Zaměstnávání zdravotně postižených

Vyhodnocení rizik na pracovišti by mělo obsahovat:

 • úkol, na příklad návrh pracovního místa, pracovní činnosti;
 • hledisko jednotlivce, na příklad všechny specifické potřeby s ohledem na zdravotní postižení;
 • pracovní vybavení, např. pomocné technologie, pokud jsou pracoviště a zařízení přizpůsobena individuálním požadavkům;
 • pracovní prostředí, např. rozvržení budov, osvětlení, topení, vchody, východy;
 • organizaci práce, např. jak je práce organizována a s jakým časovým rozvrhem;
 • fyzické nebezpečí, jako jsou nebezpečné látky; např. astmatici mohou citlivěji reagovat na chemické látky a přípravky používané při práci;
 • psychické a sociální nebezpečí, jako je stres nebo šikanování; např. zdravotní postižení může být použito jako výmluva pro šikanování;
 • potřeba informovanosti a vzdělávání, např. poskytování informací a vzdělávání na téma bezpečnosti na různých nosičích;
 • zapojení zaměstnanců a zástupců pracovníků, a to včetně konzultací ohledně rizik a preventivních opatření.

Vyhodnocení rizik:

 • určit skupiny pracovníků, kteří mohou být více ohroženi a zvlášť vyhodnotit rizika, která se jich týkají, a přitom brát ohled na druh a rozsah zdravotního postižení a pracovního prostředí;
 • při plánování pracovní činnosti mít na zřeteli schopnosti lidí – zdravotně postižení pracovníci často ovládají specifické dovednosti, o které je škoda se připravit kvůli špatně přizpůsobeným pracovním podmínkám;
 • během vyhodnocovacího procesu konzultovat se zainteresovanými jednotlivci;
 • pokud je to nutné, hledat radu. Tu mohou poskytnout útvary a orgány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
 • zdravotníci, odborníci na bezpečnost a ergonomii, útvary pro zaměstnávání zdravotně postižených a organizace zdravotně postižených.

 

Tipy, jak zajistit zdravé pracoviště pro zdravotně postižené pracovníky

Pracovní prostředí

 • uzpůsobení budov nebo pracovišť, na příklad rampy, výtahy, světelné vypínače, okraje schodů se světlým nátěrem, varovné pásy na horním konci schodiště, zvukové nebo varovné signály, automatické otevírání těžkých dveří, kliky u dveří, zvonky a vstupní mechanismy dostupné pro uživatele kolečkového křesla a identifikovatelné pro nevidomé, neklouzající podlahové krytiny a podlahy v jedné rovině;
 • přemístění dané osoby do jiné pracovní zóny, na příklad do přízemí, do snadněji dostupné pracovní místnosti nebo nabídka práce doma;
 • zakoupení nebo úprava zařízení, na příklad klávesnice s Braillovým písmem nebo telefonů handsfree;
 • upravit pokyny nebo referenční příručky, např. uvádět vizuální a obrazové pokyny;
 • objednat služby někoho, kdo přečte nebo přetlumočí text nebo zajistit zařízení pro převod mluveného slova po telefonu do textové podoby pro nedoslýchavé apod.;
 • instalovat software pro rozeznávání hlasu na počítač používaný někým, kdo trpí muskuloskeletálními obtížemi v oblasti horních končetin nebo poruchami zraku, poskytnout zvětšovací program ZoomText apod. pro někoho, kdo trpí poruchou zraku;
 • pro lidi s poruchami zraku zajistit dobré osvětlení a nebo osobu odezírající ze rtů.

Značení

 • uvažovat o tom, jak pomoci lidem vyznat se v budově s dostat se tam, kam chtějí dojít;
 • uvažovat o tom, co lze udělat na pomoc lidem s poruchami zraku, aby našli cestu;
 • vydávat oznámení tištěná velkými písmeny, aby si je mohli snadno přečíst lidé s částečným viděním;
 • na klikách u dveří zajistit značení v Braillově písmu, taktilní znaky nebo tisk velkými písmeny;
 • poskytovat grafický a obrazový materiál, neboť znaky mohou být jednodušší pro lidi s poruchami učení.

Komunikace

 • poskytnout veškeré informace o bezpečnosti a zdraví v dostupných formátech. To znamená zajistit písemné materiály a další způsoby komunikace a jejich dostupnost pro pracovníky s poruchami zraku či sluchu, dyslexií, poruchami učení nebo psychiatrickými poruchami.

Organizace práce a pracovní povinnosti

 • přidělit některé z povinností zdravotně postižené osoby, např. řízení automobilu jinému pracovníkovi;
 • přeřadit pracovníka na vhodnější pracovní místo.

Pracovní doba

 • střídavá pracovní doba a tam, kde je to vhodné, případně pracovní dobu rozdělit tak, aby na příklad zdravotně postižený člověk nemusel pracovat v době největší špičky;
 • uznávat absence z důvodu rehabilitace, posudků a léčby;
 • zorganizovat postupný návrat na pracoviště.

Vzdělávání a dohled

 • přijmout opatření, aby zdravotně postižený člověk nebyl znevýhodněn, pokud jde o vzdělávání v oblasti zdraví a bezpečnosti, pokynů a informovanosti, na příklad tím, že se bude měnit čas nebo místo konání školení;
 • vzdělávací materiály a informace budou poskytnuty na různých nosičích;
 • bude zajištěn čtenář nebo tlumočník;
 • bude zajištěno individuální, na míru šité školení;
 • písemné materiály budou zpracovány jednoduchým jazykem, aby tak byly dostupnější pro každého;
 • zajistit, aby programy na podporu zaměstnanosti byly v souladu s potřebami vzdělávání BOZP, když se plánuje jejich umístění;
 • zajistit jakékoli specifické doplňkové vzdělávání BOZP, které může být užitečné pro zdravotně postižené pracovníky ve vztahu k jejich práci nebo k zařízení, které mají používat; poskytnout manažerům a řadovým pracovníkům všechny specifické informace a proškolení, které potřebují k tomu, aby věděli, jak pomoci pracovníkovi se zdravotním postižením.