PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Návrh kategorizace pracovišť zaměstnavatelem

Zákon stanovuje zaměstnavateli povinnost využít služeb OZO PR, má-li více jak 26 zaměstnanců. Bez ohledu na nebezpečnost prováděných činností. Majitel prodejny se sportovními oděvy v pronájmu, který bude zaměstnávat na dvě směny 5 prodavaček, 2 pokladní, 2 skladníky, a dále vedoucí úseku prodejny, vedoucího skladu, personalistku, účetní, řidiče, prokuristu a jednoho jednatele, bude muset mít k řízení rizik OZO PR; kdežto zaměstnavatel provozující laser, pojízdný rentgen, tlakové nádoby na přepravu plynů, tlaková vyhrazená technická zařízení, plynové vyhrazené zařízení (na spalování plynů) a to vše v počtu 8 zaměstnanců, takovou povinnost nemá. Lze spekulovat, že takový zaměstnavatel bude cítit, slovy zákona, „potřebné znalosti“k provozování činností jak při obsluze svých technických zařízení (odvozené z návodů výrobců), tak hlavních provozních činností (odvozené z odborných znalostí buď vlastních či svých zaměstnanců).

Níže uvedená tabulka „Kategorizace bezpečnosti prostředí pro pohyb osob a provozování strojů a zařízení“ (zkráceně „Kategorizace bezpečnosti prostředí“) by mohla sloužit k rozčlenění pracovních prostor zaměstnavatelů. Zvláště, jsou-li prováděné činnosti specifické, ať již používaným postupem, využívaným technickým zařízením či dané specifičností prostoru takových činností. Tabulku je schopen každý zaměstnavatel vyhodnotit sám a podle výsledku pak učinit další rozhodnutí k organizaci systému BOZP a k určení, zda jsou na pracovištích rizika, která by zaměstnavatel mohl posuzovat sám, či rizika, k jejichž posouzení musí přizvat odborně způsobilou osobu.

Kategorie běžné prostředí BP méně běžné prostředí MBP extrémní prostředí EP
Provedení budovy – užité stavební materiály nehořlavé, smíšené (vyšší podíl nehořlavých materiálů) ano hořlavé (vč. celodřevěné stavby) ano --- ---
Podmínky úniku osob v případě nebezpečí: hustota výskytu osob / možnost úniku (druh budovy) malá / snadná (obytné budovy, dvoupodlažní administrativní či výrobní budovy – 1 PP + 1 NP či 2 NP) ano malá / obtížná velká / snadná (budovy nad 7 NP, administrativní budovy, samostatné budovy obchodů a kulturních zařízení – kina, divadla, galerie) ano velká / obtížná (budovy nad 15 NP, ubytovací, školní, zdravotnické budovy, obchodní budovy nad 4 NP, administrativní budovy nad 7 NP) ano
Teplota okolí: dosahované hodnoty min / max °C rozmezí maximálně: - 5 / + 40 ano rozmezí teplot až: - 25 / + 40 ano rozmezí teplot až: - 60 / + 60 ano
Pohyb vzduchu / rychlost větru do 1 m/s / --- ano 1 – 5 m/s / do 30 m/s ano 5 – 10 m/s / nad 30 m/s ano
Bouřková činnost (možnost úderu blesku) zanedbatelná ano nepřímé ohrožení ano přímé ohrožení ano
Výskyt vody v okolí zanedbatelná, atmosférická vlhkost, krátkodobý mlžný opar ano trvalý mlžný opar, vodní tříšť, padající kapky, stříkající voda ano vlny, ponoření ano
Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek zanedbatelný ano občasný, atmosférický ano trvalý, vysoká prašnost ano
Výskyt rostlinstva nebo plísní – odolnost biologickým vlivům bez nebezpečí pronikání rostlin, plísní ano nebezpečí pronikání rostlin, plísní ano běžný výskyt rostlin a plísní v okolí (volný výskyt) ano
Výskyt živočichů – pronikání hmyzu, ptáků, malých zvířat zanedbatelný výskyt hmyzu, ojedinělý výs-kyt drobných hlodavců ano významný výskyt hmyzu, pronikání malých zvířat, ptáků ano běžný výskyt zvěře ano
Charakteristika pracovního prostoru zařízení (kde bude zařízení umístěno) vnitřní prostory budov ano venkovní neuzavřené prostory, chráněné z jedné či více stran ano venkovní, nadzemní, podzemní, podvodní prostory, ano
Povaha používaných strojů a zařízení běžné spotřebiče, nářadí, jednotlivá strojní zařízení (fréza) ano ionizující a neionizující zařízení; s emisemi par, aerosolů, prachů ano plynové tlakové stanice, rozvodny, čerpací stanice ano
Provoz zařízení: způsob užití – provoz za den domácí – přerušované ano průmyslové – několika-směnové ano těžký průmysl – celodenní ano
Uživatelé zařízení, vč. kvalifikace obsluh a uživatelů laici, poučené, znalé a způsobilé osoby ano staří, nemocní, invalidé, osoby s doprovodem ano děti (bez doprovodu, dozoru), slepí, hluší ano
Umístění pracoviště (místo obsluhy zařízení, trvalé pracoviště) nad úrovní terénu ano pod úrovní terénu (z více jak poloviny umístění – např. sklepy, garáže) ano uvnitř zařízení (vč. letadel, lodí, ponorek) ano
Prostředí s nebezpečím výbuchu nevyskytuje se, nebo zóna 2 či 22 ano zóna 1 nebo 21 ano zóna 0 nebo 20 ano
Povaha používaných a skladovaných materiálů – nebezpečí požáru a výbuchu bez nebezpečí / výskyt hořlavých kapalin do 250 litrů: z toho I. tř. do 50 litrů, z toho 20 litrů nízkovroucích ano snadno zápalné hořlavé hmoty, prachy, hořlavé kapaliny, rozvody zemního plynu ano skladování výbušnin či v zásobnících - výskyt hořlavých plynů a par, aerosolů ano
Kategorizace práce I, II ano III ano IV ano

Tabulka č. 6: Kategorizace bezpečnosti prostředí

Kategorizace bezpečnosti prostředí pro pohyb osob a provozování strojů a zařízení rozeznává tři kategorie pracovního prostředí.

Běžné prostředí

  • s výskytem běžně předpokládaných nebezpečí a z nich odvozených rizik;
  • v němž by si zaměstnavatel mohl posuzovat rizika sám, ale nevylučuje se takový výskyt technických zařízení, pro který by bylo vhodnější najmout si OZO PR (rozhodně využívá znalostí revizních techniků, a samozřejmě odborně způsobilé osoby požární ochrany či technika požární ochrany);
  • za běžné podmínky se pokládají např. teplotní a vlhkostní charakteristiky odpovídající středoevropskému teplotnímu podnebí, vnitřní prostory budov (vč. podzemních prostor) prosté výskytu plísní, rostlin, hmyzu, drobné zvěře, nebezpečných látek, s poučenými pracovníky v produktivním věku, bez fyzického a zdravotního omezení.

Méně běžné prostředí

  • s výskytem zvýšeného nebezpečí a jemu odpovídající hodnocení rizik;
  • v němž by zaměstnavatel měl posuzovat rizika prostřednictvím OZO PR;
  • za méně běžné podmínky se pokládají např. teplotní a vlhkostní výkyvy dosahující krátkodobých subtropických a subpolárních hodnot podnebí ve vnitřních či vnějších prostorách, prostory s výskytem vody, osob se sníženou pohyblivostí.

Extrémní prostředí

  • s výrazným výskytem nebezpečí a odpovídajícími riziky;
  • kdy se pro uvedení některých technických zařízení do provozu předpokládá i stanovisko státního odborného dozoru – opět by měl zaměstnavatel využít znalostí OZO PR (lépe řečeno, mělo by to pro něj být povinné, bez ohledu na počet zaměstnanců);
  • za extrémní podmínky se považují např. otevřené a nechráněné prostory, pracoviště pod úrovní země, pod hladinou, ve výškách, se sklady prašných materiálů, provozování tlakových plynových stanic atd.

Kategorizaci prostředí lze uplatnit i pro jednotlivá pracoviště či prostory pro umístění technických zařízení a definování dalších potřebných zajištění a navazujících činností.

 

TILHON, Jiří. Odborná způsobilost v BOZP: část 3: rozsah činnosti zaměstnavatele na úseku prevence rizik. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2016, roč. 9, č. 3. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/odborna-zpusobilost-v-bozp-cast-3-rozsah-cinnosti-zamestnavatele-na-useku-prevence-rizik. ISSN 1803-3687.