NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla schválena usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 19. 5. 2003.

Její součástí je analýza současného stavu BOZP v České republice (přednosti a nedostatky českého systému BOZP) a cíle národní politiky, které se následně promítají do národního akčního plánu BOZP (obsahuje konkrétní, adresné a termínované úkoly). Národní politika BOZP je navrhována tak, aby odpovídala požadavkům vyplývajícím ze vstupu České republiky do Evropské unie.

Plný text Národní politiky BOZP v ČR

Analýza současného stavu BOZP v České republice

Základní právní rámec problematiky BOZP v České republice tvoří Ústava České republiky, která upravuje právo na uspokojivé pracovní podmínky pro každého, Listina základních práv a svobod, směrnice Rady a ratifikované mezinárodní úmluvy, jimiž je ČR vázána. Mezi ně patří:

 • základní směrnice v oblasti BOZP je Směrnice Rady 89/391/EHS z 12. června 1989 o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci; na základě této směrnice byla přijata řada dílčích směrnic, které se týkají specifických rizik a aspektů práce, kterým jsou pracovníci při práci vystaveni, a které do právního řádu ČR transponuje zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR;
 • nové strategie BOZP Evropských společenství na léta 2002 až 2006 - Rezoluce 2002/C161/01;
 • úmluvy Mezinárodní organizace práce - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků, Úmluva č. 161 o závodních zdravotních službách a Úmluva č. 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě, Úmluva č. 129 o inspekci práce v zemědělství;
 • program Světové zdravotnické organizace „Zdraví pro 21. století" - koncepční a koordinační nástroj každého státu pro realizaci opatření všech jeho subjektů v oblasti péče o zdraví; ten byl rozpracován pro podmínky ČR jako Národní program zdraví schválený vládou ČR usnesením č. 1046 ze dne 30. 10. 2002, kde jsou stanoveny národní priority v oblasti zlepšení zdravotního stavu lidí.

Přes rozdílnost přístupů k řešení otázek v oblasti BOZP mají mezinárodní dokumenty těchto mezinárodních organizací (MOP, SZO) společné prvky:

 • zaměřují se na všechny subjekty ve společnosti, tj. nejen subjekty v pracovním procesu,
 • obsahují požadavky na prvky národní politiky jednotlivých států v BOZP a nástroje řešení,
 • vycházejí důsledně z odpovědnosti zaměstnavatelů za úroveň zabezpečení BOZP pro zlepšování zdraví pracovníků,
 • zdůrazňují význam prevence, zejména primární prevence, tj. zjišťování a postupné odstraňování rizik přijímáním konkrétních opatření,  zdůrazňují význam informací a školení pracovníků pro vyšší úroveň jejich schopnosti ve zjišťování a odstraňování rizik,
 • doporučují větší a aktivní účast pracovníků, resp. jejich zástupců a zaměstnavatelů na zlepšování pracovního prostředí se zaměřením na rozvoj služeb v BOZP,
 • prosazují odpovídající zaškolení, výcvik a vzdělávání pracovníků,
 • vyžadují posuzování zdravotního stavu pracovníků pro výkon konkrétní práce.

Přednosti českého systému BOZP

 • podrobná pravidla a standardy platných českých předpisů a norem,
 • harmonizace velkého počtu českých předpisů v oblasti BOZP s právem Evropské unie, do kterých se promítají nové principy v zajišťování bezpečného a zdravého pracovního prostředí,
 • schválení Státní politiky zdraví a životního prostředí ČR a v návaznosti národního Akčního plánu zdraví a životního prostředí (usnesení vlády č. 810 ze dne 9. 12. 1998), který má sloužit k integraci snah o ochranu zdraví a životního prostředí v ČR, a ve kterém jsou obsažena opatření směřující ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace (bod 4.4 tohoto dokumentu stanovuje cíle v oblasti ochrany zdraví při práci, a to zajistit dostupnou a kvalitní pracovně - lékařskou péči pro všechny pracovníky a omezovat expozice škodlivým fyzikálním, chemickým a biologickým faktorům a vytvářet podmínky pohody v práci,
 • fungující systém plánování a řízení činnosti orgánů státního odborného dozoru v působnosti jednotlivých ministerstev,
 • vzrůstající počet zaměstnavatelských subjektů s vysokou úrovní řízení v oblasti BOZP, což prokazuje, např. i jejich zvyšující se zájmem o účast v  programech jako je „Bezpečný podnik“ či „Společně bezpečně“.

Nedostatky českého systému BOZP

 • rozptýlenost právní úpravy v této oblasti,
 • absence účinných ekonomických a jiných nástrojů (včetně trestněprávních), podněcujících zaměstnavatele k lepšímu uplatňování BOZP v praxi,
 • nedostatečné ekonomické i lidské zdroje, které omezují mimo jiné i dosažení žádoucí úrovně rozvoje osvěty a propagace v otázkách BOZP,
 • neexistence právních podmínek a stimulů pro vznik a rozvoj placených služeb na tomto úseku,
 • ne vždy dostatečné ocenění společenského významu oblasti BOZP,
 • odlišné pojetí nové právní úpravy povinností zaměstnavatelů na úseku prevence rizik od dříve platných právních předpisů,
 • nedostatky především v oblasti péče o bezpečný stav výrobních a provozních budov, v organizaci a řízení bezpečnosti práce, v poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků a v péči o provozované stroje a zařízení,
 • neuspokojivá situace v zabezpečování závodní preventivní péče.

Cíle národní politiky BOZP

Cíle Národní politiky BOZP jsou formulovány tak, aby byla přizpůsobena novým trendům v této oblasti, aby byly odstraněny výše uvedené nedostatky a aby bylo možné provádět podle stejných identifikátorů a kvantifikátorů potřebná mezinárodní srovnání.

Základem Národní politiky BOZP je prohlášení ochrany života, zdraví, životního prostředí, majetku a vytváření příznivých pracovních podmínek veřejným zájmem a prioritou státu, která se zohlední při tvorbě právních a ostatních předpisů týkajících se BOZP a při vytváření podmínek pro podnikání. Důraz by měl být kladen na preferování preventivních opatření, minimalizování ohrožení všech aktérů pracovního procesu škodlivinami při práci a předcházení nemocem z povolání a pracovním úrazům, včetně tzv. nových rizik (prevence stresů, napadání v práci atd.), posilování právní odpovědnosti všech osob zdržujících se na území státu ve vztahu k BOZP a na budování pozitivních postojů politických a státních představitelů, zaměstnavatelů, zaměstnanců a celé veřejnosti k bezpečnosti a ochraně zdraví.

Hlavním cílem Národní politiky BOZP v České republice je:_

 • vytvoření funkčního komplexního systému pro řešení problematiky BOZP a pohody při práci, zahrnujícího i nový model inspekce práce, který bude vytvářet podmínky pro zajištění ústavních práv účastníků pracovního procesu,
 • podporovat spoluzodpovědnost za zdraví vlastní i zdraví ostatních osob tam, kde by mohlo být ohroženo pracovní činností nebo v souvislosti s poskytováním služeb,
 • omezovat možnosti „sociálního dumpingu“,
 • posilovat prvky kultury práce,
 • vytvářet podmínky pro integraci osob se zdravotním postižením do trhu práce a do života společnosti vůbec.

Jeho součástí bude systém analýzy, hodnocení a prevence rizik, kterým bude zajištěno sdílení databází v nutném rozsahu založené na důsledném zjišťování a evidenci všech poškození zdraví, které mají původ v pracovní činnosti.

Účelem Národní politiky BOZP bude prověřovat stav bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovního prostředí pro zjištění nejzávažnějších problémů a stanovení účinných způsobů k jejich zvládnutí a stanovení pořadí opatření, která bude třeba učinit a vyhodnocovat výsledky podle stanovených hledisek nejméně jednou ročně.

Konkrétní cíle v jednotlivých oblastech

Právní oblast

 1. Zabezpečovat průběžnou harmonizaci práva České republiky s právem ES, ratifikovanými úmluvami Mezinárodní organizace práce a doporučeními Světové zdravotnické organizace.
 2. V souvislosti s kontinuálním harmonizačním procesem ve vztahu k právu ES a probíhajícím pracím na přípravě návrhu nového zákoníku práce (dále jen „ZP“) zahájit práce na návrhu zákonné úpravy, která upraví práva a povinnosti v oblasti BOZP při provádění jakýchkoliv pracovních činností, tj. i mimo oblast pracovně právních vztahů. To znamená pro subjekty, které nejsou účastníky pracovně-právního vztahu, popř. další subjekty, pro které platí ZP zatím přiměřeně (§ 137 ZP).
 3. Zpracovat návrh zákona o inspekci práce, který stanoví formy účinné kontroly, prosazování a vynucování předpisů všemi zúčastněnými orgány státního odborného dozoru.
 4. Zpracovat návrh zákona umožňující důsledné provádění kontroly, prosazování a vynucování předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení a bezpečnosti při používání technických zařízení.
 5. Zpracovat návrh zákona o službách BOZP oddělujícího služby BOZP od provádění státního dozoru a zajišťujícího rozhodující roli státu při stanovení podmínek a kritérií pro výkon těchto služeb.
 6. Zohledňovat požadavky BOZP jako veřejného zájmu při přípravě a tvorbě návrhů právních předpisů a zabezpečit v souladu s Legislativními pravidly vlády ČR jednotnou terminologii pro oblast BOZP a prosazovat její používání.
 7. Utlumit stávající činnost jediné organizace státního odborného dozoru (Institutu technické inspekce Praha), týkající se uplatňování podmínek vstupu do podnikání a činnost dosavadní pobočky ITI Praha v oblasti vyhrazených technických zařízení na úseku jaderné energie převést na Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
 8. Vytvořit zákonné podmínky pro ucelený systém zpětného začleňování osob se zdravotním postižením do života společnosti a na trh práce. Zpracovat návrh zákona o ucelené rehabilitaci, o zaměstnanosti a o úrazovém pojištění.

Ekonomické nástroje podpory BOZP (cílem je zavedení přirozené soustavy ekonomických motivačních nástrojů)

 1. Vytvořit systém ekonomického zajištění činností souvisejících s BOZP ve všech resortech směřující ke zvýšení úrovně BOZP, zejména v malých a středních podnicích, včetně případného využití fondů Evropské unie určených pro podporu malého a středního podnikání a zabezpečit potřebné finanční zdroje a podmínky pro efektivní činnost orgánů inspekce práce pro rozvoj a důstojné ohodnocení lidských zdrojů, zaměřené především na prevenci.
 2. Vytvořit účinné nástroje efektivní ekonomické motivace zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších osob vykonávajících práci, případně poskytujících služby, k péči o BOZP, zejména v daňové oblasti a v připravovaném úrazovém pojištění, přitom zohlednit úroveň této péče  v konkrétním podniku.
 3. Vytvořit zásady pro ekonomické hodnocení nákladů vynakládaných do oblasti BOZP a toto hodnocení zavést do praxe.
 4. Prohlásit požadavky BOZP za součást kritérií pro zadávání veřejných zakázek.
 5. Postupně eliminovat prvky vedoucí ke stagnaci řešení základních požadavků BOZP, řešit bezpečnost při používání technických zařízení nepodnikajícími osobami a bezpečnost práce při chovu a využívání zvířat.
 6. Vytvořit podmínky pro rozvoj kvalitních externích odborných služeb BOZP, včetně pracovně lékařských služeb, zavést systém akreditací a personálních certifikací pro poskytování služeb v oblasti BOZP.

 Propagace, osvěta a poradenství (cílem je prosadit vytvoření znalostní základny pro potřeby podnikatelské sféry v prevenci rizik a výcviku osob)

 1. Vypracovat Národní příručku pro zavádění systémů řízení BOZP, včetně programů podpory zdraví jako součást celkového řízení v podnicích. Navazující příručky (zpracovávané pro obory, popř. podniky), budou zohledňovat velikost podniků, počet a strukturu zaměstnanců, zajištění rovných příležitostí pro všechny kategorie zaměstnanců na trhu práce, zejména mužů a žen a starších lidí, infrastrukturu podniků a pracovních rizik včetně prevence ergonomických, psychosociálních a sociálních rizik na pracovišti.
 2. Podporovat zavádění systémů řízení BOZP v podnicích i s využitím již stávajících osvědčených přístupů a metod k zavádění systémů řízení BOZP, např. programu „Bezpečný podnik“, který je svými požadavky zaměřen především na prevenci.
 3. Prostřednictvím Pracovního týmu BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody (dále jen „RHSD“) vytvořit a prosazovat systém efektivní spolupráce orgánů státního dozoru, profesních, zaměstnavatelských svazů a sdružení, odborových orgánů a zástupců zaměstnanců, ústředních orgánů a institucí v oblasti širšího  osvětového působení na pracovníky a další osoby ve společnosti ovlivňujících bezpečný výkon pracovních i mimopracovních činností.
 4. Pokračovat ve vytváření efektivního systému výchovy a vzdělávání k BOZP od základního až po vysoké školství, doplněného systémem dalšího celoživotního vzdělávání, zajišťujícího správné chápání principů a vlivů na BOZP a životní prostředí, a to jak k ochraně dětí a žáků při jejich účasti ve výuce, výchově nebo přípravě na povolání, tak k vytváření podmínek pro zdravou a bezpečnou činnost.
 5. Vytvořit podmínky pro výchovu a vzdělávání vysoce kvalifikovaných odborníků pro výkon inspekce práce a další specializované činnosti BOZP.
 6. Podporovat rozvoj vědy a výzkumu ve všech oblastech ochrany člověka při práci, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení, technologií a objektů, pracovních látek, pracovních podmínek, pracovního prostředí, systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, psychosociálních a ekonomických aspektů ochrany při práci.
 7. Vytvořit informační systém v celém rozsahu BOZP (zahrnující informace z oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, prevence závažných havárií, požární ochrany, ochrany životního prostředí), přístupný všem zainteresovaným subjektům, umožňující efektivní využívání informací pro zlepšení stavu BOZP a prostředí, se zvláštním zaměřením na jednotlivé cílové skupiny.
 8. Vést kampaně k prevenci pracovních úrazů, nemocí z povolání a nemocí souvisejících s prací, zejména s ohledem na  prevenci nových rizik (ergonomických, psychosociálních, sociálních) zlepšování pracovních podmínek a prosazování systémového přístupu k BOZP, podpoře poradenských, informačních, publikačních a dokumentačních služeb a nového přístupu k BOZP, ke zvyšování povědomí možných rizik a k prosazování podmínek vytvářejících pracovní pohodu zaměstnanců, mužů i žen, popř. starších pracovníků s ohledem na stárnutí obyvatelstva na pracovištích.

Prosazování a vynucování dodržování pravidel (cílem je zajištění důsledné kontroly uplatňování a dodržování předpisů)

 1. Podporovat efektivní uplatňování a dodržování předpisů o BOZP v praxi a odstranění formalizmu při plnění právních požadavků přímo na pracovišti.
 2. Zajišťovat koordinovanou přípravu a provádění kontroly, prosazování a vynucování dodržování předpisů souvisejících s ochranou života, zdraví, majetku a životního prostředí. Kontrolu a monitorování dosažené úrovně považovat za nedílnou součást tvorby všech cílů a úkolů v oblasti BOZP a prostředí. Přehodnotit a důsledně uplatňovat přijatá opatření na všech úrovních řízení BOZP a kontroly.
 3. Posílit a zracionalizovat činnosti státního odborného dozoru (inspekce práce) prostřednictvím vysoce kvalifikovaných odborníků, integrací přístupů a zjednodušením postupů ve všech oblastech souvisících s ochranou zaměstnanců při práci. Posoudit efektivnost výkonu dozoru v oblasti BOZP jinými (resortními) orgány vzhledem k nutným, vynakládaným prostředkům.
 4. Komplexně hodnotit vlivy na zdraví osob na pracovištích i v jejich okolí a umožnit tak posouzení vlivu pracovní činnosti na zdraví celé společnosti.

Zahraniční a mezinárodní spolupráce (cílem je zajištění aktivní účasti zástupců státní správy a odborníků v mezinárodních institucích a programech)

 1. Podporovat spolupráci a využití osvědčených modelů a přístupů k řešení BOZP v ostatních státech na úrovni zaměstnavatelů, sociálních partnerů a státních orgánů, a to včetně ratifikování těch mezinárodních úmluv, které se týkají oblasti BOZP, a které nebyly doposud ratifikovány. Jedná se především o Úmluvu č. 81 z roku 1947. Mezinárodní spolupráci zaměřit i na přípravu odborníků pro činnost v mezinárodních institucích.
 2. Věnovat potřebnou pozornost nově přijímaným dokumentům mezinárodních institucí, kterých je Česká republika členem a vytvořit personální a ekonomické podmínky na zajištění účasti odborníků v těchto mezinárodních institucích a na důležitých mezinárodních setkáních, projektech a aktivitách.
 3. Zajišťovat spolupráci na národní i mezinárodní úrovni při postupech stanovených opatřeními Evropské komise, co nejširší využívání poskytovaných zdrojů Evropské unie v oblasti BOZP, širší výměnu informací mezi evropskou Agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Bilbao a jednotlivých Focal Point členských i kandidátských zemí, spolupráci s Nadací pro BOZP Evropského fondu v Dublinu a nadále spolupracovat v rámci Evropské unie v oblasti harmonizace statistik a výměny kvalitních informací v oblasti BOZP.