Elektrická zařízení

Dnem 1. 7. 2022 nabývá účinnosti zákon č. 250/2021 Sb.o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a příslušná prováděcí nařízení vlády, která mimo jiné nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice (nyní nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a vyhlášku č. 73/2010 Sb.o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) (nyní nařízení vlády č. 190/2022 Sb.o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti).

Odbornou způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022 upravuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb.o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Je třeba zdůraznit, že podstata, tedy princip odborné způsobilosti v elektrotechnice, zůstává i po 1. 7. 2022 stejný. Samotnou podstatou odborné způsobilosti vždy bylo, je a lze předpokládat, že i v budoucnu bez ohledu na to, který právní předpis tuto oblast upravoval, upravuje nebo upravovat bude, ověřit objektivně a nezávisle, zda elektrotechnik je schopen provádět svoji odbornou činnost na elektrických zařízeních tak, aby tato zařízení byla, zjednodušeně řečeno, bezpečná.

Dále to lze rozvinout tak, že odborně způsobilý elektrotechnik na základě svých teoretických znalostí, praktických zkušenosti a znalostí příslušných legislativních předpisů a technických norem musí být schopen zajistit aby:
- dodržoval při své činnosti zásady bezpečné práce, kterou neohrozí sám sebe ani další osoby,
- zajistil ochranu zařízení, která zřizuje, rekonstruuje, opravuje a udržuje před bleskem a přepětím,
- dokázal poskytnout první pomoc při úrazu elektrickou energií,
- zajistil, aby zařízení, která zřizuje, rekonstruuje, opravuje a udržuje byla provedena tak, aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem, a to jak u zařízení v bezporuchovém stavu, tak v případě, kdy na zařízení došlo k poruše.

Tím chci říct, že v technické oblasti odborné způsobilosti se od 1. 7. 2022 nic nemění.

Co se však mění, je rozdělení odborné způsobilosti elektrotechniků (ve vyhlášce č. 50/1978 Sb. to bylo 7 stupňů – § 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, na rozdíl od nařízení vlády č. 194/2022 Sb., kde jsou 3 stupně – § 6, 7 a 8, přičemž:
- § 11 vyhlášky č. 50/1978 Sb. je „schován“ pod § 6, odst. 8 (pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů a učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím) a § 7, odst. 8 (absolventi přírodovědecké fakulty vysoké školy oboru fyziky) nařízení vlády č. 194/2022 Sb., a
- § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb. je „schován“ pod § 7, odst. 1 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Mění se také administrativní část získávání a obnovování odborné způsobilosti.

Odbornou způsobilost dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., a odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. lze pak porovnat takto:
- stávající § 3 – pracovníci seznámení jsou nově definováni jako osoby seznámené (školené) a nejsou již zařazeni do nové legislativy, ale podléhají „jiným právním předpisům“ (např. Zákoníku práce),
- stávající § 4 – pracovníci poučení jsou nově definováni stejně,
- stávající § 5 a 6 – pracovníci znalí a pracovníci pro samostatnou činnost jsou nově definováni jako osoby znalé pro samostatnou činnost (elektrotechnik – § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.),
- stávající § 7 a 8 – pracovníci pro řízení činnosti, pro řízení činnosti dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu jsou nově definováni jako osoby znalé pro řízení činnosti (vedoucí elektrotechnik – § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.),
- stávající § 9 – pracovníci pro provádění revizí jsou nově definováni jako revizní technici (§ 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.),
- stávající § 10 – pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování nejsou v nové legislativě výslovně uvedeni, ale dle § 7, odst. 1 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. mohou vedoucí elektrotechnici projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace dle jiného právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb. v platném znění),
- stávající § 11 – kvalifikace ve zvláštních případech – § 6, odst. 8 a § 7, odst. 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Rozsah odborné způsobilosti se stanovuje podle:
a) rozsahu napětí:
    - do 1 kV napětí AC a 1,5 kV napětí DC,
    - bez omezení napětí, přičemž tato kategorie se dále člení na:
      - elektrická zařízení do 35 kV,
      - elektrická zařízení do 230 kV,
      - elektrická zařízení bez omezení napětí,
b) druhu zařízení:
    - v objektech bez nebezpečí výbuchu,
    - v objektech s nebezpečím výbuchu.


Jen na okraj: dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. se za vyhrazená elektrická zařízení nepovažují:

- ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
- prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
- zdravotnické elektrické přístroje,
- elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu),
- elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.


Podrobně o celé problematice z hlediska legislativních předpisů platných od 1. 7. 2022 pojedná nová příručka, kterou vydáme ještě v roce 2022.

Příručky, které jsme vydali jako pomůcky (nejen) k přípravě na zkoušky z odborné způsobilosti zůstávají platné, pouze se mění číslo paragrafu odborné způsobilosti podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., a to:
svazek 112 „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost (dvanácté – aktualizované vydání)“ – § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., do 1 000 V AC a 1 500 V DC v objektech bez nebezpečí výbuchu,
svazek 111 „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků (čtvrté – aktualizované vydání)“, spolu se svazkem 112 – § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., do 1 000 V AC a 1 500 V DC v objektech bez nebezpečí výbuchu,
svazek 110 „Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (třetí – aktualizované vydání)“ spolu se svazkem 112, případně i 111 – § 6, případně § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., do 1 000 V AC a 1 500 V DC v objektech s nebezpečím výbuchu, spolu se svazkem 100 bez omezení napětí,
svazek 100 „Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V (druhé – aktualizované vydání)“ spolu se svazkem 112, případně i 111 – § 6, případně § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., bez omezení napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu,
svazek 105 „Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí – aktualizované vydání)“ spolu se svazkem 112 a 111 – § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., do 1 000 V AC a 1 500 V DC v objektech bez nebezpečí výbuchu, spolu se svazkem 110 v objektech s nebezpečím výbuchu, spolu se svazkem 100 bez omezení napětí a spolu se svazky 110 a 100 bez omezení napětí v objektech s nebezpečím výbuchu,
svazek 113 „Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu (druhé – aktualizované vydání)“ spolu se svazkem 112 – § 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., do 1 000 V AC a 1 500 V DC v objektech bez nebezpečí výbuchu, spolu se svazkem 110 v objektech s nebezpečím výbuchu, spolu se svazkem 100 bez omezení napětí a spolu se svazky 110 a 100 bez omezení napětí v objektech s nebezpečím výbuchu.

Stejně tak i balíčky knih, a to:
pro § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., bez omezení napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu to je svazek 112 a 100,
pro § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., bez omezení napětí v objektech s nebezpečím výbuchu to je svazek 112100 a 110,
- pro § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., do 1 000 V AC a 1 500 V DC v objektech s nebezpečím výbuchu to je svazek 112 a 110,
pro § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., do 1 000 V AC a 1 500 V DC v objektech bez nebezpečí výbuchu to je svazek 111 a 112,
pro § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., bez omezení napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu to je svazek 111112 a 100,
- pro § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., do 1 000 V AC a 1 500 V DC v objektech s nebezpečím výbuchu to je svazek 111112 a 110,
pro § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., bez omezení napětí v objektech s nebezpečím výbuchu to je svazek 111112110 a 100,
pro § 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., do 1 000 V AC a 1 500 V DC v objektech bez nebezpečí výbuchu to je svazek 112 a 113,
pro § 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., bez omezení napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu to je svazek 112113 a 100,
pro § 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., do 1 000 V AC a 1 500 V DC v objektech s nebezpečím výbuchu to je svazek 112113 a 110,
pro § 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., bez omezení napětí v objektech s nebezpečím výbuchu to je svazek 112113110 a 100,
pro projektanty elektrických instalací do 1 000 V AC a 1 500 V DC v objektech bez nebezpečí výbuchu to je svazek 111112 a 105,
pro projektanty elektrických instalací bez omezení napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu to je svazek 111112100 a 105.
- pro projektanty elektrických instalací do 1 000 V AC a 1 500 V DC v objektech s nebezpečím výbuchu to je svazek 111112105 a 110,
pro projektanty elektrických instalací bez omezení napětí v objektech s nebezpečím výbuchu to je svazek 111112105110 a 100.

Balíčky se týkají jak knih tištěných, tak i e-knih, případně pro revizní techniky knih tištěných a tištěných spolu s tříměsíčním předplatným iiSEL®.

U všech příruček týkajících se odborné způsobilosti se ruší pasáže pojednávající o vyhlášce č. 50/1978 Sb., která byla nahrazena nařízením vlády č. 194/2022 Sb. Podrobnosti bude obsahovat nová příručka, kterou připravujeme. Stručně o nové odborné způsobilosti pojednává tento článek.

Zdroj: https://www.in-el.cz/referat/103636/odborna-zpusobilost-v-elektrotechnice-od-1.-7.-2022

Jan Lojkásek

Vytvořeno: 30. 6. 2022
Aktualizováno: 2. 7. 2022