Chemické faktory

Ochrana zdraví před chemickými škodlivinami se v podrobnostech liší podle jednotlivých škodlivin (jejich fyzikálních, chemických a toxikologických vlastností), možných cest vstupu škodlivin do organismu, způsobu zacházení s nimi apod. Opatření uvedená v následujícím přehledu mají povahu obecných zásad, které se rozpracovávají podle podmínek konkrétního pracoviště.

Zdravotní účinky způsobené expozicí chemickým látkám:

 • akutní (objeví se okamžitě nebo za krátký čas po expozici, u některých látek možná smrt; typicky náhlá, krátkodobá vysoká koncentrace, například otrava oxidem uhelnatým),
 • chronické (obvykle se vyvíjí pomalu, 15-20 let nebo více; trvalá nebo opakovaná expozice po dlouhou dobu, například rakovina plic z expozice azbestu).

Cesty vstupu do organismu:

 • inhalace – vdechování (nejčastější způsob),
 • ingesce – požití (příjem jídlem, pitím, kouřením),
 • kontaktem s kůží nebo očima.

Hodnocení zdravotního rizika (§ 10)
Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, který je při práci exponován chemické látce, směsi nebo prachu, zahrnuje:

 • zjištění přítomnosti chemické látky, směsi nebo prachu na pracovišti,
 • zjištění nebezpečných vlastností chemické látky, směsi nebo prachu, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnance,
 • využití údajů z bezpečnostního listu a z dalších zdrojů týkajících se chemické bezpečnosti,
 • zjištění úrovně, typu a trvání expozice,
 • popis technologických a pracovních operací s chemickou látkou, směsí nebo spojených s vývinem prachu,
 • využití dat o přípustných expozičních limitech, nejvyšších přípustných koncentracích nebo o monitorování expozice z dostupných zdrojů,
 • posouzení účinku opatření, která byla přijata k ochraně zdraví zaměstnance při práci,
 • využití závěrů z již provedených lékařských prohlídek a vyšetření, využití závěrů z mimořádných událostí a dalších informací z dostupných zdrojů,
 • podmínky, za nichž může v důsledku mimořádné události dojít k nadměrné expozici chemické látce nebo směsi.

Hodnocení zdravotního rizika chemické látky, směsi nebo prachu musí dále zahrnovat i práce spojené s údržbou nebo úklidem a práce, při nichž může být zaměstnanec exponován nadměrné expozici chemické látce, směsi nebo prachu.

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (§ 11)
U chemické látky nebo směsi, která se vstřebává kůží nebo sliznicemi, a u chemické látky, směsi nebo prachu, které mají dráždivý nebo senzibilizující účinek na kůži, je nezbytné zajistit, aby zaměstnanec byl vybaven vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem.

Při práci s chemickou látkou, směsí nebo prachem musí být zajištěno dostatečné a účinné větrání a místní odsávání od zdroje chemické látky, směsi nebo prachu a uplatněna technická a technologická opatření, která napomáhají ke snížení úrovně chemické látky, směsi nebo prachu v pracovním ovzduší.

Někdy je těžké vidět přes množství prachu (s obsahem křemene) zaměstnance, který tyto práce provádí, a to bez použití osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest. U zařízení, které jsou vybaveny zkrápěním vodou, se toto technické opatření většinou nepoužívá (pravděpodobně se šetří vodou). Z praxe je známo, že zaměstnanci si uvědomují mechanická rizika. Co bude za 10-15 let s jejich zdravím asi neřeší.

vykricnik violetZaměstnavatel musí provést tato ochranná opatření:
 • omezit jejich množství na pracovišti,
 • omezit počet exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší míru,
 • upravit pracovní proces tak, aby bylo možné vyloučit nebo minimalizovat únik těchto látek z pracoviště,
 • zachycovat je u zdroje, zajistit místní odsávání a celkové větrání,
 • zabezpečit vhodné analytické postupy pro jejich měření v pracovním ovzduší, zvláště pro včasnou detekci nadměrné expozice v důsledku mimořádné události,
 • používat vhodné pracovní postupy a metody práce,
 • poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky
 • zabezpečit kontrolu funkčnosti pracovního oděvu a jeho čištění před a po každém použití,
 • zabezpečit účelná hygienická opatření, zejména pravidelné čištění podlahy, stěn a povrchů pracoviště,
 • vypracovat plán pro případ mimořádné události, která může mít za následek nadměrnou expozici a seznámit s ním zaměstnance,
 • zajistit bezpečné skladování, uchovávání, přepravu a zacházení s nimi včetně používání těsně uzavřených kontejnerů a zařízení. Kontejnery a obaly musí být jasně, čitelně a viditelně označeny,
 • viditelně označit, stanovit a kontrolovat zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je riziko kontaminace nebezpečnými látkami pro účely jídla a pití vyhradit zvláštní prostory,
 • zajistit pravidelné sledování zdravotního stavu zaměstnance.
 vykricnik violetOrganizační opatření
 • Pravidelná kontrola koncentrace škodlivin v pracovním ovzduší podle pokynů kontrolních orgánů; průběžné vyhodnocování výsledků sledování koncentrace škodliviny v pracovním ovzduší a stanovení náhradních opatření při překračování hodnot NPK-P.
 • Monitorování expozice pracovníků škodlivině.
 • Výběr pracovníků pro práce spojené s rizikem chemických škodlivin.
 • Zákaz některých prací pro ženy, těhotné ženy, kojící matky a mladistvé. Brát v úvahu při výběru pracovníků pro práci v riziku určitých chemických škodlivin jejich zdravotní stav, duševní a odbornou způsobilostZdravotní nezpůsobilost (kontraindikace) se zjišťuje při vstupních a preventivních lékařských prohlídkách.
 • Zajištění nebezpečných prací několika pracovníky. Jeden provádí vlastní práci a je přitom jištěn dalším pracovníkem z bezpečného prostoru. Podle charakteru práce se podílejí na práci zejména s ohledem na možnost nehody další pracovníci.
vykricnik violetOsobní ochranné pracovní prostředky

Pokud nepostačují při práci s chemickými škodlivinami k vyhovující ochraně pracovníků technická opatření, vyžaduje se používání osobních ochranných pracovních prostředků (ochrana očí, hlavy, dýchadel, kůže rukou a nohou, celotělová ochrana). Zvláštní pozornost zasluhuje ochrana dýchadel:

 • Filtrační přístroje
 • Ochranné masky tvoří obličejová nebo kuklová maska s vdechovým a výdechovým ventilem, na niž je připojen přímo nebo přes hadici filtr k očištění vdechovaného vzduchu od chemických škodlivin
 • Filtry obsahují látky, které se škodlivinou buď chemicky reagují, nebo ji zachycují fyzikální sorpcí na aktivním uhlí a silikagelu. Filtry jsou podle svého určení označeny
 • Respirátory jsou v zásadě menším a jednodušším provedením ochranné masky. Tvoří je polomaska kryjící nos a ústa s vdechovými a výdechovými ventily a filtrem nebo dvěma filtry - respirátory nekryjí oči a neposkytují ochranu proti dráždivým plynům a parám

Filtrační přístroje lze použít zásadně jen v prostředí, kde je dostatek kyslíku a je třeba zajistit používání filtru vhodného pro danou škodlivinu. Nesmí být používány filtry s prošlou záruční dobou. Již jednou použitý filtr nemusí při opakovaném použití spolehlivě chránit.

 • Sebezáchranné přístroje s vlastním zdrojem kyslíku - do dýchacího vaku se přivádí kyslík, který se získává uvolněním z peroxidů ve zvláštním zařízení. Přístroj je určen pro únik z nebezpečného ovzduší i při nedostatku kyslíku
 • Izolační dýchací přístroje
 • Regenerační kyslíkové přístroje - vydechovaný vzduch se v nich zbavuje ve zvláštním zařízení vodní páry a CO2 a po doplnění kyslíku ze zásobní tlakové lahve se znovu vdechuje
 • Dýchací přístroje s dálkovým přívodem přetlakového vzduchu
  Zařízení k osobní ochraně dýchadel různou měrou zatěžují a obtěžují pracovníka. Práce za použití masek nebo respirátorů musí být přerušována přestávkami, jejichž četnost a délka jsou úměrné velikosti pracovní zátěže. Zaměstnavatel musí zajišťovat pravidelnou kontrolu ochranných pracovních prostředků včetně kontroly filtrů, čištění, dezinfekci a údržbu.
vykricnik violetDodržování osobní hygieny

Dodržování osobní hygieny při práci s chemickými škodlivinami je velmi důležité zejména u škodlivin, které se vstřebávají kůží a mohou se vstřebávat trávicím ústrojím. Základními součástmi osobní hygieny při práci s chemickými škodlivinami jsou:

 • udržování čistoty kůže, zejména rukou
 • zákaz jídla, pití a kouření na pracovištích s chemickými škodlivinami
 • udržování čistoty pracovního oděvu (resp. pracovního prádla) a jeho pravidelná výměna (z pracovního oděvu se může vstřebat škodlivina do organismu nejen kůží, ale zprostředkovaně znečištěním rukou a obličeje trávicím ústrojím).
 • pro práce s vysokými nároky na osobní hygienu zajišťuje zaměstnavatel umývárny s umývadly s tekoucí teplou vodou přímo na pracovištích.
vykricnik violetPreventivní lékařské prohlídky

Preventivní lékařské prohlídky pracovníků na pracovištích s chemickými škodlivinami jsou předepsány, pokud jsou práce vyhlášeny jako rizikové a zařazeny do kategorie č. 2R, 3 a 4 – dle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví.