Fyzikální faktory

Neionizující záření představuje elektrické a magnetické pole, elektromagnetické záření včetně viditelného světla, ultrafialového a infračerveného záření a problematika laserů. Způsob, kterým se zjišťuje, zda v dané situaci není překročena přípustná expozice, je stanoven v nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Úraz elektrickým proudem
Vážnost následků zasažení osoby elektrickým proudem závisí na čtyřech hlavních faktorech:
1) intenzitě proudu
2) době trvání průchodu proudu
3) dráze průchodu proudu tělem
4) zdravotním stavu toho, kdo byl zasažen.

Biologické účinky elektrických a magnetických polí a elektromagnetických vln jsou tepelné a netepelné (mohou se vyskytovat chronické bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy srdečního rytmu, poruchy potence, revmatické poruchy, chronická únava, náchylnost k infekcím, choroby kardiovaskulárního systému, problémy s učením, deprese, paměťové poruchy, prostorová dezorientace, snížená imunitní reakce, leukémie, srdeční infarkt a změny krevního tlaku).
Magnetické pole vzniká pohybujícím se nábojem působícím silově na jiné pohybující se náboje, například kolem vodiče, kterým teče elektrický proud, kolem svazku letících elektronů v katodové trubici, kolem iontů v elektrolytické lázni atd.
V kmitočtovém pásmu nad desítky kHz se elektrické a magnetické pole šíří jako záření ve formě elektromagnetických vln rychlostí světla. Hlavními zdroji jsou vysílače pro radionavigaci, lékařské aplikace, videodisplejové terminály, indukční ohřevy a pájecí a rafinační zařízení, rozhlasové, radionavigační a amatérské vysílače, indukční ohřevy, vysokofrekvenčně spínané obloukové svářečky apod.
Viditelné světlo je elektromagnetické záření vlnové délky od 400 do 780 nm.
Ultrafialové záření (dále UV) zaujímá ve spektru elektromagnetického záření vlnové délky od 100 do 400 nm, podle biologických účinků se rozlišují 3 dílčí oblasti (UVA, UVB,UVC).
Infračervené záření (IR) zaujímá ve spektru elektromagnetického záření rozsah vlnových délek od 780 nm do jednotek μm. Zdrojem koherentního monochromatického IR jsou lasery.

Hodnocení expozice neionizujícího záření – měřením elektrického a magnetického pole.
O účinku UV záření rozhoduje dávka záření (J.cm2), kterou lze vypočítat z intenzity záření a doby expozice.
Pro měření v užších pásmech infračerveného spektra nejsou komerčně dostupné přístroje, rutinně se proto neprovádí.
Měření parametrů záření laserů se rutinně neprovádí. Hodnocení potřebná pro určení velikosti potenciální expozice osob záření se opírají obvykle o údaje výrobce a o výpočty.

Ochrana zdraví před nepříznivými účinky neionizujícího záření
• úprava zdroje
• stínění (Faradayova klec), izolace
• zabránění přístupu (vybudováním překážek)
• osobní ochrana (vodivé obleky; izolační rukavice k omezení dotykových proudů).

Pro záření laserů jsou nejvyšší přípustné hodnoty stanoveny diferencovaně. Lasery jsou rozděleny do 4 tříd. Na každém laseru musí být vyznačena třída a jí odpovídající varovný nápis.
Pro UV a IR záření nejsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty.