Kategorie:

Od 1. ledna 2023, kdy vešlo v účinnost nařízení vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, je možné odškodňovat pacienty se závažným poškozením bederní páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací.

Kategorie:

Azbest zná lidstvo už od starověku. K jeho masovému průmyslovému využití ale došlo až ve 2. polovině 20. století. Pro své výhody jako žáruvzdornost, odolnost vůči chemikáliím, výborné elektroizolační vlastnosti či pevnost býval nejčastěji používán ve stavebnictví či v automobilovém průmyslu a používal se i na výrobu nehořlavých oděvů. Azbest má ale bohužel i vlastnosti negativní, především tu, že se jedná o lidský karcinogen.

Kategorie:

Muskuloskeletální poruchy jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti prakticky ve všech členských státech Evropské unie. Jednou z priorit evropské agentury EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) je podporovat prevenci nemocí souvisejících s prací. Z tohoto důvodu, se v jednotlivých členských státech Evropské unie, v letech 2020-2022, uskuteční kampaň zaměřená na předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací.

V současnosti se hledají nové přístupy k technickému řešení problémů nemocí pohybového ústrojí souvisejícího s prací. Jedním z těchto trendů je použití exoskeletů (nositelných kompenzačních pomůcek) na pracovištích. V rámci tohoto vývoje v oblasti práce se však nesmí opominout i případná nová a nově vznikající rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, která může zavádění těchto nových trendů sebou přinést.

Kategorie:

V souladu se strategickým rámcem EU pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2014–2020  je jednou z priorit agentury EU‑OSHA podporovat prevenci nemocí souvisejících s prací. Cílem není jen zlepšovat životy jednotlivých pracovníků, ale i minimalizovat náklady na nemoci a úmrtí související s prací.

Kategorie:

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením fyzikálních,chemických biologických nebo jiných škodlivých vlivů nebo akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek, pokud jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání a pokud vznikly za podmínek, uvedených v tomto seznamu uvedených (nařízení vlády č. 290/1995 Sb.).

K 1. 1. 2015 došlo k jeho novelizaci (č. 168/2014 Sb.) a vláda v něm uskutečnila několik drobných změn. Nařízení konkrétně říká, jaká onemocnění se za nemoc z povolání považují, a dělí je do šesti kapitol. Jsou jimi:

  • nemoci z povolání způsobené chemickými látkami,
  • nemoci z povolání způsobené kvůli fyzikálním faktorům,
  • nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, pohrudnice a pobřišnice,
  • nemoci z povolání kožní,
  • nemoci z povolání přenosné a parazitární,
  • nemoci z povolání způsobené jinými faktory a činiteli, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání (příloha č. 1 nařízení).

Nově například ze seznamu vymizely nemoci takzvaných tíhových váčků mezi kostmi, svaly a úpony u kloubů, které vznikají z přetížení a choroby vyvolané prachem z cukrové třtiny. Do třetí kapitoly se pak naopak dostala rakovina vaječníků kvůli azbestóze.

Uvedené nařízení odkazuje na dva právní předpisy, které upravují jednotlivé podmínky pro uznávání nemocí z povolání poskytovateli zdravotních služeb. Je jím zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání.

Kategorie:

Muskuloskeletální onemocnění, nebo-li onemocnění podpůrně-pohybového aparátu, představují v současnosti jeden z nejzávažnějších problémů, zejména pak u pracovníků v administrativě. Jsou způsobována nadměrným zatěžováním svalově-kosterního aparátu nebo následkem výkonu práce ve fyziologicky nevhodných pracovních polohách. V současnosti tento typ poškození zdraví patří k častým nemocem z povolání nejen v České republice, ale i v Evropě. V roce 2006 bylo v České republice nahlášeno celkem 1216 nemocí z povolání, z nichž téměř 44 % (534 onemocnění) bylo zapříčiněno působením fyzikálních faktorů. Ze 60 % se na vzniku profesionálních muskuloskeletálních onemocnění podílí dlouhodobé nadměrné a jednostranné přetěžování končetin a v 35 % je příčinou těchto onemocnění práce s vibrujícím nářadím nebo kombinace těchto dvou rizikových faktorů.

Kategorie:

Obecně zákoník práce v § 365 stanoví předpisy, jimiž se řídí odškodňování nemocí z povolání do dne nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění (zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců), jehož účinnost nepřinesl ani rok 2015, a tak se i nadále budou právní nároky při odškodňování zaměstnanců při nemoci z povolání řídit zákoníkem práce. Podle dostupných informací by měla být účinnost zákona o úrazovém pojištění od 1. 1. 2017.

Kategorie:

 Aktualizovaný seznam poskytovatelů, kterým bylo uděleno povolení uznávat nemoci z povolání, najdete zde https://www.mzcr.cz/seznam-poskytovatelu-kterym-bylo-udeleno-povoleni-uznavat-nemoci-z-povolani/.