OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Program „Bezpečný podnik“, má za cíl především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob (dále jen právní subjekt) úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. Garantem programu „Bezpečný podnik“ je Státní úřad inspekce práce, který považuje prosazování a realizaci programu „Bezpečný podnik“ v právních subjektech, pro které je určen, za prioritní, a to zejména s ohledem na potřebu účinnějšího prosazování zákonem stanovených požadavků na prevenci.

Od roku 2003 je program „Bezpečný podnik“ na základě usnesení vlády č. 475, součástí realizace úkolů stanovených v zájmu zvyšování úrovně bezpečnosti práce Národní politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osvědčení „Bezpečný podnik“ se předává dvakrát ročně, a to vždy v druhé polovině měsíce května a října. Příslušný oblastní inspektorát práce musí ukončit kontrolu dva měsíce před termínem předávání.

Požadavky na systém řízení BOZP, specifikované v programu „Bezpečný podnik“, vychází z principu a zásad uplatňovaných systémovými normami ISO 14001, ISO 9001, ČSN OHSAS 18001:2008 (dále OHSAS 18001) a příručkou ILO-OSH 2001 (vydanou MOP). Výše uvedené umožňuje sladit systém řízení BOZP se systémem řízení jakosti a systémem environmentálního řízení v právním subjektu již zavedených a implementovat jej tak do celkového systému řízení uplatňovaného v daném právním subjektu.

Program „Bezpečný podnik“ je nejen jedním ze způsobů jak implementovat systém řízení BOZP do celkového systému řízení uplatňovaného v daném právním subjektu, ale je zároveň systémovým přístupem k naplnění požadavků, uložených zaměstnavateli na úseku BOZP zákonem. Zahrnuje v rámci požadavků na zavedení systému řízení BOZP ve vymezeném rozsahu také zásadní požadavky, týkající se ochrany životního prostředí a požární ochrany, které s bezpečností práce úzce souvisejí (jedná se zejména o požadavky stanovené pro bezpečné nakládání s odpady, s nebezpečnými chemickými látkami/přípravky a o požadavky stanovící základní povinnosti uložené právním subjektům předpisy na úseku požární ochrany). Systémové prvky týkající se prevence havárií jejichž naplnění by mělo omezit možnost vzniku, případně zajistit i bezpečnou likvidaci havárie, pokud k ní dojde jsou kontrolovány v rámci kontrol spadajících pod Prevenci závažných havárií.

Při ověřování shody systému řízení BOZP zavedeného v právním subjektu s požadavky programu „Bezpečný podnik“, se ověřuje funkčnost systému v rámci všech procesů a činností realizovaných v daném právním subjektu. Vzhledem k rozsahu požadavků programu se přitom vychází i z výsledků kontrol provedených v právním subjektu k tomu kompetentními orgány státní správy (ČIŽP, HZS, ČBÚ, KHS) a z jejich stanovisek, k plnění právního subjektu požadavků programu, které spadají do kompetence těchto orgánů.

V souladu s dokumentem OHSAS 18001, příručkou ILO-OSH 2001 a systémovými normami (ISO 14001 a ISO 9001), je i v programu „Bezpečný podnik“ kladen důraz na plnění požadavku neustálého zlepšování. Program „Bezpečný podnik“ představuje komplexnější pojetí systému řízení BOZP v právním subjektu, nežli představuje systém řízení zavedený podle OHSAS 18001 nebo příručky ILO-OSH 2001. Program „Bezpečný podnik“ je svými požadavky zaměřen především na prevenci. K zajištění úspěšné realizace programu je proto zapotřebí, aby preventivní přístup uplatňoval a prosazoval především management právního subjektu při jeho řízení, s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí. Prioritou v rámci řízení právního subjektu proto musí být systematická identifikace a eliminace rizik na jeho pracovištích, nebo alespoň omezování jeho negativních účinků na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň v případech, kdy nelze takováto rizika odstranit. Vzhledem k svému rozsahu a zaměření je program „Bezpečný podnik“ určen především pro velké a středně velké právní subjekty, ale i menší, ve kterých je zpravidla s ohledem na větší počet rizik vyplývajících z prováděných činností, ohroženo také více osob, včetně většího rizika ohrožení životního prostředí a okolí, nežli je tomu u malých právních subjektů. Použít tento program jako návod k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu odpovídajícím místním podmínkám, může jakýkoli právní subjekt.

Příručka k programu BP, aktualizace 2017

Přehled právních subjektů vlastnících platné osvědčení Bezpečný podnik (PDF, aktualizováno ke dni 1. 6. 2021) 

bp Ocenění Bezpečný podnik v  mapové aplikaci

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 74 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

Slavnostní předání osvědčení Bezpečný podnik dne 1. 6. 2021 bylo z důvodu nízkého počtu oceněných v Opavě zrušeno. V této nelehké době titul Bezpečný podnik úspěšně obhájily pouze dvě společnosti, které splnily podmínky programu. Generální inspektor SÚIP Mgr. Ing. Rudolf Hahn rozhodl ocenění Bezpečný podnik předat na místně příslušných oblastních inspektorátech práce.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 1, TISKOVÁ ZPRÁVA 2 - SÚIP 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA - SÚIP 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA - MPSV 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA - 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA - 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA - 2015

TISKOVÁ ZPRÁVA - MPSV 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA - MPSV 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA - MPSV 2012