Zaměstnávání mladších zaměstnanců

Mladí lidé jsou více ohroženi kvůli nedostatku zkušeností, odborné přípravy a znalostí, proto se na osoby mladší 18 let vztahují přísnější předpisy, které omezují jejich vystavení nebezpečím na pracovišti.

Povinnosti zaměstnavatelů bez ohledu na věk pracovníků:

 • identifikace nebezpečí a provádění hodnocení rizik zahrnující nejen mládež pracující na plný úvazek, ale také všechny mladé brigádníky, například ty, kteří jsou najímáni na výpomoc o víkendech či o prázdninách, dále pak učně a studenty na odborné praxi,

 • zavádění opatření na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na základě hodnocení rizik, včetně zvláštních opatření pro mladé nebo nově přijaté pracovníky; ve spolupráci s personálními agenturami a organizátory pracovních stáží či odborné praxe atd.,
 • zajišťování nezbytné organizace, včetně zvláštních kontrolních opatření pro vedení pracovníků, za pomoci kompetentních nadřízených pracovníků s dostatkem času na vykonávání své úlohy,
 • identifikace veškerých zvláštních opatření pro zranitelné jedince – včetně mladých pracovníků a začátečníků, přičemž by měly být jasně specifikovány zákazy týkající se mladých pracovníků, jako je například používání nebezpečného zařízení,
 • poskytování informací o možných rizicích spojených s jejich prací a o přijatých preventivních opatřeních,
 • poskytování vhodné odborné přípravy, instruktáže a informací při nástupu do práce, při změně pracovního místa nebo při změnách na pracovišti,
 • ochrana rizikových skupin před nebezpečími, která jim hrozí, zejména s ohledem na potřeby mladých pracovníků,
 • projednávání problémů s pracovníky a jejich zástupci a umožnění jim podílet se na řešení otázek v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti, a to i se samotnými mladými pracovníky, a projednávání opatření pro mladé pracovníky se zástupci pracovníků.

vykricnik violetNež začnou mladí lidé vykonávat práci, je potřeba provést hodnocení rizik, které se vztahuje na pracoviště, fyzikální, biologické a chemické činitele, pracovní pomůcky a jejich používání, pracovní procesy, operace a organizaci práce a odbornou přípravu a instruktáž.

Osoby mladší 18 let NESMÍ zpravidla vykonávat práci:

 • která je nad jejich fyzické nebo duševní schopnosti,
 • při níž jsou vystaveni toxickým nebo rakovinotvorným látkám,
 • při níž jsou exponováni ionizujícímu záření,
 • při níž musí čelit nadměrnému teplu, hluku nebo vibracím,
 • která zahrnuje rizika, jež lze těžko rozpoznat nebo jim zamezit, protože pracovník nemá dostatek zkušeností, není náležitě proškolen nebo nevěnuje otázkám bezpečnosti dostatečnou pozornost.

Osoby mladší 18 let, které již dosáhly věku pro ukončení povinné školní docházky, však mohou za velmi mimořádných okolností výše uvedenou práci vykonávat, pokud:

 • je tato práce nezbytná z důvodu přípravy na povolání,
 • je vykonávána pod soustavným odborným dohledem,
 • jsou rizika omezena na nejnižší možnou úroveň.

vykricnik orangeMladí pracovníci by neměli vykonávat práci, u které navzdory všem snahám o regulaci přetrvává vysoké riziko.
Na mladé pracovníky se rovněž vztahují omezení týkající se pracovní doby. Mají také nárok na delší přestávky než ostatní pracovníci a obvykle nesmějí pracovat na nočních směnách.
Pro školou povinné děti starší 13 let, které ještě nedosáhly věku pro ukončení povinné školní docházky, platí přísná omezení pracovní doby, noční práce, druhu práce a povinných přestávek v závislosti na věku. Tyto děti mohou vykonávat pouze „lehkou“ práci, a to i po dosažení minimálního věku pro vstup do zaměstnání. Rodiče nebo zákonní zástupci školou povinných dětí musejí být informováni o rizicích a přijatých kontrolních opatřeních týkajících se bezpečnosti jejich dětí ještě před jejich nástupem do práce.

Všichni pracovníci, včetně mladých lidí, mají právo:

 • vědět jaká nebezpečí jsou přítomná na jejich pracovišti a vědět, jak postupovat, aby byli v bezpečí, a jaké kroky je třeba podniknout, pokud dojde k nehodě nebo nouzové situaci,
 • bezplatně obdržet o této problematice informace, pokyny a školení, konkrétně zaměřené na dané pracovní zaměření,
 • bezplatně být vybaveni nutnými ochrannými pracovními prostředky,
 • zapojit se do dění prostřednictvím dotazů, oznamování jakýchkoliv nebezpečných postupů nebo podmínek a účastí na projednávání bezpečnostních otázek se zaměstnavatelem,
 • odmítnout vykonávat nebezpečnou práci.

vykricnik orangePovinnosti pracovníka
Hlavní odpovědnost za identifikaci rizik a zavedení preventivních opatření nese zaměstnavatel, pracovníci mají ale také své povinnosti. Ze zákona se musejí všichni pracovníci, včetně mladých lidí, starat sami o sebe a o ostatní a spolupracovat
se svým zaměstnavatelem v otázkách ochrany zdraví a bezpečnosti.
Musí například:

 • dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla, pokyny a instrukce poskytnuté v rámci školení, včetně pokynů k použití nástrojů, strojů a ochranných zařízení a používání osobních ochranných pracovních prostředků, jako jsou ochranné rukavice a masky, a
 • nahlásit jakékoliv ohrožení bezpečnosti a zdraví svému nadřízenému.

Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků