Osoby zajišťující BOZP na pracovišti

  • Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP  – fyzická osoba, která ode dne nabytí platnosti a účinnosti zákona č. 309/2006 Sb., tj. dnem 1. 1. 2007, nahradila bezpečnostního technika, a která dnes musí pro výkon této činnosti splňovat zákonné předpoklady odborné způsobilosti dle ustanovení § 10 tohoto zákona. Současně musí být držitelem platného dokladu o úspěšně vykonané zkoušce u subjektu akreditovaného MPSV podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým je osvědčení. Zkouška se opakuje po 5 letech (periodická zkouška). 
  • Technik BOZP – fyzická osoba, která u autorizované osoby, tj. osoby, která byla MPSV pověřena k provádění zkoušek z této odborné způsobilosti, úspěšně vykonala zkoušku z profesní kvalifikace technik BOZP podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Fyzická osoba technik BOZP nemůže samostatně vykonávat činnosti jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Technik BOZP však spolupracuje se zaměstnavatelem na zajišťování úkolů v prevenci rizik a získává praktické dovednosti proto, aby se mohl přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb.
  • Manažer BOZP – Manažer BOZP je fyzická osoba, která již získala osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle § 10 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je vedoucím zaměstnancem, který navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené se vznikem a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prevenci rizik.
  • Osoba odborně způsobilá k činnostem koordinátora BOZP na staveništi  – fyzická osoba, která od dne nabytí platnosti a účinnosti zákona č. 309/2006 Sb., tj. dnem 1. 1. 2007, musela pro výkon této činnosti splňovat zákonné předpoklady odborné způsobilosti a být držitelem platného osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zkouška se vykonává u subjektu akreditovaného MPSV podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. Zákonné předpoklady odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se pro nové uchazeče o její ověření zásadním způsobem mění nabytím účinnosti zákona č. 88/2016 Sb., kterým byl zákon č. 309/2006 Sb. naposledy novelizován a jehož účinnost je ode dne 1. 5. 2016. Úkolem koordinátora BOZP na staveništi není nahrazovat na staveništi osobu odborně způsobilou v prevenci rizik, která působí u jednotlivých zhotovitelů – zaměstnavatelů na stavbách. Hlavní náplní práce koordinátora BOZP je v souladu s jeho zákonnými oprávněními a povinnostmi podle zákona č. 309/2006 Sb. a podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. koordinovat opatření k zajišťování bezpečné a zdraví nepoškozující práce navržená jednotlivými zhotoviteli na dané stavbě, tj. koordinátor BOZP musí být „manažerem řízení BOZP“ na staveništi. Úkolem činnosti koordinátora BOZP na stavbě je účinné a účelné zajišťování BOZP při pracích, které po sobě následují nebo jsou v souběhu, a to již při přípravě stavby, při její realizaci, ale i při její údržbě. Na stavbách, na jejichž provádění se koordinátor BOZP podílel, a které byly zahraničí monitorovány, se prokázalo snížení počtu pracovních úrazů cca o 60%, nižší náklady na stavbu cca o 6% a především bezpečnější výstavba byla i rychlejší výstavbou.