Chemické faktory

Posouzení rizik pro účely BOZP se obecně skládá z identifikace nebezpečí, analýzy rizik a hodnocení rizik. V případě chemických látek a směsí (dále NCHLS) to znamená, že v rámci identifikace nebezpečí je nutné získat informace o jejich vlastnostech z bezpečnostních listů a popř. z dalších zdrojů (databáze, literatura, dodavatel, poradenství).

V případě již zavedeného používání chemických látek a směsí (dříve „přípravků“) je nutné zkontrolovat a vyhodnotit informace podle nových bezpečnostních listů. Analýza rizik analyzuje možnou realizaci nebezpečí NCHLS za použití expozičních scénářů s následným oceněním pravděpodobnosti a závažnosti následků na zaměstnance.

Na základě stanovených kritérií přijatelnosti rizika se provede hodnocení rizika, zda riziko je pro zaměstnance přijatelné či nikoli. Na základě tohoto hodnocení se dle potřeby navrhnou a realizují preventivní a ochranná opatření takového druhu a účinnosti, aby bylo riziko potlačeno na co nejnižší rozumnou míru.

Jedná se v zásadě o tato opatření:

  • eliminace rizika (např. odstranění či náhrada NCHLS jinou, méně nebezpečnou látkou nebo směsí),
  • snížení rizika použitím technických nebo organizačních opatření (např. změna či úprava technologického zařízení nebo postupu, omezení vstupu zaměstnanců do prostor s výskytem NCHLS),
  • snížení rizika použitím kolektivních ochranných opatření (např. větrání),
  • snížení rizika použitím vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.

V rámci nakládání s NCHLS kromě kategorizace/klasifikace pracovních činností musí být stanoveny příslušné pokyny pro bezpečné nakládání s NCHLS, zaměstnanci jsou příslušně informováni, školeni a kontrolováni při práci s NCHLS, a jsou zpracovány a prověřeny havarijní plány a postupy pro případ nežádoucí události, při které se může realizovat nebezpečný potenciál NCHLS.