POŽÁRNÍ OCHRANA

Podle zákona o PO a vyhlášky o požární pravenci jsou některé úkoly v požární ochraně vyhrazeny osobám, které mají odbornou způsobilost podle zákona o PO. Každá organizace musí plnit vybrané povinnosti prostřednictvím odborně způsobilých osob v požární ochraně. Pro zvýšené a vysoké požární nebezpečí to jsou především školení vedoucích zaměstnanců, odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů PO, zpracování dokumentace PO, a provádění preventivních požárních prohlídek.

Odborně způsobilými osobami se rozumí osoba odborně způsobilá v požární ochraně – OZO POtechnik požární ochrany – TPO a také preventista PO.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce pořádá kurz Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany.

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně

Odborně způsobilá osoba v PO je oprávněna k plnění úkolů v PO a je způsobilá i k výkonu činnosti technika požární ochrany:

  • znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy,
  • fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem,
  • příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří jsou zařazeni ve funkcích na úseku státního požárního dozoru nebo vykonávají funkci velitele jednotky, a kteří získali osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce u HZSČR,
  • fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

Technik požární ochrany

Fyzická osoba, která složila zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem vnitra.

Preventista PO

Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné přípravy. Pro zvýšené požární nebezpečí tuto přípravu provádí alespoň 1x ročně technik PO a pro vysoké požární nebezpečí odborně způsobilá osoba v PO.

Zkoušky

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá před komisí ministerstva, která má lichý počet členů, nejméně 3.

Od roku 2012 provádí zkoušky a vydává osvědčení (včetně další agendy) Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku – Místku. 
Termíny zkoušek naleznete ZDE.

Učební texty pro přípravu ke zkoušce podle § 11 zákona o požární ochraně jsou ke stažení zde.

Otázky k testu

Přehled otázek k závěrečnému písemnému testu k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů jsou ke stažení zde.

Žádost a přihláška ke zkoušce

Podmínky získání osvědčení
Dostupné z WWW: www.sospofm.cz

Dnešní systém požární ochrany na pracovištích zaměstnavatelů vychází z některých daností:

  • pracoviště jsou zákonem definována ve stupních požární nebezpečnosti,
  • za požární ochranu na pracovištích odpovídá zaměstnavatel,
  • zákon definuje oprávnění odborných a jiných osob,
  • zákon definuje vedenou dokumentaci požární ochrany,
  • odbornost OZO PO a technika PO nepodléhá opakovanému přezkušování.

Každý zaměstnavatel je povinný při naplnění určitých charakteristik na jeho pracovištích, nechat provést odborně způsobilou osobou (OZO PO, technik PO) zatřídění svých prostor do kategorií požárního nebezpečí. Z toho pak vyplývají další povinnosti, které mu odborně způsobilá osoba stanoví v rámci stanovené požární prevence. Zaměstnavatel je sice odpovědný, ale odborně způsobilá osoba opírá své požadavky o konkrétní ustanovení a oprávnění zákona. Může si tak vymoci jakýsi minimální standard, který zaměstnavatel musí akceptovat (není prostor pro polemiku, zda je či není požární nebezpečí a zda se musí či nemusí zřizovat požární hlídky, nelze zasahovat do rozhodnutí odborně způsobilé osoby, zda bude či nebude ustanoven preventista požární ochrany, nelze polemizovat nad rozmístěním přenosných hasicích přístrojů apod.). Pochopitelně, předpokládá se jistá úroveň vzájemné shody a respektování, ale právní požadavky jsou jasně definovány a lze je v rámci kontrol vymáhat jak návrhem opatření, tak i stanovením lhůt k jejich provedení. Navíc, zákon definuje požadované druhy dokumentace, kterou odborná osoba musí vést a předepisuje její obsah v prováděcí vyhlášce. Tím má zaměstnavatel, jako odpovědná osoba, možnost kontrolovat, zda a v jaké obsahové kvalitě je dokumentace odbornou osobou vedena.

Rozdíl v oprávnění působnosti OZO PO (§ 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.) a Technika PO (§ 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.) lze jednoduše vyjádřit tak, že technik PO může provádět činnosti u provozovatelů činností se zvýšeným požárním nebezpečím a OZO PO zároveň i u provozovatelů činností s vysokým požárním nebezpečím. Technik PO může u provozovatelů činností s vysokým požárním nebezpečím provádět pouze školení zaměstnanců a vedoucích. Nemůže u těchto provozovatelů provádět např. odbornou přípravu preventivních požárních hlídek, preventisty PO, posouzení požárního nebezpečí, zhodnocení rozhodujících vlivů možnosti vzniku a šíření požáru, stanovení systému řízení požární ochrany aj. Obě odborně způsobilé osoby mohou v rámci svých oprávnění stanovit a provést odbornou přípravu preventisty PO (§ 11 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb.) pro konkrétní pracoviště zaměstnavatele. Ten pak může provádět úkony označování pracoviště značkami, zákazy, příkazy apod., jakož i provádět kontrolu dodržování předpisů PO, vč. navržení opatření se stanovením lhůt odstranění, s právem provedení záznamu o provedené kontrole (buď do Požární knihy, nebo jiným stanoveným způsobem). Může provádět i školení zaměstnanců u provozovatelů se zvýšeným požárním nebezpečím, tak jako proškolený vedoucí pracovník.

Vedle odborně způsobilých osob (OZO PO, technik PO, znalci a znalecké ústavy, stanovení příslušníci HZS ČR) a odbornou přípravou vzdělaných osob (preventivní požární hlídky, preventista PO), mají jistá oprávnění ještě další osoby. A to jak na straně provozovatele – zaměstnavatele (školení vedoucí pracovníci mohou školit zaměstnance), tak na straně poskytovatelů služeb (oprávněné osoby provádí kontroly věcných prostředků požární ochrany – např. hasicích přístrojů, hydrantů aj., a požárně bezpečnostních zařízení – např. elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod kouře a tepla aj.).

TILHON, Jiří. Odborná způsobilost v BOZP: část 2: porovnání odborné způsobilosti na úseku prevence rizik a požární ochrany. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2016, roč. 9, č. 1-2. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-02-2016/oz-bozp-cast-2.html. ISSN 1803-3687.