Systémy řízení bezpečnosti

Norma OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které organizaci umožní řídit rizika BOZP a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti. Je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality a systémem environmentálního managementu organizace.

Normy OHSAS 18001 (Požadavky) a 18002 (Směrnice pro implementaciu OHSAS 18001:2007) jsou světově uznávaným standardem, podle kterého se porovnává systém BOZP a v současnosti patří k nejrozšířenějším a nejčastěji implementovaným systémům v ČR. Normy jsou návodem pro vybudování systému managementu BOZP, který pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika pro pracovníky organizace a další zainteresované strany, jejichž aktivity jsou spojeny s riziky pro BOZP; a poskytují  mechanismy, které umožňují managementu identifikovat slabá místa podniku.

Přínosy certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008:

 • prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením,
 • systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami podniku,
 • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů,
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti,
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při implementaci SM BOZP dle normy OHSAS je využívaný systémový přístup k řízení, který se opírá především o tzv. Demingův cyklus. Demingův cyklus (PDCA cyklus) je metoda, která slouží k postupnému zlepšování například kvality výrobků, služeb, procesů, aplikací či dat probíhající formou opakovaného provádění čtyř základních činností:

 • plan (plánuj) – naplánování zamýšleného zlepšení (záměr),
 • do (dělej) – realizace plánu,
 • check (kontroluj) – ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru,
 • act (jednej) – úpravy záměru i vlastního provedení na základě ověření a plošná implementace zlepšení do praxe.

Demingův cyklus tvoří určitý rámec, podle kterého by organizace měla postupovat při zavádění SMBOZP. Každá organizace ovšem musí vycházet také ze specifických podmínek vlastní organizační struktury. Musí vytvořit takový systém, který nejlépe odpovídá jejím vlastním požadavkům.

Požadavky a struktura normy OHSAS 18001 

 1. Všeobecné požadavky
 2. Politika BOZP/Koncepce systému managementu BOZP (dále SMBOZP)
 3. Plánování
 4. Implementace a provoz
 5. Kontrola
 6. Přezkoumání systému řízení BOZP

Ad 1) Všeobecné požadavky

 • vytvořit, dokumentovat, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu BOZP (dále SMBOZP) v souladu s požadavky normy OHSAS a stanovit, jak bude tyto požadavky splňovat
 • stanovit a dokumentovat rozsah SMBOZP

Ad 2) Politika BOZP

 Vrcholové vedení musí stanovit a sckválit politiku BOZP organizace a zajistit, aby v rámci stanoveného rozsahu svého SMBOZP

 1. odpovídala povaze a rozsahu rizik organizace v oblasti BOZP,
 2. obsahovala závazek k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP,
 3. obsahovala závazek k plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, k nimž se organizace zavázalaa které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP,
 4. poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů BOZP,
 5. byla dokumentována, implementována a udržována,
 6. bylo o ní komunikováno se všemi osobami řízenými organizací se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP,
 7. byla dostupná zainteresovaným stranám,
 8. byla pravidelně přezkoumávána k zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci.

Ad 3) Plánování

Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení

Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro průběžnou identifikaci nebezpečí, posuzování rizik a určení způsobu nezbytného řízení.
 
Postupy pro identifikaci nebezpečí a posuzování rizik musí brát v úvahu:
 • běžné a mimořádné události,
 • činnosti všech osob, které mají přístup na pracoviště,
 • lidské chování, způsobilost a další lidské faktory,
 • identifikovaná nebezpečí vznikající mimo pracoviště, která mohou nepříznivě ovlivnit zdraví a baezpečnost osob řízených organizací na daném pracovišti,
 • nebezpečí v okolí pracoviště způsobené činnostmi spojenými s aktivitami řízenými organizací.
 • infrastrukturu, vybavení a materiály na pracovišti, poskytované organizací nebo jinými subjekty,
 • změny v organizaci, jejích aktivitách nebo materiálech,
 • úpravuSMBOZP, včetně dočasných změn, a jejich vlivy na provoz, procesy a činnosti,
 • požadavky právních předpisů souvisejících s posuzovám rizika a implementací nezbytného řízení,
 • návrh pracovišť, procesů, zařízení, strojů/vybavení, provozních postupů a organizace práce, včetně jejich přizpoůsobení lidským schopnostem.
Metodika organizace pro identifikaci nebezpečí a posuzování rizika musí
 1. být stanovena s ohledem na její předmět, povahu a načasování tak, aby byl zajištěn spíše proaktivní než reaktivní přístup, a
 2. přiměřeně umožnit identifikování rizik, stanovování priorit, dokumentování rizik a aplikování opatření.

Pro management změny musí organizace před zavedením takových změn identifikovat nebezpečí a rizika v oblasti BOZP spojená se změnami v organizaci, v systému managementu BOZP nebo v jejích činnostech.
 
Organizace musí zajistit, aby výsledky těchto posouzení byly zvažovány při určování způsobu řízení.
 
Při určování způsobu řízení nebo zvažování změn stávajícího způsobu řízení musí být pro snižování rizik použita následující hierarchie
 1. odstranění,
 2. nahrazení,
 3. technická opatření,
 4. značení / varování a / nebo organizační opatření,
 5. osobní ochranné prostředky.
Organizace musí dokumentovat a udržovat výsledky identifikace nebezpečí, posuzování rizik a určeného způsobu řízení v aktuálním stavu.
 
Organizace musí zajistit, aby byla rizika v oblasti BOZP a určený způsob řízení brána v úvahu při vytváření, implementování a udržování jejího systému managementu BOZP.
 
Požadavky právních předpisů a jiné požadavky
 
Organizace musí vytvářet, implementovat a udržovat postupy k identifikaci a zajištění přístupu k požadavkům právních předpisů a k jiným požadavkům BOZP, které se na ni vztahují. Tyto právní předpisy musí brát v úvahu při vytváření, imlementaci a udržování jejího SMBOZP. Tyto informaci musí být pravidelně aktualizovány a musí je organizace sdělovat osobám řízeným organizací a dalším zainteresovaným stranám.
 
Cíle a programy
 
Organizace musí vytvářet, implementovat a udržovat dokumentované cíle BOZP pro příslušné funkce a úrovně v rámci organizace. Cíle musí být měřitelné, pokud je to prakticky možné, a musí být v souladu s politikou BOZP, včetně přijatých závazků týkajících se prevence úrazů a poškození zdraví, požadavků předpisů a jiných požadavků, které se na organizaci vztahují, a závazku k neustálému zlepšování. Při stanovování cílů je nutné brát v úvahu požadavky právních předpisů a rizika v oblasti BOZP, dále pak technologické možnosti, finanční, provozní a podnikatelské požadavky a názory zainteresovaných stran.
 
Po dosahování cílů musí organizace vytvářet, implementovat a udržovat programy obsahující minimálně
 1. určení odpovědnosti a pravomocí pro dosahování cílů v příslušných funkcích a úrovních organizace a
 2. zdroje a časový rámec, ve kterém musí být cílů dosaženo.

Pogramy musí být v pravidelných a plánovaných intervalech přezkoumávány a podle potřeby přuizpůsobeny, aby se zajistilo dosažení cílů.

Ad 4) Implementace a provoz

Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc
 
Vrcholové vedení musí přijmout hlavní odpovědnost za BOZP a SMBOZP, prokazovat osobní angažovanost a aktivitu prostřednictvím
 1. zajišťování dostupnosti zdrojů nezbytných pro vytvoření, implementování, udržování a zlepšování SMBOZP,
 2. stanovování úloh, přidělování odpovědnosti a povinností a delegování pravomocí pro efektivní management BOZP (včetně dokumentace a komunikace).

Je nutné jmenovat člena (členy) vrcholového managementu se zvláštní odpovědností za BOZP, aby zajistika

 1. vytvoření, implementování, udržování SMBOZP v souladu s normou OHSAS,
 2. předkládání zpráv o výkonnosti SMBOZP vedení k přezkoumání a jejich používání pro zlepšování SMBOZP.

Všechny osoby řízené organizací musí být informovány, kdo je jmenovaným představitelem vrcholového vedení odpovědným za BOZP. Všichni pracovníci s manažerskou odpovědností musí prokazovat osobní angažovanost a aktivitu vedoucí ke zlepšování výkonnosti SMBOZP a přijmout odpovědnost za aspekty BOZP.

Odborná způsobilost, výcvik a povědomí
 
Organizace musí zajistit, aby osoby řízené organizací, vykonávající úkony, které mohou ovlivnit BOZP, byly způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností, a musí uchovávat s tím spojené záznamy.
 
Organizace musí určit potřeby výcviku související s riziky v oblasti BOZP a SMBOZP. Musí poskytovat výcvik nebo přijmout jiná opatření, aby byly tyto potřeby splněny, hodnotit efektivnost výcviku přijatých opatření a musí uchovávat s tím spojené záznamy.
 
Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy k zajištění toho, aby osoby, které při práci řídí, měly povědomí
 1. o skutečných nebo potenciálních důsledcích jejich pracovních činností a jejich chování na BOZP a o přínosech jejich zlepšené osobní výkonnosti v rámci BOZP,
 2. o jejich úlohách, odpovědnostech a důležitosti při dosahování shody s politikou BOZP, postupy a požadavky systému managementu BOZP včetně požadavků na havarijní připravenost a reakci,
 3. o potenciálních důsledcích nedodržení stanovených postupů.

Postupy výcviku musí brát v úvahu rozdílné úrovně

 1. odpovědnosti, schopnosti, jazykových schopností a gramotnosti, a
 2. rizika.

Komunikace, spoluúčast a konzultace

Komunikace: Ve vztahu ke svému SMBOZP musí organizace vytvořit, uplatňovat a udržovat postupy pro

 1. interní komunikaci mezi různými úrovněmi a funkcemi organizace,
 2. komunikaci se smluvními partnery a jinými návštěvníky pracoviště,
 3. přijímání, dokumentování a odezvu na významné podněty od externích zainteresovaných stran.

Spoluúčast a konzultace: Organizace musí vytvořit, uplatňovat a udržovat postupy pro

 1. účast pracovníků prostřednictvím jejich vhodného zapojení při identifikaci nebezpečí, posuzování rizik a určování způsobu jeho řízení; při vyšetřování incidentu; zapojení do tvorby a přezkoumání politik a cílů BOZP; konzultace v případě změn ovlivňujících BOZP; zastupování v záležitostešch BOZP;
 2. konzultaci se smluvními partnery v případě změn, které ovlivňují jejich BOZP.

Dokumentace

Dokumentace SMBOZP organizace musí zahrnovat:

 1. politiku a cíle BOZP,
 2. popis a rozsah SMBOZP,
 3. popis hlavních prvků SMBOZP a jejich vzájemného působení a odkaz na související dokumenty,
 4. dokumenty, včetně záznamů, požadované touto normou OHSAS, a
 5. dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako nezbytné k zajištění efektivního plánování, provozování a řízení procesů, které souvisejí s managementem rizik v oblasti BOZP.

Řízení dokumentů

Dokumentace požadovaná SMBOZP a touto normou OHSAS musí být řízena. Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro:

 1. schvalování přiměřenosti dokumentů před jejich vydáním,
 2. přezkoumání a opětovné schválení nebo potvrzení platnosti dokumentů,
 3. zajištění identifikace změn a stavu po poslední revizi dokumentů,
 4. zajištění dostupnosti relevantních verzí příslušných dokumentů na místě, kde jsou používány,
 5. zajištění toho, že dokumenty zůstávají čitelné a snadno identifikovatelné,
 6. zajištění toho, aby dokumenty externího původu určené organizací jako nezbytné pro plánování a provoz systému managementu BOZP byly identifikovány a jejich distribuce byla řízena, a
 7. zamezení neúmyslného použití zastaralých dokumentů a jejich vhodnou identifikaci, jestliže zůstávají zachovány pro jakékoliv účely.

Řízení provozu

Organizace musí určit ty operace a činnosti spojené s identifikovaným nebezpečím, které je nezbytné řídit k zajištění managementu rizik v oblasti BOZP. To musí zahrnovat také management změny. Pro tyto operace a činnosti musí organizace implementovat a udržovat:
 1. provozní nástroje řízení, kde je to nezbytné z hlediska organizace a jejích činností; organizace musí začlenit provozní nástroje řízení do celkového systému managementu BOZP,
 2. nástroje řízení vztahující se k nakupovanému zboží, zařízení a službám,
 3. nástroje řízení vztahující se ke smluvním partnerům a dalším návštěvníkům pracoviště,
 4. dokumentované postupy pro pokrytí situací, kdy by bez těchto postupů mohlo dojít k odchýlení se od politiky a cílů BOZP,
 5. stanovená provozní kritéria, bez nichž by mohlo dojít k odchýlení se od politiky a cílů BOZP.
Havarijní připravenost a reakce
 
Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro: 
 1. identifikování možností vzniku havarijních situací,
 2. reagování na takové havarijní situace.
Organizace musí reagovat na nastalé havarijní situace a předcházet s nimi spojeným negativním důsledkům v oblasti BOZP nebo je zmírňovat. Při plánování reakce na havarijní situace musí vzít organizace v úvahu potřeby příslušných zainteresovaných stran, např. tísňové (záchranné) služby a okolí. Musí rovněž tam, kde je to možné, pravidelně přezkušovat tyto postupy reakce na havarijní situace včetně zapojení příslušných zainteresovaných stran, pokud je to vhodné. Organizace musí pravidelně přezkoumávat a podle potřeby revidovat své postupy havarijní připravenosti a reakce, zejména po pravidelném přezkušování a poté, co se havarijní situace udály.
 
Ad 5) Kontrola 
 
Měření a monitorování výkonnosti
 
Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro pravidelné monitorování a měření výkonnosti v oblasti BOZP. Tyto postupy musí umožnit:
 1. jak kvalitativní, tak kvantitativní měření, přiměřená potřebám organizace,
 2. monitorování míry dosažení cílů BOZP organizace,
 3. monitorování efektivity způsobu řízení (v oblasti zdraví stejně jako v oblasti bezpečnosti),
 4. provádění proaktivních opatření, která budou monitorovat shodu s programy BOZP, s kontrolními a provozními kritérii,
 5. provádění reaktivních opatření, která budou monitorovat poškození zdraví, incidenty (včetně nehod, skoronehod, atd.) a další důkazy z minulého období o nedostatečné výkonnosti v oblasti BOZP,
 6. zaznamenávání údajů a výsledků z monitorování a měření postačující k usnadnění následné analýzy nápravných a preventivních opatření.
Jestliže je pro monitorování a měření výkonnosti požadováno zařízení, organizace musí vytvořit a udržovat postupy pro kalibraci a údržbu takového zařízení, pokud je to vhodné. Záznamy o kalibraci a činnostech údržby a výsledky musí být uchovávány.
 
Hodnocení souladu
 
Organizace musí ve shodě se svým závazkem být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů, musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro pravidelné hodnocení tohoto souladu. Organizace musí udržovat záznamy o výsledcích pravidelných hodnocení.
 
Organizace musí hodnotit soulad s jinými požadavky, které se na ni vztahují, a smí spojit toto hodnocení s hodnocením souladu s požadavky právních předpisů nebo může vytvořit samostatný postup.
 
Vyšetřování incidentu, neshody, nápravná opatření a preventivní opatření
 
Vyšetřování incidentu: Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro zaznamenávání, vyšetřování a analyzování incidentů za účelem:
 1. stanovení zásadních nedostatků v oblasti BOZP a jiných faktorů, které mohou způsobit vznik incidentu nebo k němu přispět,
 2. identifikování potřeby nápravného opatření,
 3. identifikování příležitostí k preventivnímu opatření,
 4. identifikování příležitostí k neustálému zlepšování,
 5. komunikování výsledků těchto vyšetřování.
Vyšetřování musí být prováděna včas. Jakákoliv identifikovaná potřeba nápravného opatření nebo příležitost k preventivnímu opatření musí být projednána v souladu s příslušnými částmi ustanovení části neshoda, nápravné opatření a preventivní opatření. Výsledky vyšetřování incidentů musí být dokumentovány a udržovány. 
 
Neshoda, nápravné opatření a preventivní opatření: Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro řešení skutečných a potenciálních neshod a pro přijímání nápravných a preventivních opatření. Postupy musí stanovit požadavky na:
 1. identifikaci a nápravu neshod a přijímání opatření ke zmírnění jejich důsledků na BOZP,
 2. vyšetřování neshod, určování jejich příčin a přijímání opatření k zabránění jejich opakovanému výskytu,
 3. vyhodnocování potřeby zavést opatření k předcházení vzniku neshod a přijímání vhodných opatření navržených k zamezení jejich výskytu,
 4. zaznamenávání a sdělování výsledků přijatých nápravných a preventivních opatření, a
 5. přezkoumání efektivnosti přijatých nápravných a preventivních opatření.
Pokud nápravné nebo preventivní opatření identifikuje nové nebo změněné nebezpečí nebo potřebu nového nebo změnu stávajícího způsobu řízení, musí postup požadovat, aby přijetí a implementaci navrhovaných opatření předcházelo posouzení rizika. Všechna nápravná nebo preventivní opatření přijatá k odstranění příčin skutečných nebo potenciálních neshod musí odpovídat závažnosti problémů a musí být úměrná vzniklým rizikům v oblasti BOZP. Organizace musí zajistit, aby byly v dokumentaci systému managementu BOZP provedeny všechny potřebné změny vyplývající z realizace nápravných a preventivních opatření.
 
Řízení záznamů
 
Organizace musí
 • podle potřeby vytvořit a udržovat záznamy nezbytné k prokázání shody s požadavky SMBOZP a této normy OHSAS a k prokázání dosažených výsledků,
 • vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro identifikaci, skladování, ochranu, obnovování, uchovávání a skartaci záznamů,
 • záznamy musí být a musí zůstávat čitelné, identifikovatelné a snadno vyhledatelné.
 
Organizace musí zajistit, aby byly v plánovaných intervalech prováděny interní audity SMBOZP tak, aby
 1. se stanovilo, zda SMBOZP odpovídá plánovaným činnostem SMBOZP včetně požadavků této normy, je správně implementován a udržován, a je efektivní při plnění cílů a politiky BOZP organizace,
 2. poskytly vedení organizace informace o výsledcích auditů.

Organizace musí plánovat, vytvořit, implementovat a udržovat programy auditů na základě výsledků posouzení rizik v rámci činností organizace a výsledků předchozích auditů.

Postupy auditu musí být vytvořeny, implementovány a udržovány tak, aby zajistily

 1. odpovědnosti, odborné způsobilosti a požadavky na plánování a provádění auditů, podávání zpráv o jejich výsledcích a uchovávání souvisejících záznamů, a
 2. stanovení kritérií, rozsahu, četnosti a metod auditu.
Výběr auditorů a provádění auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu auditu.
 
 
Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat SMBOZP organizace, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Přezkoumání musí zahrnovat posuzování příležitostí ke zlepšování a potřeby změn SMBOZP, včetně politiky a cílů BOZP. Záznamy o přezkoumání systému managementu musí být uchovávány. 
 
Vstupy pro přezkoumání SMBOZP musí zahrnovat:
 1. výsledky interních auditů a vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků, které se na organizaci vztahují,
 2. výsledky spoluúčasti a konzultace,
 3. významnou komunikaci s externími zainteresovanými stranami včetně stížností,
 4. výkonnost v oblasti BOZP organizace,
 5. rozsah splnění cílů,
 6. stav vyšetřování incidentů, nápravných a preventivních opatření,
 7. následné činnosti z předcházejících přezkoumání systémů managementu,
 8. změněné okolnosti včetně vývoje požadavků právních předpisů a dalších požadavků souvisejících s BOZP, a
 9. doporučení ke zlepšování.

Výstupy z přezkoumání systému managementu musí odpovídat závazku organizace k neustálému zlepšování a musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření související s možnými změnami

 1. ve výkonnosti v oblasti BOZP,
 2. v politice a cílech BOZP,
 3. zdrojích a
 4. dalších prvcích SMBOZP.

Příslušné výstupy z přezkoumání systému managementu musí být dostupné pro užití v rámci komunikace a konzultace.