NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

Národní akční program (NAP) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2017 – 2018 je prováděcím dokumentem Národní politiky BOZP, schválené Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008. Rada vlády na svém 57. zasedání dne 20. března 2018 vyhodnotila stav plnění 32 úkolů stávajícího NAP BOZP za období roku 2017. Pro přehlednost je ponecháno jejich číselné označení a jsou (s přidáním jednoho nového úkolu č. 33), aktualizovány pro rok 2018 následovně:

Část I. - Úkoly NAP BOZP s termínem splnění v roce 2018 a) 10 úkolů stávajícího NAP BOZP (opatření č. 2, 4, 8 aţ 12, 16, 17, 20); b) 1 nově zařazený úkol (opatření č. 33).

Část II. - Stav plnění ostatních úkolů NAP BOZP pro období 2017 až 2018

Plný text

ČÁST I.
II. Zajištění financování systému BOZP

Opatření č. 2 - Připravit a projednat v Radě vlády návrh aktualizace Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně finančního zajištění jejího naplňování.

III. Prevence pracovních rizik

Opatření č. 4 - Předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví.

Opatření č. 8. Zpracovat návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání.

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů

Opatření č. 9 - Předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Opatření č. 10 - Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia.

Opatření č. 11 - Připravit návrh Koncepce MŠMT v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů..

V. Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání

Opatření č. 12 - V rámci přípravy návrhu právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání sledovat uplatňování systémového řešení ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání směřující ke zmírnění sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce a ke zpětnému začlenění do pracovního procesu.

VI. Vzdělávání pracovníků v oblasti BOZP

Opatření č. 16 - Analyzovat situaci na úseku pojišťování odpovědnosti odborně způsobilých fyzických osob z titulu výkonu jejich činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, související s výkonem jejich činnosti.

Opatření č. 17 - Navrhnout zařazení profesní kvalifikace „Specialista v ergonomii“ do Národní soustavy povolání a připravit pro výkon této profese akreditovaný vzdělávací program.

VII. Výzkum a vývoj

Opatření č. 20 - Připravit návrh aktualizace priorit výzkumu a vývoje BOZP v návaznosti na výzvy a klíčové cíle Strategického rámce EU pro BOZP na období 2014 – 2020 a aktuální potřeby v této oblasti. Projednat tyto priority v Radě vlády pro BOZP a doporučit konkrétní opatření k jejich realizaci.

IX. Osvěta a propagace BOZP

Opatření č. 33 - Připravit kampaň BOZP na téma nemoci z povolání s cílem získat pozornost veřejnosti na oblast BOZP a upozornit na nezbytnost zaměřit se na prevenci před vznikem nemoci z povolání. Za tímto účelem zřídit Pracovní skupinu.

 
ČÁST II.

NAP1NAP2NAP3NAP4NAP5