Poznatky z kontrol

Neelektrická práce v blízkosti elektrických zařízení je frekventovaná činnost, která se vyskytuje v mnoha podobách a je vykonávána často, aniž si to aktivní účastníci těchto prací uvědomují. Jedná se o druh práce, která je prováděna ve vzdálenosti stejné nebo větší, než je hranice zóny přiblížení k živým částem Dv (vzdálenost Dv definuje vnější hranici zóny přiblížení a je uvedena v ČSN EN 50110-1 ed. 2 resp. ed. 3).

Při této práci se musí zajistit, aby pracující osoby nezasahovaly do zóny přiblížení ani částmi svého těla, ani předměty, se kterými pracují. Nejedná se přitom o práce, které jsou prováděny na elektrických zařízeních, ani o práce v blízkosti živých částí elektrických zařízení. Při neelektrických pracích v blízkosti elektrických zařízení dochází k závažným a smrtelným úrazům elektrickým proudem nebo k poškození elektrického zařízení. Rizika vzniku úrazů elektrickým proudem při neelektrické práci v blízkosti elektrických zařízení vytváří také elektrické zařízení, které nesplňuje požadavky platných předpisů.

 Příklady neelektrické práce v blízkosti elektrických zařízení:

• stavební práce v blízkosti venkovních vedení nebo zemních kabelů;

• výkopové práce;

• lešenářské práce;

• práce se zdvihacím zařízením, stavebními stroji, dopravníky;

• práce v ochranných pásmech elektrizační soustavy;

• zemědělské práce;

• neelektrické instalační práce;

• přepravní práce;

• čištění, natírání a renovace;

• umísťování jiného zařízení a zařízení budov (např. při vrtání otvorů do zdi za účelem upevnění zařizovacích předmětů) atd.

Při kontrolách příčin a okolností pracovních úrazů způsobených elektrickým proudem při neelektrické práci v blízkosti elektrických zařízení bylo zjištěno porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tím, že:

• nebyla učiněna opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím (živým částem) ve smyslu ustanovení § 199 písm. a) vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

• neelektrické práce v blízkosti elektrických zařízení byly vykonávány, aniž byla přijata potřebná opatření ke snížení působení elektrických rizik; aktivní účastník této práce si neuvědomoval nebo podceňoval přítomnost elektrických zařízení;

• nebyly dodrženy požadavky ČSN EN 50110-1 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních, resp. požadavky ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Činnost na elektrických zařízeních, které platí také pro veškerou neelektrickou pracovní činnost;

• při neelektrické práci v ochranných pásmech elektrizační soustavy nebyla dodržena ustanovení § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Při neelektrické práci v blízkosti elektrických zařízení existují nepřijatelná elektrická rizika, proto je důležité věnovat zvýšenou pozornost vhodné organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k předcházení rizikům.

Mikenda, Bohumír. Neelektrická práce v blízkosti elektrických zařízení [online]. Dostupné z WWW: http://www.suip.cz/_files/suip-8de67794d5e241288b1d6f05b74cd98d/neelektrprace_web.pdf.