Kategorie:

Touto Národní politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z června 2008 naplňuje Česká republika usnesení Rady EU z 25. června 2007 o nové strategii Společenství pro BOZP, kterým jsou členské státy výslovně vyzvány, aby ve spolupráci se sociálními partnery vypracovaly a uskutečňovaly jednotné vnitrostátní strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zájmu dalšího snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání, zejména v těch odvětvích, která vykazují jejich nadprůměrnou míru. Navazuje na dosavadní pozitivní kroky, které byly při plnění hlavních cílů předcházející Národní politiky BOZP schválené usnesením vlády č. 475 ze dne 19. května 2003 uskutečněny v uplynulém období.

Tato nová rámcová strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zároveň reflektuje významné systémové změny i další vývoj společnosti z hlediska vnitřních i mezinárodních souvislostí. Tyto nové skutečnosti se promítají v nových pohledech na tvorbu právních předpisů a ve větší provázanosti kontrolní a osvětové činnosti se strategickými cíli Evropské unie.

Plný text Národní politiky BOZP 2008

Kategorie:

Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla schválena usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 19. 5. 2003.

Její součástí je analýza současného stavu BOZP v České republice (přednosti a nedostatky českého systému BOZP) a cíle národní politiky, které se následně promítají do národního akčního plánu BOZP (obsahuje konkrétní, adresné a termínované úkoly). Národní politika BOZP je navrhována tak, aby odpovídala požadavkům vyplývajícím ze vstupu České republiky do Evropské unie.

Plný text Národní politiky BOZP v ČR