Zdravotnictví

Odpad ze zdravotnictví je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyžaduje zvláštní nakládání a odstranění vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká při léčebné péci nebo při obdobných činnostech. Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví muže být příčinou vzniku poranění nebo onemocnění. Zdravotnické odpady mohou obsahovat infekční agens, genotoxické látky, toxické chemické látky, nepoužitelná léčiva, radioaktivní látky nebo ostré předměty. Odpad představuje riziko pro pacienty, zdravotnický personál, pomocný personál, muže ohrozit veřejné zdraví i životní prostředí.

V České republice není po stránce legislativní dostatečně vytvořen regulovaný systém pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení od vzniku odpadu až po jeho zneškodnění. Nakládání se řídí obecnými právními předpisy pro odpadové hospodářství (viz též sekce Legislativa těchto webových stránek) a vybrané části nakládání řeší předpisy v oblasti zdravotnictví. První analýza oblasti produkce a nakládání s tímto odpadem byla zpracována v letech 2003 až 2004 v Realizačním programu pro odpady ze zdravotnictví. Realizační program byl realizován na základě Nařízení vlády ČR č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR, který vstoupil v účinnost jako významný dokument doplňující stávající právní úpravu odpadového hospodářství v ČR. Základním cílem zpracování Realizačního programu ČR pro odpady ze zdravotnictví bylo vytvořit strategický dokument, který bude podchycovat souvislosti při vzniku a zneškodňování odpadů ze zdravotnictví a poskytne základní údaje o možnosti ovlivnění produkce a zneškodňování tohoto odpadu pro všechny subjekty, které s tímto odpadem nakládají. Z analytické části Realizačního projektu vyplynuly nejen závažné nedostatky v celém cyklu nakládání s odpady včetně nedostatečné evidence odpadů, ale i nedostatek informací o jednotlivých tocích odpadu. Závěry Realizačního projektu proto jednoznačně stanovily pro plnění cílů POH v této oblasti nejen zpracování legislativních a metodických opatření, ale i zpracování projektu zaměřeného na studie v oblastech, které nejsou dostatečně zmapovány. Státní zdravotní ústav tento projekt v současné době realizuje.

 Druhy odpadů vznikající ve zdravotnictví
  • Specifické zdravotnické „odpady“ a materiály: jde o části těl, orgánů, tkání, patologicko-anatomický odpad, které vznikají při ošetřování pacientů, léčebných zákrocích, odnímání orgánů, částí těla, tkání, jejich vyšetřování apod. Tyto specifické zdravotnické odpady a materiály podléhají zvláštnímu režimu nakládání podle jiných zákonů, než je zákon o odpadech.
  • Radioaktivní odpady: vznikají na odděleních nukleární medicíny (diagnostické metody pomocí radioizotopů) a při léčbě pomocí radionuklidů. Nakládání s nimi podléhá zvláštnímu režimu podle jiného zákona a teprve následně podle zákona o odpadech.
  • Nebezpečné odpady: tyto odpady obsahují nebezpečnou a zdraví škodlivou složku (látku nebo více látek) a vykazují některou z nebezpečných vlastností, definovaných v příloze č. 2 k zákonu o odpadech (viz níže). S nebezpečnými odpady se nakládá v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
  • Ostatní odpady bez nebezpečných vlastností: tyto odpady neobsahují nebezpečnou a zdraví škodlivou složku a nevykazují nebezpečné vlastnosti (např. komunální a jim podobné odpady a řada dalších). S těmito odpady se nakládá v režimu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

 

Podrobné info k nakládání s odpady