PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ

Národní registr nemocí z povolání je veden od roku 1991 na Centru pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu. Zákonem č. 156/2004 Sb. byl zařazen mezi 13 zdravotních registrů, které tvoří Národní zdravotnický informační systém (NZIS). Po vstupu České republiky do Evropské Unie v roce 2003 byl napojen na statistický systém EUROSTATu o nemocech z povolání, zvaný EODS (European Occupational Diseases Statistics). Od té doby probíhá proces harmonizace českého systému s praxí zavedenou v EU, což vede k postupnému zlepšování mezinárodní srovnatelnosti českých statistických údajů o nemocech z povolání.

Výskyt profesionálních onemocnění zahrnujících nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního stavu populace i pracovních podmínek. Profesionální onemocnění se na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a vyhlášky MZ č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotního informačního systému (NZIS), hlásí do Národního registru nemocí z povolání (NRNP), ze kterého data v této publikaci vycházejí. Statistickou jednotkou NRNP se stává každá nově zjištěná nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání vzniklá v důsledku výkonu zaměstnání v rámci současného či dřívějšího pracovního poměru k zaměstnavateli se sídlem na území České republiky, bez ohledu na státní příslušnost zaměstnance, tj. včetně cizinců.

V polovině roku 2015 došlo k zásadní změně technologického zázemí NRNP, kdy došlo v rámci projektu EREG ke konsolidaci NRNP spolu s ostatními zdravotními registry a informačními systémy v ČR pod jednotnou technologickou platformu (JTP). Spolu s tím došlo k zásadní změně ve způsobu sledování profesionálních onemocnění. Počínaje sběrem dat za rok 2015 bylo již od 1. 7. 2015 možné zakládat nové případy nemocí z povolání či ohrožení nemocí z povolání elektronicky, a to již od počátku procesu posuzování těchto onemocnění. Zcela nově tak vytvořená elektronická aplikace standardizuje v souladu se zákonnými metodickými požadavky celý proces od zahájení šetření nemoci z povolání střediskem nemocí z povolání včetně procesu ověření podmínek vzniku onemocnění kompetentními institucemi, tj. krajskými hygienickými stanicemi a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Uživateli elektronické aplikace NRNP jsou na vstupu dat pracovníci jednotlivých středisek nemocí z povolání a krajských hygienických stanic, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Státní zdravotní ústav nadále zajišťuje zpracování dat vstupujících do NRNP, jehož je ÚZIS ČR správcem. Nově však technické zázemí registru a podporu uživatelů "helpdesk" provozuje Koordinační středisko pro resortní informační systémy (KSRZIS). K plnohodnotnému přechodu na elektronický sběr dat o nemocech z povolání došlo od 1. 1. 2016, od kdy je již proces posuzování a hlášení profesionálních onemocnění plně elektronický a umožňuje i generování nezbytné dokumentace dle zákonných požadavků.

stazeni

Více informací se nachází na nové veřejné elektronické adrese registru: http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/NZIS/Stranky/NRNP.aspx. Data obsažená v této publikaci jsou ještě zpracována standardním způsobem, a to pořízením vyplněných tiskopisů, které bylo v tomto přechodném roce 2015 nutné vyplnit souběžně s elektronickou evidencí NzP v novém systému. 

stazeniSeznam poskytovatelů, kterým bylo ministerstvem zdravotnictví v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, uděleno povolení uznávat nemoci z povolání (tzv. střediska nemocí z povolání) a oblast jejich působnosti jsou k dispozici na webových stránkách MZ ČR (http://www.mzcr.cz/dokumenty/seznam-poskytovatelukterym-bylo-udeleno-povoleni-uznavat-nemoci-zpovolani-d_11716_884_1.html).

Postup při uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání upravuje s účinností od 1. 4. 2012 vyhláška MZ a MPSV č. 104/2012 Sb., ze dne 22. března 2012, o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

U jedné osoby může být ve sledovaném roce uznáno více případů nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání (dále profesionálních onemocnění), a to i když se jedná o stejnou položku seznamu nemocí z povolání, diagnózu MKN-10 nebo byla nemoc vyvolána stejným škodlivým faktorem (noxou). Nemoc z povolání může být zjištěna a následně nahlášena i po ukončení pracovního poměru, např. u osob pobírajících starobní důchod. V případě vydání lékařského posudku, že osoba, jejíž nemoc byla uznána za nemoc z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání, již podmínky pro uznání nesplňuje, hlásí tuto skutečnost příslušné středisko NzP od roku 2016 nově do elektronické aplikace NRNP přímo do příslušného záznamu o nemoci z povolání vyplněním data jejího ukončení.