Často kladené dotazy - OOPP

OOPP
 • názvem, identifikační značkou výrobce (dovozce),
 • typem výrobku,
 • číslem normy a příslušnými symboly ochrany a stupni (třídami) ochrany (jsou-li předepsány),
 • datem výroby a také dobou životnosti (pokud je to předepsáno).
TAGS: OOPP, označení

ozn CEPro každý nový OOPP vydává výrobce ES prohlášení o shodě a současně na výrobek umisťuje označení CE. Toto označení je grafickým vyjádřením ES prohlášení o shodě a znamená, že výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb., a zároveň také požadavky evropské směrnice 89/686/EHS pro OOPP. Pro OOPP složité konstrukce, které jsou určeny k ochraně před vysokými riziky (ochrana proti pádu, ochrana dýchacích orgánů, ochrana proti vysokým teplotám, chemikáliím, apod.), je označení CE doplněno identifikačním číslem notifikované osoby, která provádí pravidelné kontroly vyráběných OOPP.

 • používání, skladování, čistění, údržbě, přezkušování a dezinfekci,
 • dosahované účinnosti osobního ochranného prostředku,
 • vhodném příslušenství osobního ochranného prostředku a o náhradních dílech,
 • třídách ochrany odpovídajících různým úrovním nebezpečí a z toho vyplývajících omezení používání,
 • době použitelnosti osobního ochranného prostředku nebo jeho určitých součástí,
 • působu balení vhodném pro přepravu,
 • významu všech označení umístěných na osobním ochranném prostředku.
TAGS: návod

Kde najdeme požadavky na OOPP pro pracoviště, na kterém hrozí únik nebezpečných plynů nebo zplodin? Existují nějaké časové údaje pro evakuační plán a požadavky na rozmístění ochranných prostředků?

Odpověď