BOZP OBECNĚ

 Stručný přehled nejdůležitějších změn v právních předpisech, které řeší problematiku BOZP, ke kterým došlo v roce uplynulém, a zároveň upozorňujeme na předpokládané změny, které by měl přinést rok následující.

V roce 2023 nedošlo v BOZP k tak zásadním změnám jako v roce předcházejícím (nová právní úprava bezpečnosti technických zařízení), přesto je potřebné jim věnovat náležitou pozornost.

Asi tou největší změnou, kterou přinesl rok 2023, byla změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění bolesti a ztíženého společenského uplatnění způsobených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Nařízením vlády č. 451/2022 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna 2023, byla hodnota bodu stanovena na 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Tedy hodnota bodu se pro každý jednotlivý kalendářní rok mění. Pro rok 2024 činí 424,27 Kč. Toto nařízení přineslo i další změnu, a to vložení nové položky do seznamů – „chronické onemocnění bederní páteře…“.

Velké očekávání vzbuzovala připravovaná novela zákoníku práce věnovaná práci na dálku (zákon č. 281/2023 Sb.). Bohužel v rámci legislativního procesu došlo k mnohým škrtům, a tak oblasti zajišťování BOZP se prakticky nedotkla. Mnozí zaměstnavatelé si neuvědomují, že jsou podle platné právní úpravy i při práci na dálku odpovědni za zajišťování BOZP. Svou odpovědnost omezují na svá pracoviště. Pravda je však jiná. Do budoucna to pro tyto zaměstnavatele může znamenat nejen značné překvapení, ale především značné problémy. Jistě se jedná o promarněnou šanci, jak zefektivnit zajišťování BOZP.

Další změnou bylo zrušení zdravotních průkazů zákonem č. 167/2023 Sb. (novela zákona č. 258/2000 Sb.). Nejednalo se o jedinou změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou novela přinesla. Došlo mimo jiné i k novele § 31 odst. 1 (povolení mírnějšího hygienického limitu na hluk nebo vibrace).

K změně znění právních předpisů došlo i v oblasti požární ochrany. Vyhláškou č. 232/2023 Sb. byla od 1. 8. 2023 novelizována vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Došlo zejména k změně znění § 23 Stavba nebo její část určená k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče a § 23a Požadavky požární ochrany na užívání prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině (zde je účinnost stanovena až od 1. ledna 2025). Též došlo k zrušení požadavku, že jesle ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociální péče nesmí být umístěny v podzemním podlaží.

V souvislosti se zmíněnou novelou zákona o požární ochraně chci připomenout starší novelu, a to č. 284/2021 Sb., která nabývá účinnosti 1. ledna 2024 [nové znění § 8 a 9, kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti (§ 39 a 40) atd.].

Zásadních změn se v roce 2023 dočkalo nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a jak bude uvedeno dále, nejedná se o poslední změny v uvedeném roce. Uvedené nařízení vlády je s účinností od 1. ledna 2024 novelizováno nařízením vlády č. 330/2023 Sb. (některá ustanovení nabývají účinnosti až 1. července 2024). Podrobněji jsme o této novele na našich stránkách informovali v samostatném článku. Vláda však ještě dříve, než novela nabyla účinnosti, přehodnotila přijaté změny a rozhodla o novele nařízení vlády č. 330/2003 Sb. (vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 452/2023 Sb.). Tedy od 1. ledna 2024 by nařízení vlády č. 361/2007 Sb. mělo být novelizováno nejen nařízením vlády č. 330/2023 Sb., ale též tímto dalším nařízením vlády, které ruší body 21, 22 a 30 až 32. Tedy ruší změny v § 25a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Minimální opatření k ochraně zdraví při práci s celkovou fyzickou a lokální svalovou zátěží), v § 27a (Minimální opatření k ochraně zdraví při práci v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách), § 30 odst. 3 (Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy), § 33 (Minimální opatření k ochraně zdraví při práci) a § 35 (Minimální opatření k ochraně zdraví při práci). Vždy se jednalo o úpravu požadavků na bezpečnostní přestávky. Zároveň nové nařízení vlády č. 452/2023 Sb., které nabývá účinnosti 1. ledna 2024, novelizuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a to v uvedených paragrafech do původního znění.

Požadavky na vybavení motolékárniček a autolékárniček jsou od 24. června 2023 nově upraveny v příloze č. 7 vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Nařízení vlády č. 338/2023 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) stanovuje, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrada nákladů na výživu pozůstalých se zvyšuje o 360 Kč. Uvedené náhrady, na které vzniklo právo po 31. prosinci 2023, se neupravují.

Také v roce 2024 lze očekávat celou řadu změn. Novelizován by měl být zákoník práce a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dalším právním předpisem, který má být novelizován (asi později než v roce 2024, neboť zatím se jedná o záměr), je zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Novela by měla být rozsáhlá. Zejména by se měla týkat ustanovení § 14 (činnost koordinátora BOZP, jeho pravomoce a postavení), § 15 (plán BOZP, stav nouze podle energetického zákona), § 16 (povinnosti zhotovitele ve vazbě na činnost koordinátora BOZP) a § 20 (akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti, periodických zkoušek a zvláštní odborné způsobilosti). Též by mělo dojít ke změnám v § 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Úpravy tak mají doznat i požadavky na získání a udržení kvalifikace odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (opět se uvažuje o zavedení průběžného vzdělávání). Také se možná na již několikátý pokus podaří v právním předpisu definovat obsah činnosti odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik (úkoly v oblastech metodické, poradenské a kontrolní činnosti).

Na novelu zákona by měla navázat novela nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (možná se podaří upravit obsah zkušebních okruhů teoretických znalostí pro zkoušku odborně způsobilých osob – rozšíření znalosti právních předpisů o znalost základů práva; dovednost při vedení smluvních vztahů nahradit znalostí formální úpravy dokumentů, tedy vnitřních předpisů zaměstnavatele atd.).

Uvažuje se též o novelách nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Ale to už hledíme do daleké budoucnosti, neboť legislativní proces je během na dlouhou trať.

 

NEUGEBAUER, Tomáš. Novinky BOZP v 2024, dostupné z https://www.bozpinfo.cz/novinky-bozp-2024
Tags: legislativaBOZPHOTOVO