Zemědělství

Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními na úseku organizace práce, je povinen zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. V zemědělství oděv i obuv podléhá při práci vlivem prostředí a charakteru pracovní činnosti mimořádnému opotřebení a znečištění. Proto poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv a pracovní obuv. Zároveň je povinen na základě předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky.

Vzhledem k charakteru práce a pracovním rizikům jsou doporučeny tyto ochranné pracovní prostředky.
V rostlinné výrobě: 

 • ochranný pracovní oděv (znečištění),
 • ochranné rukavice (oděr),
 • prošívaný kabát (chlad),
 • kožená obuv s protiskluznou podešví,
 • gumové holínky s protiskluznou podešví (vlhko, uklouznutí),
 • pokrývka hlavy (prach),
 • teplá čepice (chlad),

- při práci v hluku chrániče sluchu,

- při práci s chemickými látkami a chemickými přípravky

 • ochranný oblek,
 • gumové rukavice,
 • ochrany hlavy a obličeje,
 • respirátor (dýchací cesty) podle charakteru chemické látky,
 • přípravku v souladu s pokyny výrobce (dodavatele).

- při práci s rizikem pádu materiálu, úderu do hlavy

 • ochranná přilba (obsluha motorových vozíků)

- v případě výskytu prachu respirátor (práce při čištění a sušení obilí)

- při čištění komunikací, silnic od nánosů zeminy, opravách mechanizačních prostředků na silnicích výstražné vesty
- při opravářské činnosti jsou doporučeny buď ochranné brýle nebo štít při broušení, při sekání a při kovoobrábění

- při svařování svářečská kukla, kožená zástěra a svářečské rukavice

- při práci na el. zařízení dielektrické rukavice, dielektrické galoše

- při pracích v blízkosti a se zdvihacími zařízeními, silech, zásobnících ochranná přilba případně jiné ochranné prostředky podle charakteru práce. 

V živočišné výrobě jsou doporučeny tyto ochranné pracovní prostředky:

 • ochranný pracovní oděv
 • pokrývka hlavy (čepice, šátek)

- při práci venku

 • prošívaný kabát (chlad)
 • rukavice gumové
 • gumová zástěra
 • holinky gumové s protiskluznou podešví

- při práci s chemickými přípravky podle charakteru přípravku ochrana obličeje

- při práci v drůbežárnách respirátor (prach)

- při práci v chovu koní ochranná přilba.

Protože práce v zemědělství z hlediska znečištění bývá zařazena do kategorie prací nečistých (traktorista, svářeč, chovatel zvířat) případně do kategorie práce méně čistá (skladník), poskytuje zaměstnavatel mycí a dezinfekční prostředky a minimálně dva ručníky za rok.
Způsob, podmínky a dobu používání osobních ochranných prostředků, konkrétní množství mycích a dezinfekčních prostředků stanovuje zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto poskytovaných prostředků.