Kategorie:

Dalším prováděcím nařízením vlády k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále zákon o VTZ), je nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které vyšlo ve Sbírce zákonů s účinností od 1. července 2022. Článek je základním přehledem, co přinesla nová právní úprava.

Kategorie:

Vyhrazená plynová zařízení (VPTZ) jsou definována nařízením vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví

  • výčet technických plynových zařízení, která jsou vyhrazená, a jejich zařazení do tříd, skupin a podskupin,
  • požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených plynových zařízeních, požadavky na zajištění bezpečnosti jejich provozu a požadavky na úroveň bezpečnosti, umístění, provádění montáží a oprav, provozu, kontrol, kontrolních prohlídek, revizí, zkoušek a provozní dokumentace,
  • požadavky kladené na způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících vyhrazená plynová zařízení nebo osob, které vykonávají montáže, opravy, revize, zkoušky a plnění nádob plyny, a stanoví požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti a požadavky kladené na odbornou způsobilost fyzických osob, které vykonávají na vyhrazených plynových zařízeních montáže, opravy, revize, zkoušky, činnost osoby odpovědné za provoz, obsluhu a kontrolu z hlediska předepsané kvalifikace i doby odborné praxe v oboru a požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti.

INFORMACE TIČR K OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

Kategorie:

Rizikové faktory při práci s vyhrazenými plynovými zařízeními jsou dány prostředím a prostorem, ve kterém jsou zařízení umístěna, vlastnostmi použitého plynu, způsobem jeho použití apod. Lze je rozdělit do tří skupin:

  1. rizika vyplývající z fyzikálních a chemických vlastností plynu (jedovatost, žíravost, nedýchatelnost, hořlavost a výbušnost, chemická reakce při styku s jinými látkami, hmotnost - jeden plyn může mít i několik těchto vlastností),
  2. rizika vzniklá použitím samotného plynu (popálení, zadušení, otravy zplodinami, ), při dopravě a skladování rizika způsobená tlakem plynu,
  3. rizika vzniklá při montáži, opravě nebo provozu plynového zařízení (např. netěsnost plynovodu, nevhodné umístění spotřebiče, špatně připravené zařízení k opravě, ucpané větrací otvory apod.).
Kategorie:

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jím řízené oblastní inspektoráty práce (OIP), jako orgány inspekce práce ustanovené podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v rámci kontrolní činnosti na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti práce každoročně realizují kontrolní akce v souladu s ustanovením § 3 zákona o inspekci práce. Rozhodující kritéria pro výběr kontrolní činnosti: