Lesnictví

Zaměstnavatel je povinen poskytovat svým zaměstnancům OOPP podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek
práce. Poskytované OOPP přitom musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, bránit jim ve výkonu práce, musí být účinné proti rizikům po celou dobu jejich používání, přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců, odpovídat podmínkám na pracovišti a splňovat další požadavky stanovené předpisy.

Jedná-li se o rizikovou práci, při které je nezbytné nepřetržité používání OOPP, musí být během práce zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec ochranné prostředky odložit (po dobu této bezpečnostní přestávky, nesmí být exponován rizikovým faktorům překračujícím hygienické limity - při práci v lese se jedná zejména o hluk a vibrace). Přidělované ochranné prostředky musí být plně funkční, udržovány v použivatelném stavu a musí být kontrolováno jejich používání.

Při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru se jedná např. o vybavení obsluhy řetězové pily

  • ochranným oděvem odolným proti proříznutí řetězem v přední části kalhot,
  • obuví odolnou proti proříznutí a propíchnutí podrážky,
  • pětiprstými nebo alespoň tříprstými rukavicemi s volným palcem a ukazovákem a 
  • ochrannou přilbou vybavenou prostředky k ochraně sluchu a zraku.

Ochranným oděvem, obuví odolnou proti propíchnutí, rukavicemi a přilbou je nutné vybavit také zaměstnance provádějící soustřeďování a odvoz dříví (pro soustřeďování použít rukavice s vyztuženou dlaňovou částí, odolnou proti prodření lanem).

Ochranný oděv pro práce ve venkovním prostředí by měl splňovat také podmínku ochrany proti vlhku a chladu.

Ochranné prostředky pro práce s pesticidy a jinými chemickými látkami je nutné volit s ohledem na způsob jejich aplikace a nebezpečí, které představují (poskytovat OOPP nepropustné vůči používaným chemikáliím, respirátory atd.).

Při poskytování OOPP zaměstnancům k provádění prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru vycházet z nařízení vlády č. 495/2001 Sb.