OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn předali 23. října 2012 v Kaiserštejnském paláci v Praze osvědčení „Bezpečný podnik“ zástupcům 14 společností. Dvě z  těchto společností, a to SYNTHOS Kralupy a.s., a Biocel Paskov a.s., získaly osvědčení již popáté. Principy programu nepřetržitě naplňují od zrodu programu již celých 15 let a vedle naplňování cílů programu a přínosů pro bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců tak přispívají i ke zvyšování jeho prestiže.

Osvědčení se uděluje každý rok společnostem, které splnily podmínky programu. Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a dosáhnout tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Systémový přístup k řízení bezpečnosti práce umožňuje managementu právních subjektů preventivními opatřeními předcházet negativním dopadům rizik, a tím předcházet i ekonomickým ztrátám. Program „Bezpečný podnik“ dále přispívá k pozitivním změnám v postojích zaměstnavatelů i zaměstnanců, a to ve smyslu posilování jejich odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví těch, kteří mohou být jimi vykonávanou prací ohroženi, včetně veřejnosti v okolí právního subjektu a životního prostředí.

Zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí je jednou ze základních priorit Evropské unie. Nepřetržitý proces zlepšování musí mimo jiné reagovat na zcela nová rizika, která s sebou přinášejí měnící se hospodářské, sociální a demografické podmínky Evropy a nové technologie. Těmto změnám je potřeba přizpůsobit podmínky práce. „Bezpečný podnik“ je nástrojem, který přispívá k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, k vyšší kultuře bezpečnosti práce, k lepší pracovní pohodě, k vyšší produktivitě práce a v neposlední řadě i k vyšší konkurenceschopnosti právního subjektu. Jde o systémový nástroj, který se v České republice uplatňuje od roku 1996.

V České republice se nyní prokazuje platným osvědčením "Bezpečný podnik"
69 společností. Shodně pro ně platí, že změnami v přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pomáhají zvyšovat kvalitu pracovního života a vlastní firemní kulturu.

Osvědčení „Bezpečný podnik“ získávají k datu 23. 10. 2012 tyto společnosti: CzechPak Manufacturing, s.r.o., se sídlem v Praze, ČEPRO, a.s., se sídlem v Praze, ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Frenštát, SYNTHOS Kralupy a.s., Biocel Paskov a.s., Plzeňská teplárenská, a.s., Energotrans, a.s., se sídlem v Praze, Kostelecké uzeniny a.s., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, VOKD, a.s., se sídlem v Ostravě, Fatra, a.s., se sídlem v Napajedlech, Vesuvius Solar Crucible, s.r.o., se sídlem v Třinci, ACO Industries k.s., se sídlem v Přibyslavi. Je tedy zřejmé, že i v době ekonomické krize společnosti chápou, že je důležité starat se
o bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců. Potěšující je přitom skutečnost, že nejde pouze o podniky, které titul obhájily, ale i o dva další podniky, které se do programu nově zapojily.

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce je prosazování
a realizace programu „Bezpečný podnik“ prioritou, proto jej chtějí podporovat i v dalších letech. Podle obou institucí je bezpečnost a ochrana zdraví při práci stejně důležitým hlediskem při řízení podniku jako jsou například ekonomické priority a je nedílnou součástí státní politiky.

Viktorie Plívová

vedoucí tiskového oddělení MPSV
a tisková mluvčí