Kategorie:

Chemické látky mají své vnitřní vlastnosti, které jsou „vrozené“, s existencí chemické látky neoddělitelně spojené. Podle těchto vlastností (fyzikální, chemické a toxikologické) se bude chemická látka za různých okolností „chovat“. Některé z těchto vlastností představují nebezpečí, což je potenciál způsobit nepříznivé jevy, jejichž účinek a dopad může na stanovené příjemce znamenat různou míru poškození. Toto nebezpečí se může realizovat různými způsoby: požár, výbuch, toxické působení při vstupu toxické látky do organismu nebo jiný druh nebezpečnosti pro zdraví, zasažení životního prostředí nebo nežádoucí reakce s jinými látkami za vzniku jiných nebezpečných látek. Mnoho chemických látek má více nebezpečných vlastností, pak může dojít k synergickému působení. Chemické směsi, vzniklé z chemických látek, mají také své specifické vlastnosti. Stupeň realizace tohoto nebezpečí v určité nežádoucí události a čase znamená riziko. Riziko je obecně pravděpodobnost výskytu nežádoucí události (jako např. skoronehoda, nehoda, havárie) s nežádoucími následky.

Kategorie:

Nakládání s odpady s nebezpečnými vlastnostmi musí zahrnovat následující činnosti:

  • odpady vzniklé při výrobní činnosti musí být po svém vzniku původcem odpadů roztříděny podle druhů a roztříděné uloženy do označených nádob, opatřených vždy identifikačním listem a katalogovým číslem nebezpečného odpadu, 
  • shromažďovací prostředky musí být označeny katalogovým číslem, názvem shromažďovaného odpadu, jménem a příjmením osoby zodpovědné za obsluhu
    a údržbu shromažďovacího prostředku,
Kategorie:

V současné době je základní právní normou zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy. Předmětem zákona je stanovení práv a povinností podnikajících právnických i fyzických osob při zjišťování vlastností chemických látek a chemických směsí a při jejich klasifikaci podle těchto vlastností, při jejich registraci, evidenci, oznamování, při jejich uvádění na trh a do oběhu a při nakládání s nimi a vymezení působnosti správních úřadů při zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí před škodlivými účinky těchto látek a směsí a stanovení působnosti státních organizací pověřených kontrolou nebo dozorem nad dodržováním tohoto zákona.