podobě Encyklopedie BOZP s ohledem na aktivity Evropské agentury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (projekt OSH Wiki) ve spolupráci se zainteresovanými subjekty.
Opatření č. 23 - Zpracovat návrh publikace jako praktického nástroje, který zvýší informovanost podnikajících fyzických a právnických osob v oblasti BOZP, včetně vyhrazených technických zařízení.

Oblast mezinárodní spolupráce

Opatření č. 24 - Realizovat evropské informační a kontrolní kampaně zaměřené na oblast BOZP v úzké spolupráci se zainteresovanými resorty a sociálními partnery, například Evropskou kampaň o hodnocení rizik, Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti a koordinovat celostátní kampaně pro zaměstnavatele, které budou zaměřeny na zdravý životní styl zaměstnanců.