OCENĚNÍ v oblasti BOZP

PPZ newOd r. 2005 je každoročně hlavním hygienikem České republiky oficiálně vyhlašována soutěž o titul Podnik podporující zdraví. Co to pro podniky a organizace znamená a obnáší? Na rozdíl od oblasti ochrany zdraví při práci, která je podrobně upravena naší legislativou, neexistují pro provádění podpory zdraví na pracovišti právní požadavky. Proto byl vybrán materiál Quality Criteria of Workplace Health Promotion Evropské sítě pro podporu zdraví na pracovišti.

https://www.podnikpodporujicizdravi.cz

Materiál byl přeložen do češtiny, opatřen stručným komentářem a pod názvem Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti je spolu s Dotazníkem pro sebehodnocení k dispozici na těchto internetových stránkách. Manuál by měl pomoci zhodnotit zaměstnavateli úroveň péče o zdraví zaměstnanců a na základě jeho zhodnocení naplánovat a zavést nové aktivity a opatření k ochraně a podpoře zdraví zaměstnanců.

Od r. 2007 jsou soutěžící podniky rozděleny do dvou kategorií: velké podniky (s více než 250 zaměstnanci) a malé a střední podniky (s méně než 250 zaměstnanci).
Všechny podniky, které dosáhnou stanoveného bodového limitu, budou oceněny titulem Podnik podporující zdraví roku s platností na tři roky.

Předmět soutěže:

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

Podmínky soutěže:

Organizace má dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle  právních  předpisů ČR a plní všechna kritéria v této oblasti na 100%.

Organizace se aktivně věnuje oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitoruje její výsledky a usiluje o její zlepšování.

Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:

Státní zdravotní ústav
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
Šrobárova 49/48
100 00  Praha 10

nejpozději do 31. 3. 2021. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci, vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti, a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení. (Přihláška a uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto textu).

Přihlášená organizace se zavazuje, že umožní členům hodnotícího týmu provést audit kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci.

Hodnocení:

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno v termínu od 1. 4. 2021 do 31. 8. 2021. Hodnotící tým bude vycházet z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a bude oceňovat pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné organizace obdrží čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně podle počtu získaných bodů, s dobou platnosti 3 roky. Výsledky soutěže budou publikovány v tisku a na internetové adrese www.szu.czwww.podnikpodporujicizdravi.cz a www.mzcr.cz

Informace o podmínkách soutěže a Kritéria pro hodnocení jsou k dispozici na těchto kontaktech:

MUDr. Vladimíra Lipšová
OS hygieny práce
tel. 267 082 415,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jana Zónová
OS hygieny práce
tel. 267 082 731,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jarmila Kubínová
OS hygieny práce
tel. 267 082 415,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klára Jokešová
Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ ČR
tel: 224 972 961,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2021

 Ocenění Podnik podporující zdraví v mapové aplikaci

Ocenění Podnik podporující zdraví již pošestnácté - 2020

Ocenění Podnik podporující zdraví již popatnácté - 2019

Ocenění Podnik podporující zdraví již počtrnácté - 2018

Ocenění Podnik podporující zdraví již potřinácté - 2017

Ocenění Podnik podporující zdraví již podvanácté - 2016

Ocenění Podnik podporující zdraví již pojedenácté - 2015

Ocenění Podnik podporující zdraví již podesáté - 2014

Ocenění Podnik podporující zdraví již podeváté - 2013

Ocenění Podnik podporující zdraví již poosmé - 2012