OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Program „Bezpečný podnik“, má za cíl především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob (dále jen právní subjekt) úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. Garantem programu „Bezpečný podnik“ je Státní úřad inspekce práce, který považuje prosazování a realizaci programu „Bezpečný podnik“ v právních subjektech, pro které je určen, za prioritní, a to zejména s ohledem na potřebu účinnějšího prosazování zákonem stanovených požadavků na prevenci.

Od roku 2003 je program „Bezpečný podnik“ na základě usnesení vlády č. 475, součástí realizace úkolů stanovených v zájmu zvyšování úrovně bezpečnosti práce Národní politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osvědčení „Bezpečný podnik“ se předává dvakrát ročně, a to vždy v druhé polovině měsíce května a října. Příslušný oblastní inspektorát práce musí ukončit kontrolu dva měsíce před termínem předávání.

Požadavky na systém řízení BOZP, specifikované v programu „Bezpečný podnik“, vychází z principu a zásad uplatňovaných systémovými normami ISO 14001, ISO 9001, ČSN OHSAS 18001:2008 (dále OHSAS 18001) a příručkou ILO-OSH 2001 (vydanou MOP). Výše uvedené umožňuje sladit systém řízení BOZP se systémem řízení jakosti a systémem environmentálního řízení v právním subjektu již zavedených a implementovat jej tak do celkového systému řízení uplatňovaného v daném právním subjektu.

Program „Bezpečný podnik“ je nejen jedním ze způsobů jak implementovat systém řízení BOZP do celkového systému řízení uplatňovaného v daném právním subjektu, ale je zároveň systémovým přístupem k naplnění požadavků, uložených zaměstnavateli na úseku BOZP zákonem. Zahrnuje v rámci požadavků na zavedení systému řízení BOZP ve vymezeném rozsahu také zásadní požadavky, týkající se ochrany životního prostředí a požární ochrany, které s bezpečností práce úzce souvisejí (jedná se zejména o požadavky stanovené pro bezpečné nakládání s odpady, s nebezpečnými chemickými látkami/přípravky a o požadavky stanovící základní povinnosti uložené právním subjektům předpisy na úseku požární ochrany). Systémové prvky týkající se prevence havárií jejichž naplnění by mělo omezit možnost vzniku, případně zajistit i bezpečnou likvidaci havárie, pokud k ní dojde jsou kontrolovány v rámci kontrol spadajících pod Prevenci závažných havárií.

Při ověřování shody systému řízení BOZP zavedeného v právním subjektu s požadavky programu „Bezpečný podnik“, se ověřuje funkčnost systému v rámci všech procesů a činností realizovaných v daném právním subjektu. Vzhledem k rozsahu požadavků programu se přitom vychází i z výsledků kontrol provedených v právním subjektu k tomu kompetentními orgány státní správy (ČIŽP, HZS, ČBÚ, KHS) a z jejich stanovisek, k plnění právního subjektu požadavků programu, které spadají do kompetence těchto orgánů.

V souladu s dokumentem OHSAS 18001, příručkou ILO-OSH 2001 a systémovými normami (ISO 14001 a ISO 9001), je i v programu „Bezpečný podnik“ kladen důraz na plnění požadavku neustálého zlepšování. Program „Bezpečný podnik“ představuje komplexnější pojetí systému řízení BOZP v právním subjektu, nežli představuje systém řízení zavedený podle OHSAS 18001 nebo příručky ILO-OSH 2001. Program „Bezpečný podnik“ je svými požadavky zaměřen především na prevenci. K zajištění úspěšné realizace programu je proto zapotřebí, aby preventivní přístup uplatňoval a prosazoval především management právního subjektu při jeho řízení, s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí. Prioritou v rámci řízení právního subjektu proto musí být systematická identifikace a eliminace rizik na jeho pracovištích, nebo alespoň omezování jeho negativních účinků na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň v případech, kdy nelze takováto rizika odstranit. Vzhledem k svému rozsahu a zaměření je program „Bezpečný podnik“ určen především pro velké a středně velké právní subjekty, ale i menší, ve kterých je zpravidla s ohledem na větší počet rizik vyplývajících z prováděných činností, ohroženo také více osob, včetně většího rizika ohrožení životního prostředí a okolí, nežli je tomu u malých právních subjektů. Použít tento program jako návod k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu odpovídajícím místním podmínkám, může jakýkoli právní subjekt.

Příručka k programu BP, aktualizace 2017

Přehled právních subjektů vlastnících platné osvědčení Bezpečný podnik (PDF, aktualizováno ke dni 1. 12. 2020) 

bp Ocenění Bezpečný podnik v  mapové aplikaci

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 77 společností (57 tisíc zaměstnanců), které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 1. 12. 2020 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

 • ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.; divize Stavební zámky, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou
 • ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany, se sídlem v Praze
 • ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín, se sídlem v Praze
 • ČZ a.s., provozovna Strakonice, se sídlem v Praze
 • ČZ Řetězy, s.r.o., se sídlem ve Strakonicích
 • ČZ Strojírna, s.r.o., se sídlem ve Strakonicích
 • Ferring - Léčiva, a. s.
 • HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem v Praze
 • Chropyňská strojírna, a.s., se sídlem v Chropyni
 • KDYNIUM a. s., se sídlem v Kdyni
 • Lovochemie, a.s., se sídlem v Lovosicích
 • Robert Bosch, spol. s r.o., se sídlem v Českých Budějovicích
 • SENCO Příbram spol. s r.o., se sídlem v Příbrami
 • THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s., se sídlem v Dačicích
 • TRCZ s.r.o., se sídlem v Lovosicích
 • VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem v Třinci

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 1, TISKOVÁ ZPRÁVA 2 - SÚIP 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA - SÚIP 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA - MPSV 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA - 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA - 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA - 2015

TISKOVÁ ZPRÁVA - MPSV 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA - MPSV 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA - MPSV 2012